LT EN RU
Naujienos

Asociacija kreipėsi į Ministrą pirmininką Saulių Skvernelį

2016 lapkričio 25

Lapkričio 25 d. asociacija „Linava“ perdavė raštą naujajam Ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui. Asociacijos prezidentas Erlandas Mikėnas Lietuvos vežėjų vardu pasveikino užėmus garbingas ir ypač atsakingas pareigas bei palinkėjo didelės sėkmės siekiant užsibrėžtų tikslų. Taip pat buvo prašoma atsižvelgti į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos pasiūlymus LR Vyriausybės programai, kurie yra svarbūs keleiviniam ir krovininiam transportui, siekiant tolesnės sektoriaus plėtros, smulkaus ir vidutinio verslo augimo, naujų darbo vietų kūrimo.

Pasiūlymai vyriausybei:

  1. Įtraukti Transporto sektorių į prioritetinių ūkio šakų sąrašą. 2015 m. transporto ir logistikos sektoriaus dalis šalies BVP sudarė 13 proc. (palyginimui žemės ūkis – 3,8 proc.) .  Iš jų net 6 proc. sukūrė privačios kelių transporto įmonės. Todėl kelių transportas turėtų užimti strateginę vietą Lietuvos ekonomikos politikoje.
  2. Atstovauti Lietuvos vežėjų interesams ES derantis su trečiosiomis šalimis. Užtikrinti, kad ES viduje nebūtų įvestos protekcionistinės priemonės, kurios sukeltų grėsmę laisvam transporto paslaugų teikimui ES vidaus rinkoje. Užtikrinti tinkamą užsienio vežėjų šalių leidimų kontrolę, vykstant per Lietuvą.
  3. Pelno mokesčio įstatyme įtvirtinti 0  proc. tarifą reinvestuojamam pelnui, tokiu būdu skatinant įmones investuoti į verslo plėtrą ir našumo didinimą. Lengvata reinvestuojamam pelnui sustiprintų Lietuvos įmonių konkurencingumą. Taip pat leisti naudotis lengvata ir tais atvejais, kai įsigyjamas inovatyvus turtas, nors jis savaime nėra naujas. Suvienodinti investicinio projekto pripažinimo kriterijus transporto priemonėms ir nekilnojamam bei kilnojamam turtui.
  4. Skatinti krovininio ir keleivinio transporto vairuotojų profesionalumą ir teikiamų paslaugų kokybę. Skirti atitinkamą dėmesį vairuotojų profesiniam rengimui, apmokymui, kvalifikacijos kėlimui, taip pat šios profesijos populiarinimui. Sudaryti galimybę patikrinti darbuotojų darbo istoriją, siekiant, kad transporto sektoriuje dirbtų nepriekaištingos reputacijos specialistai. Tik aukščiausios kvalifikacijos ir nepriekaištingos reputacijos darbuotojai užtikrins saugą keliuose ir tolesnį sektoriaus vystymąsi.
  5. Skatinti tranzitą, atveriant trečiųjų šalių transporto paslaugų ir investicijų rinkas, transporto klausimą įtraukiant į visas tarptautinio bendradarbiavimo ir prekybos derybas. Vykdyti kryptingą valstybės politiką tranzitiniams krovinių srautams per Lietuvą padidinti, pritraukiant ES, NVS bei Azijos šalių krovinius.
  6. Didinti viešojo transporto patrauklumą ir gerinti paslaugų kokybę, siekiant užtikrinti Lietuvos gyventojų mobilumą ir naudojimąsi viešuoju transportu. Siūlomos priemonės: a) užtikrinti pakankamą viešojo transporto finansavimą, įpareigojant savivaldybes laiku ir visiškai atsiskaityti su vežėjais, teikiančiais viešąsias paslaugas. b) inicijuoti vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, numatantį, kad lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų mokėjimas būtų priskirtas valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms. c) sustiprinti kontrolę viešajame transporte, ypatingą dėmesį skiriant nelegalaus verslo išaiškinimo atvejams. Sutelkti visų atsakingų institucijų pajėgas, įveikiant nelegalų keleivių vežimo verslą.
  7. Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti skirti 80 proc. akcizo pajamų, gautų už realizuotus degalus, vietoj šiuo metu numatytų 65 proc. Ženkliai sumažėjęs tiek biudžetinis, tiek ES fondų lėšų finansavimas daro žalą Lietuvos kelių tinklui ir visos šalies ekonomikai dėl mažesnio įmonių konkurencingumo logistikos srityje.
  8. Pertvarkyti viešųjų paslaugų ir reguliuojamų sričių veikimą taip, kad Lietuvos vežėjams būtų sudaromos palankios sąlygos išlikti konkurencingiems kitų šalių vežėjų atžvilgiu.
  9. Remiantis atskirų transporto rūšių planuojamų paslaugų apimtimis, parengti ir įgyvendinti vidutinės trukmės bei ilgalaikę integruotą transporto sektoriaus infrastruktūros bei logistikos objektų plėtros programą.
  10. Kadangi transportas yra vienas iš labiausiai reguliuojamų sektorių, Ministerijų ir kitų institucijų veiklą vertinti pagal ūkio rodiklius jų kuruojamoje veiklos srityje.