LT EN RU
Naujienos

Pasirašytas memorandumas dėl CMR skaitmeninimo

2019 liepos 05

Atsakingos ministerijos ir joms pavaldžios institucijos su asociacijomis „Linava“ ir „Infobalt“ pasirašė memorandumą dėl tarpvalstybinio krovinių vežimo automobilių keliais elektroninio važtaraščio (CMR) skaitmeninimo.

Memorandume susitariančios šalys sutaria bendradarbiauti vystant tarpvalstybinio krovinių vežimo automobilių keliais elektroninio važtaraščio/„Cross-border eCMR“ (toliau  e-važtaraštis) pilotinį projektą tarp Baltijos – Šiaurės Europos  šalių. Memorandumą pasirašė Ekonomikos ir inovacijų bei Susisiekimo ministerijos, Muitinės departamentas, Valstybinė mokesčių inspekcija, Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos informacinių technologijų ir ryšių asociacija „Infobalt“ ir Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Iš viešojo ir  privataus sektorių atstovų sutarta sukurti neformalią darbo grupę, skirtą e-CMR pilotinio projekto koncepcijos vystymui. Bus siekiama įvertinti sąsajų tarp privataus ir viešojo sektoriaus informacinių sistemų pajėgumus ir kliūtis techniniu bei teisiniu aspektais siekiant panaudoti Lietuvoje jau įdiegtas ir veikiančias elektronines sistemas, pvz., Mokesčių administravimo sistemos elektroninių važtaraščių posistemę (i.VAZ), taip pat tvarią Europos Sąjungos kuriamą ir finansuojamą infrastruktūrą, t.y.,  Europos infrastruktūros tinklų priemonės struktūrinius blokus (CEF Building Blocks).

Pasirašytame memorandume sutarta pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų, užtikrinančių e-važtaraščių pripažinimą, taip pat sudaryti sąlygas verslui ir valstybės institucijoms naudoti tarpvalstybinio e-važtaraščio duomenis. Taip pat numatoma ieškoti partnerių e-važtaraščio pilotiniam projektui kitose Baltijos-Šiaurės Europos šalyse. Pilotinio projekto vystymą apibrėš atskiras susitarimas, kuriame bus įtvirtinti šalių įsipareigojimai ir veiklos, finansavimo ir kt. klausimai.

Tarptautinė krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR) galioja nuo 1956 m. Šią konvenciją ratifikavo 55 Europos, Azijos ir Afrikos šalys. CMR konvencija apibrėžia krovinio siuntėjo, transporto įmonės ir krovinio gavėjo teises bei pareigas.

Standartizuoto CMR važtaraščio privalumas yra tai, kad kiekvienas vairuotojas žino, kokiame langelyje krovinio siuntėjas ir gavėjas turi įrašyti duomenis apie krovinio gabenimo statusą, važtaraštyje taip pat fiksuojama kroviniui padaryta žala. Trumpai tariant, galime pasakyti, kad CMR važtaraštis – tai labai patogus ir efektyvus dokumentas visai logistikos grandinei.

Prasidėjus dokumentų skaitmeninimui, 2004 m. JT darbo grupė pradėjo kurti skaitmeninės CMR važtaraščio versijos projektus. 2008 m. vasario mėn. į CMR konvenciją buvo įtrauktas protokolas, kuriame reikalaujama, kad CMR būtų valdomas elektroniniu būdu, t. y. naudojant e-CMR. Šis protokolas įsigaliojo 2011 m. birželio 5 d. ir iki šiol prie jo prisijungė 17 šalių.

e-CMR oficialiai pradėjo veikti  2017 m. sausio mėn., kuomet tarp Ispanijos ir Prancūzijos startavo pilotinis projektas naudojant elektroninį važtaraštį.

IRU labai aktyviai pasisako dėl perėjimo prie elektroninio CMR formato.

Nuo 2018 metų vidurio Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „LINAVA“ darbuotojai dalyvauja tarpvalstybiniame projekto  „NORDIC – BALTIC e-CMR“ rengime. Šio projekto iniciatorė yra asociacija „Infobalt“, projekto darbo grupės posėdžiuose dirba valstybinio ir privataus verslo atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Danijos ir Norvegijos. 2018 – 2019 metais vyko šie darbo grupės posėdžiai – seminarai: Taline (2018 m. 10. 24 – 25), Vilniuje (2018.12.13), Rygoje (2019.02.13), suinteresuotų šalių susitikimai Vilniuje ir Kaune (2019. 03 – 04 mėn.).

Projekto tikslas – skaitmeninių važtaraščių (e-CMR), kuriuos pripažįsta atsakingos institucijos ir kuriais naudojasi skirtingos valstybės, įgyvendinimas logistikos sektoriuje.

Seminarų metu buvo nagrinėjama ir kuriama e- paslaugų projekto strategija ir dizainas, turinys, tikslai, metodai, buvo nustatomi projekto proceso dalyviai, jiems priskiriamos motyvacijos ir veiklos, buvo svarstoma apie skaitmeninio proceso dalyvių sinergiją, aptariamos kliūtys ir rizikos įgyvendinant šį projektą, aptariami technologijų standartai.

Projekte dalyvauja skirtingų šalių atstovai, todėl visada siekiama įvertinti skirtumus tarp šalių, atsižvelgiama į valstybinių institucijų ir privačių organizacijų veiklas.

Š. m. kovo mėn. asociacijoje „LINAVA“ lankėsi Estijos nacionalinės vežėjų asociacijos atstovai, kurie pasidalijo patirtimi diegiant skaitmeninimo procesus ir pristatė jau veikiantį pilotinį e-CMR projektą tarp Estijos ir Suomijos.

Viename iš seminarų dalyvavo skaitmeninimo paslaugų teikėjai, kurie jau sukūrė e-CMR platformas ir sėkmingai jas naudoja pilotiniuose projektuose tarp atskirų šalių  – tai Belgijos įmonė „PIONIRA“ ir Olandijos įmonė „TRANSFOLLOW“.

Kodėl e – CMR?

-        administravimo kaštų taupymas ( greitas ir paprastas duomenų įvedimas, perdavimas, saugojimas)

-        duomenų skaidrumas ir tikslumas, krovinio pristatymo kontrolė ir monitoringas

-        galimybė pateikti ir apsikeisti duomenimis realiu laiku

-        galimybė skaidriai keistis tarpvalstybiniu mastu sąveikaujančių transporto dokumentų mainų procesu

 

Dabartinis tarpvalstybinio e- CMR projekto statusas:

  • apsvarstytas techninis sprendimas, reikalingas skaitmeniniam e-CMR įvedimui
  • aprašytas nacionalinis reglamentas, reikalingas tam, kad viešosios institucijos priimtų e-CMR.
  • liepos 4d. bus pasirašytas memorandumas dėl elektroninio važtaraščio

Suformuluoti reikalavimai e-CMR modeliui:

-        Duomenys priklauso tik duomenų savininkams!

-        Duomenų mainai turi vykti per gerai suplanuotas paslaugų teikėjo platformas.

-        Duomenų savininkas turi būti atsakingas už duomenų prieinamumą ir nuoseklumą.

-        Naudotojo teisės turi būti nustatytos pagal įstatymą.

-        Paslaugos turi būti grindžiamos bendrais reikalavimais, įskaitant duomenų laukus, vartotojų teises, saugumą ir prieinamumo taisykles (24/7).

-        Paslaugos privalo turėti prieigą prie viešųjų registrų (informacija ir ataskaitos).

-        Duomenų mainai turi vykti per atvirus registrus „machine to machine“.

-        Už duomenų apsaugą turi būti atsakingas paslaugų teikėjas.

-        Bet kuri e-CMR platforma turi būti pritaikyta būsimoms technologijoms (elektroniniam sąskaitų faktūrų išrašymui ir kt.).

-        Techninė infrastruktūra turi būti tvari ir pakartotinai naudojama.