LT EN RU
Naujienos

Lietuvoje vidutinis atlyginimas mažiausias Baltijos šalyse

2013 birželio 05
Vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je te­bė­ra kuk­liau­sias Bal­ti­jos vals­ty­bė­se. T. Urbelionio/ BFL nuotr.
Lat­vi­jos cen­tri­nės sta­tis­ti­kos val­dy­bos pa­skelb­ti duo­me­nys atskleidžia, kad vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas mė­ne­sio dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je te­bė­ra kuk­liau­sias Bal­ti­jos vals­ty­bė­se.

Eu­rais Lie­tu­vo­je vi­du­ti­nis mė­ne­sio dar­bo at­ly­gis, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį bu­vo 647 eu­rai, Lat­vi­jo­je – 691 eu­ras, Es­ti­jo­je – 900 eu­rų. Pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu anks­tes­nių me­tų lai­ko­tar­piu, vi­du­ti­nė aps­kai­čiuo­ta mė­ne­sio al­ga Lie­tu­vo­je pa­di­dė­jo 4,4 proc., Lat­vi­jo­je – 4,2 proc., Es­ti­jo­je – 6,3 pro­cen­to. Per me­tų ket­vir­tį (sau­sį-ko­vą, pa­ly­gin­ti su spa­liu-gruo­džiu) vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas Lie­tu­vo­je be­veik ne­pa­ki­to, o Lat­vi­jos ir Es­ti­jo­je su­ma­žė­jo 1,7 pro­cen­to.