2019 vasario 21

2019 m. kovo 1 d. įsigalioja pakeitimai, susiję su Patvirtintų įmonių sąrašu ir nacionalinių vizų išdavimu


passport-1402644_960_720

SVARBU! Juridiniai asmenys, įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą iki 2019 m. vasario 28 d., privalo iki 2019 m. gegužės 1 d. raštu nurodyti Migracijos departamentui ne trumpiau kaip 2 metus vykdomos ekonominės veiklos rūšį (rūšis), kurią (kurias) patvirtina valstybės įmonei Registrų centrui pateikti pastarųjų 2 metų finansinės atskaitomybės dokumentai ir kuri (kurios) bus nurodyta (nurodytos) Migracijos departamento interneto svetainėje skelbiamame Patvirtintų įmonių sąraše. Migracijos departamentas, nustatęs, kad juridinio asmens nurodytos (nurodytų) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) nepatvirtina valstybės įmonei Registrų centrui pateikti pastarųjų 2 metų finansinės atskaitomybės dokumentai arba kad juridiniai asmenys nenurodė ne trumpiau kaip 2 metus vykdomos ekonominės veiklos rūšies (rūšių) arba kad juridiniai asmenys vykdo laikinojo įdarbinimo veiklą, šiuos juridinius asmenis išbrauks iš Patvirtintų įmonių sąrašo. 

Nuo 2019 m. kovo 1 d. juridiniai asmenys, pateikiantys prašymus įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą, turės atitikti visus Aprašo 110.1–110.13 papunkčiuose nurodytus kriterijus arba 110.1–110.6 ir 110.14 ar 110.15 papunkčiuose nurodytus kriterijus.

Į Patvirtintų įmonių sąrašą juridiniai asmenys įtraukiami pagal ekonominės veiklos rūšį (rūšis) srityje (srityse), kurioje (kuriose) juridinis asmuo vykdo veiklą ne trumpiau kaip 2 metus.

Taip pat keičiasi juridinių asmenų, įtrauktų į Patvirtintų įmonių sąrašą, pareigos ir juridinių asmenų išbraukimo iš Patvirtintų įmonių sąrašo tvarka. Juridiniai asmenys, įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą iki 2019 m. vasario 28 d., iki 2019 m. birželio 1 d. iš šio sąrašo išbraukiami vadovaujantis iki 2019 m. vasario 28 d. galiojusio Aprašo nuostatomis, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad juridinis asmuo nubaustas už:

Juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo nubaustas už:

Už minėtus pažeidimus juridiniai asmenys iš Patvirtintų įmonių sąrašo išbraukiami nuo 2019 m. kovo 1 d., jeigu pažeidimai padaryti  po 2019 m. kovo 1 d.

Pakeitimai, susiję su nacionalinių vizų išdavimu

Įsakymu įtvirtinta, jog užsienietis, teikiantis prašymą išduoti daugkartinę nacionalinę vizą Aprašo 70.13 papunktyje (užsienietis atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir turi profesiją, kuri įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis) nurodytu atveju, kartu su kitais dokumentais turi pateikti ir dokumentą, patvirtinantį užsieniečio kvalifikaciją, patvirtintą pažyma (Apostille) arba legalizuotą teisės aktų nustatyta tvarka. Šis reikalavimas netaikomas jeigu dokumentas išduotas Ukrainoje, Rusijoje, Estijoje, Latvijoje, ar  Moldovoje.

Taip pat Įsakymu nustatyta, kad užsienietis su sprendimu dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą gali būti supažindinamas ne tik vizų tarnyboje, tačiau jo pageidavimu toks sprendimas jam gali būti išsiunčiamas paštu arba el. paštu. Be to, reglamentuota prašymo išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimo nutraukimo procedūra – pateikto prašymo išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimas nutraukiamas, jeigu prašymo nagrinėjimo laikotarpiu užsienietis, užsienietį priimantis asmuo ar įgaliotas atstovas pateikia prašymą nutraukti prašymo išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimą. Šiuo atveju pranešimas apie prašymo išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimo nutraukimą užsieniečiui ir prašymą nutraukti prašymo išduoti nacionalinę vizą nagrinėjimą pateikusiam asmeniui nesiunčiamas. Pažymėtina ir tai, kad pateikto prašymo išduoti nacionalinę vizą pagal Aprašo 70.18 (užsienietis atvyksta dirbti į juridinį asmenį, įtrauktą į patikimų įmonių sąrašą) nagrinėjimas taip pat nutraukiamas nustačius, kad juridinis asmuo, į kurį atvyksta dirbti šis užsienietis, išbrauktas iš Patvirtintų įmonių sąrašo.

Su visais aprašo pakeitimais galite susipažinti paspaudę šią nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff996bc02e8a11e9b66f85227a03f7a3