2019 kovo 15

Išmanieji tachografai – jau nuo 2019 m. birželio 15 d.


tachografas

Asociacija „Linava“ primena, kad pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktų reikalavimus, nuo 2019 m. birželio 15 d. ES valstybėse naujose, pirmą kartą registruojamose keleivinėse ir krovininėse motorinėse kelių transporto priemonėse, kurioms taikomas Reglamentas 561/20063, turi būti įrengti ir naudojami Reglamento 2016/7992 reikalavimus atitinkantys išmanieji tachografai (antrosios kartos skaitmeniniai tachografai).

Be kitų skaitmeniniams tachografams įprastų funkcijų, išmanieji tachografai užtikrins tam tikrų  duomenų (pvz., nurodančių transporto priemonės buvimo vietą tam tikru laiku), nustatytų prisijungus prie pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos, registravimą, tam tikrų būtinų duomenų (pvz., skaitmeninio tachografo duomenų ir informacijos apie viso transporto priemonių junginio (vilkiko ir priekabos arba puspriekabės) masę ir ašių apkrovas) persiuntimą patikrinimus keliuose atliekantiems pareigūnams, naudojant nuotolinio ankstyvo nustatymo įrenginį, taip pat apsikeitimą duomenimis per sąsają su intelektinėmis transporto sistemomis (ITS) ir kt.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Reglamentu Nr. 165/20141, vežėjai, kurie eksploatuoja transporto priemones su išmaniaisiais tachografais, yra atsakingi už tai, kad vairuotojai būtų informuoti apie nuotolinio perdavimo galimybę galimo manipuliavimo tachografų duomenimis arba netinkamo jų naudojimo ankstyvo nustatymo tikslu.

Nesklandumų įgyvendinant naujus reikalavimus dėl išmaniųjų tachografų vežėjams neturėtų kilti, tačiau rekomenduotume vežėjams, įsigyjantiems naujas motorinės kelių transporto priemones, kurias ketinama įregistruoti 2019 m. birželio 15 d. ar vėliau, papildomai pasiteirauti transporto priemonės pardavėjo (gamintojo įgalioto atstovo) kokio tipo tachografas įrengtas jų parduodamoje transporto priemonėje.

Naujo VDO gamintojo išmaniojo tachografo DTCO® 4.0 prezentaciją (anglų k.) galima pasižiūrėti čia: https://www.fleet.vdo.com/products/dtco-40/

Tekste minimi teisės aktai:

1 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo

2 2016 m. kovo 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/799, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 ir nustatomi tachografų ir jų komponentų konstrukcijos, bandymo, įrengimo, naudojimo ir remonto reikalavimai

3 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85