LT EN RU
Naujienos

Dėl viešųjų pirkimų įstatymo ir vidaus sandorių

2017 balandžio 27

Balandžio 25 d. LR Seime buvo svarstomas LR Prezidentės vetuotas Viešųjų pirkimų įstatymas, o galutinį sprendimą dėl šio įstatymo Seimas turėtų priimti gegužės 2 d. Todėl šiuo metu labai svarbu išnaudoti visas galimybes bendraujant su Seimo nariais ir kitais asmenimis, kurie galėtų padėti suformuoti Seimo narių nuomonę, kad Viešųjų pirkimų įstatyme būtina palikti vidaus sandorius. Balandžio 20 d. siuntėme Jums Seimo pirmininkui adresuotą 2017-04-19 raštą Nr. S-1205 „Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo“, kuriame išdėstyti argumentai, kodėl negalima panaikinti galimybės savivaldybėms sudaryti vidaus sandorius su jų valdomais autobusų parkais. Siūlome susitikimuose ir diskusijose su Seimo nariais ar kitais politikais pasinaudoti šiais argumentais ir aiškinti galimas grėsmes, jei būtų panaikinti vidaus sandoriai.

Pateikiame minėtų argumentų santrumpą:

  1. Direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų nenumato vidaus sandorių reguliavimo sugriežtinimo, kaip tik priešingai, šioje direktyvoje vidaus sandorių koncepcija dar labiau išplėtota – atsirado įvairesnių vidaus sandorio formų. Direktyvos projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad vidaus sandorių instituto įtvirtinimas sukuria nemažai pranašumų. Sudaromos palankesnės sąlygos perkančiųjų organizacijų investicijoms į viešųjų paslaugų teikimo infrastruktūrą, užtikrinama didesnė sudarytų vidaus sandorių vykdymo kontrolė, lankstesnis sutarčių vykdymas ir sklandesnis viešųjų poreikių tenkinimas. Dėl šių priežasčių tam tikrais atvejais, tik sudarius vidaus sandorį, įmanoma užtikrinti viešųjų paslaugų teikimo nepertraukiamumą, gerą kokybę ir prieinamumą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų (toliau – Reglamentas) taip pat numato galimybę savivaldybėms keleivių vežimą vykdančias įmones parinkti ne tik konkurso būdu, bet ir tiesiogiai sudarant viešųjų paslaugų teikimo sutartį su vežėju.
  2. ES ir kitų išsivysčiusių šalių teisinis reguliavimas leidžia tiesioginius sandorius, samdant savivaldybėms priklausančius vežėjus. Tarp tiesioginius sandorius sudariusių savivaldybių galima paminėti Amsterdamą, Barseloną, Bergeną, Briuselį, Brno, Bukareštą, Dresdeną, Gdanską, Gdynią, Insbruką, Krokuvą, Madridą, Milaną, Oslą, Paryžių, Prahą, Romą ir Varšuvą.
  3. Savivaldybių autobusų parkai valdo nemažą dalį miestų/rajonų infrastruktūros objektų, t. y. autobusų stotis, troleibusų kontaktinius tinklus ir transformatorines pastotes, administracinius pastatus, remonto dirbtuves. Šių objektų išlaikymas reikalauja nemažai lėšų, dėl to šių vežėjų keleivių vežimo savikaina išauga. Todėl skelbiant atvirus konkursus vežėjo parinkimui, savivaldybių autobusų parkai atsidurs nelygioje konkurencinėje pozicijoje.
  4. Taip pat savivaldybių autobusų parkai kurą, atsargines dalis ir kitas prekes bei paslaugas gali įsigyti tik per viešuosius pirkimus, kurie paprastai užsitęsia ir reikalauja papildomų išlaidų jų administravimui, kas taip pat neigiamai veikia keleivių vežimo paslaugų savikainą. Privatiems vežėjams Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos netaikomos. Tokiu būdu savivaldybių autobusų parkai atsiduria nelygiavertėse konkurencinėse sąlygose.
  5. Rinkoje esamų vežėjų konkurencingumą mažina ir metai iš metų besitęsiančios savivaldybių skolos (apie 40 mln. eurų), kompensuojant vežėjams dėl transporto lengvatų negautas pajamas ir vežėjų patirtus nuostolius, susidariusius dėl savivaldybių patvirtintų mažų vežimo paslaugų tarifų. Todėl autobusų parkai negalėjo laiku atnaujinti savo transporto priemones, o turėdami senus autobusus, keleivių vežėjai priversti nemažas lėšas skirti remontui ir techniniam aptarnavimui.
  6. Socialinė šio klausimo pusė.
    Skelbiant atvirus konkursus keleivių vežimo paslaugoms teikti, savivaldybės kontroliuojamas vežėjas atsiduria nelygioje konkurencinėje pozicijoje, nes visi finansiniai, ūkiniai ir ekonominiai duomenys apie jo veiklą skelbiami viešai. Įsigaliojus reikalavimui vežėjus parinkti tik konkurso būdu, savivaldybių autobusų parkai pralaimės konkursus ir turės užsidaryti. Tuo pačiu kai kurie miestai ar rajonų centrai liks be autobusų stočių, nes jų valdytojai yra savivaldybių kontroliuojami autobusų parkai. Tūkstančiai žmonių liks be darbo, o turtas, į kurį investavo savivaldybės, turės būti išparduotas. Pralaimėjus konkursą, savivaldybių vežėjai turės būti naikinami. Dalį su tuo susijusių nuostolių, įskaitant išankstinį paskolų gražinimą, išeitinių kompensacijų apmokėjimą, troleibusų infrastruktūros išmontavimą, praradimus dėl nurašytino turto, ir t.t. turės prisiimti miestai.
  7. Savivaldybės įsteigė autobusų parkus būtent Vietos savivaldos įstatyme numatytai savivaldybių savarankiškajai funkcijai – keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimui – vykdyti. Savivaldybės, siekdamos patenkinti gyventojų mobilumo poreikį, turi užtikrinti visiems gyventojams prieinamas viešojo transporto paslaugas netgi ten, kur jų teikimas nėra ekonomiškai naudingas ar netgi nuostolingas. Todėl, įgyvendindama savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės principus, įtvirtintus Vietos savivaldos įstatyme, valstybė turėtų labiau pasitikėti savivaldybėmis ir leisti joms organizuoti viešąjį transportą pagal visuomenės poreikius, pasirenkant, ar skelbti konkursą keleivių vežimo paslaugų teikėjui parinkti, ar skirti vežėją tiesiogiai, sudarant vidaus sandorį. Savivaldybės įmones paprasta kontroliuoti, gauti visą būtiną informaciją, vykdyti paslaugos stebėseną, o privačios įmonės neretai prisidengia konfidencialumu ir kai kurios informacijos kaip komercinės paslapties, neteikia. Privatus sektorius siekia kuo didesnės naudos, todėl čia egzistuoja vadinamasis „šešėlis“. Savivaldybės įmonės, kurių finansinę veiklą kontroliuoja savivaldybės, neslepia mokesčių, sąžiningai moka atlyginimą savo darbuotojams.

Prašome panaudojant turimus kontaktus, viešinti keleivių vežėjų poziciją, siekiant įtikinti gegužės 2 d. sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo priimsiančius Seimo narius būtinybe palikti įstatyme vidaus sandorius.

Transporto reikalų skyrius


Grįžti
KLAUSK