LT EN RU
Mokesčiai

Mokesčiai

Asociacijos „Linava“ pakartotinis XXVIII-asis kongresas nustatė šiuos asociacijos narių ir kandidatų į asociacijos narius mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką:

I.I. Krovininio transporto įmonėms be teisės tapti TIR nariu: 
1. Vienkartinis kandidato į narius kandidatavimo mokestis 870 Eur
2. Kasmetis kandidato į narius mokestis 460 Eur
3. Stojamasis mokestis į narius (kandidatui į narius norint tapti nariu) 10 000 Eur
4. Kasmetis nario mokestis 460 Eur
5. Kandidato į narius perėjimo į krovininio transporto sektorių (su teise tapti TIR nariu) mokestis 19 130 Eur
6. Nario perėjimo į krovininio transporto sektorių (su teise tapti TIR nariu) mokestis 9 710 Eur
I.II. Krovininio transporto įmonėms su teise tapti TIR nariu: 
1. Vienkartinis kandidato į narius kandidatavimo mokestis 20 000 Eur
2. Kasmetis kandidato į narius mokestis 460 Eur
3. Stojamasis mokestis į narius (kandidatui į narius norint tapti nariu) 580 Eur
4. Kasmetis nario mokestis 460 Eur
I.III. Keleivinio transporto įmonėms
1. Vienkartinis kandidato į narius kandidatavimo mokestis 870 Eur
2. Kasmetis kandidato į narius mokestis 460 Eur
3. Stojamasis mokestis į narius (kandidatui į narius norint tapti nariu) 580 Eur
4. Kasmetinis nario mokestis 460 Eur
5. Kandidatams į narius perėjimo į krovininio transporto sektorių (be teisės tapti TIR nariu) mokestis 0 Eur
6. Nario perėjimo į krovininio transporto sektorių (be teisės tapti TIR nariu) mokestis 9 420 Eur
7. Nario ar kandidato į narius perėjimo į krovininio transporto sektorių (su teise tapti TIR nariu) mokestis 19 130 Eur

Pagal I.I ir I.II skyrius asociacijos kandidatais į narius gali būti visų rūšių bei įvairių nuosavybės formų įmonės, vežančios krovinius kelių transporto priemonėmis ir/ar teikiančios su šiuo verslu susijusias paslaugas. Asociacijos nariais taip pat gali būti kitos organizacijos, kurios vienija įmones ar organizacijas, susijusias su kelių transporto arba jam teikiamų paslaugų verslu.

Pagal I.III skyrių asociacijos kandidatais į narius gali būti visų rūšių bei įvairių nuosavybės formų įmonės, vežančios keleivius kelių transporto priemonėmis ir/ar teikiančios su šiuo verslu susijusias paslaugas. Asociacijos nariais taip pat gali būti kitos organizacijos, kurios vienija įmones ar organizacijas, susijusias su kelių transporto arba jam teikiamų paslaugų verslu.

II. Mokesčių mokėjimo tvarka

1. Asociacijos nariai ir kandidatai į narius, dalyvaujantys ir krovininio, ir keleivinio transporto versle, moka mokesčius, nustatytus krovininio transporto įmonėms.

2. Naujai įrašomi į kandidatų sąrašą kandidatai į narius vienkartinį kandidatavimo mokestį ir kasmetinį kandidato į narius mokestį, bei naujai stojantys nariai stojamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį sumoka ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prezidiumo sprendimo įrašyti įmonę į kandidatų sąrašą ar priimti įmonę į narius priėmimo.

3. Kasmetinio nario ir kasmetinio kandidato į narius mokesčių mokėjimo tvarka:

3.1. Kasmetinis nario ir kasmetinis kandidato į narius mokesčiai sumokami iki kalendorinių metų balandžio 1 d.

3.2. Po einamųjų metų balandžio 1 d. artimiausiame prezidiumo posėdyje prezidiumas paveda sekretoriatui išsiųsti pranešimus nariams ir kandidatams į narius, nesumokėjusiems kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, kuriais informuojama, kad nariai ar kandidatai į narius, nesumokėję kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, nuo šio pranešimo išsiuntimo praėjus mėnesiui artimiausiame prezidiumo posėdyje bus pašalinti iš asociacijos.

3.3. Pranešimai (žr. 3.2 punktą) siunčiami nariui ar kandidatui į narius paskutiniu jo asociacijai pateiktu adresu registruotu paštu, elektroniniu paštu arba pranešimą įteikiant pasirašytinai.

3.4. Nuo prezidiumo nutarimo, kuriuo nustatoma pašalinimo galimybė, priėmimo dienos nariams ir kandidatams į narius, nesumokėjusiems kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, stabdoma narystė ar kandidatavimas (neteikiamos paslaugos, netaikomos lengvatos, neleidžiama dalyvauti asociacijos valdyme). Narystės ar kandidatavimo sustabdymas panaikinamas, tik nariui ar kandidatui į narius pilnai sumokėjus kasmetinį nario ar kasmetinį kandidato į narius mokestį.

3.5. Praėjus mėnesiui nuo pranešimo (žr. 3.2 punktą) išsiuntimo dienos, sekretoriatas teikia artimiausiam prezidiumo posėdžiui narių ir kandidatų į narius, nesumokėjusių kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, sąrašą. Šiame posėdyje prezidiumas priima nutarimą, kuriuo sekretoriatas įpareigojamas narius ir kandidatus į narius, nesumokėjusius kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, pašalinti iš asociacijos per 14 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

3.6. Sekretoriatas, remiantis 3.5 punkte minimu prezidiumo nutarimu, narius ir kandidatus į narius, per 14 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos nesumokėjusius kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, pašalina iš asociacijos narių ar kandidatų į narius.

3.7. Jei kandidatas į asociacijos narius įstoja į narius ir jau yra sumokėjęs kasmetinį kandidato į narius mokestį už einamuosius kalendorinius metus, tuomet kasmetinio nario mokesčio už tuos kalendorinius metus jis nemoka.

4. Išbrauktiems iš kandidatų sąrašo arba nutraukusiems kandidatavimą kandidatams į asociacijos narius, taip pat išstojusiems ar pašalintiems iš asociacijos nariams sumokėti mokesčiai negrąžinami.

5. I.I skirsnyje nurodytos įmonės gali tapti atitinkamai nariu ar kandidatu į narius kaip krovininio transporto įmonės su teise tapti TIR nariu, sumokėję perėjimo mokestį.

6. I.III skirsnyje nurodytos įmonės, įstaigos, asociacijos, federacijos ar organizacijos gali tapti atitinkamai nariu ar kandidatu į narius kaip krovininio transporto įmonės, sumokėję perėjimo į krovininio transporto sektorių mokestį.

7. Įmonės, iki 2015 m. gruodžio 16 d. į asociaciją „Linava“ įstojusios kaip „Krovininio transporto įmonės“, nuo šio nutarimo priėmimo dienos toliau vadinamos „Krovininio transporto įmonėmis su teise tapti TIR nariu“.

8. Nauji mokesčiai įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

Grįžti
KLAUSK