LT EN RU
Naujienos

Prezidiumo posėdyje – neeilinis įvykis, svarstytas vežėjų prašymas atšaukti asociacijos prezidentą

2018 lapkričio 09

Lapkričio 7 d. vykusiame posėdyje svarstytas vežėjų prašymas atšaukti asociacijos prezidentą, daug dėmesio skirta asociacijos įstatų pakeitimų aptarimui, svarstyti ir draudimo bendrovės steigimo, kongreso darbotvarkės, kitų metų biudžeto, sekretoriato ataskaitos bei kiti klausimai.

Posėdyje dalyvavo prezidiumo nariai: V. Bučinskas, B. Geležiūnas, R. Martinavičius, O. Tarasov, A. Telmentas, R. Vosylius, M. Svirko, R. Vėlavičius, A. Ašmankevičius ir A. Pajuodis.

Posėdžio pirmininku išrinktas V. Bučinskas pristatė papildytą darbotvarkę, kuriai buvo vienbalsiai pritarta. Pirmu klausimu svarstyta dėl Kauno regiono narių paraiškos „Sušaukti neeilinį Kauno regiono vežėjų susirinkimą“.

Klausimą pristatęs asociacijos generalinis sekretorius M. Atroškevičius informavo, kad buvo patikrinti paraišką pasirašiusių narių parašai ir tik 2 iš 53 paskelbti negaliojančiais, tačiau, abejonių sukėlė teisiniai prašymo aspektai.

M. Atroškevičius perskaitė teisinį prašymo vertinimą. Anot sekretoriaus, pagal vertinimą – prašymas neatitinka asociacijos įstatų, todėl pasirašiusių narių bus prašoma patikslinti kreipimąsi. Prezidiumo narys R. Vėlavičius klausė kodėl prašymas buvo svarstomas net mėnesį laiko, tačiau M. Atroškevičius patikino, kad klausimas turėtų būti adresuotas ne jam, bet pačiam prezidiumui.

Posėdžio pirmininkui V. Bučinskui iškėlus klausimą balsavimui dėl to, kad generalinis sekretorius būtų įpareigotas dėl Kauno regiono narių kreipimosi, kreiptis į to regiono narius su prašymu patikslinti kai kurias detales, daugumos prabalsuota „už“.

Antru klausimu svarstyta dėl prezidiumo posėdžių sušaukimo datų. Po diskusijų nuspręsta, kad artimiausi posėdžiai bus šaukiami lapkričio 21 ir gruodžio 5 dienomis. Pritarta balsų dauguma.

Aptartas ir steigiamos draudimo bendrovės klausimas. Jos vadovas S. Peleckas pristatė einamuosius darbus bei informavo apie draudimo bendrovės audito komiteto narių atranką.

Sekretoriato ataskaitą pristatė „Gemma Alba“ atstovės I. Kislauskienė ir D. Rusinienė. Jų teigimu, bendras asociacijos pelnas yra minusinis ir atsiliekame nuo biudžeto, tačiau dėka sumažėjusių sąnaudų, bendras rezultatas – teigiamas. Pasidžiaugta, kad rugsėjo mėn. rezultatai – geriausi šiemet iš visų mėnesių.

Pranešėjos aptarė pagrindinius nuokrypius ir rodiklius, pristatė TIR ir vizų skyriaus tendencijas. Aptartos ir įmonių skolos asociacijai. Sutarta, kad per artimiausias kelias dienas visos sąskaitos bus suindeksuotos ir pateiktos buhalterijai. Balsuota ir daugumos balsų pritarimu nuspręsta nurašytas beviltiškas skolas.

Posėdyje svarstyta ir dėl dalyvavimo visuomeninėse organizacijose bei nario mokesčio mokėjimo tikslingumo. M. Atroškevičius pristatė situaciją dėl Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK). Anot jo, asociacijai apmokėjimui buvo pateiktas padidintas nario mokestis nei yra skelbiamas oficialiame LDK tinklapyje.

O. Tarasov siūlė apskritai peržiūrėti asociacijos narysčių tikslingumą visose organizacijose. Buvo prisiminta ir LDK pozicija dėl darbuotojų kvotų, kuri kardinaliai skyrėsi nuo asociacijos „Linava“ pozicijos. B. Geležiūnas sakė, kad jei pozicijos taip smarkiai skiriasi, galbūt mums su LDK nėra pakeliui.Posėdžio pirmininkas pasiūlė įpareigoti generalinį sekretorių oficialiai kreiptis į LDK ir išsiaiškinti tiek dėl nario mokesčio dydžio, tiek dėl LDK pozicijos dėl vairuotojų kvotavimo. Pritarta vienbalsiai.

M. Atroškevičius pristatė sekretoriato darbų vykdymo ataskaitą. Prezidiumo nariai peržiūrėjo kiekvieną darbų vykdymo eilutę ir išsakė savo pastabas bei pasiūlymus. Sutarta, kad sekretoriatui pavesti darbai yra arba įvykdyti, arba aktyviame procese.

Detaliau aptartas Prancūzijos klausimas, kur prisijungti trečiuoju asmeniu prie bylos „Dėl priverstinio įmonių įregistravimo Valstybiniame įmonių ir įstaigų identifikavimo kataloge (SIREN) Prancūzijoje“ ir pateikti kasacinį skundą, kviečiama asociacija. Pirmininkui iškėlus šį klausimą balsavimui – pritarta vienbalsiai.

Klausimas dėl asociacijos archyvo perkėlimo – kol kas atidėtas. Svarstyta dėl paramų suteikimo: Šilutės neįgaliųjų klubui „Negalia“ ir Lietuvos neįgaliųjų biliardo asociacijai. Po balsavimų, paaiškėjo, kad parama minėtiems paramos gavėjams, nebus suteikta. Taupomos asociacijos lėšos.

Aptartas ir asociacijos prezidento E. Mikėno vizitas į pasaulinį IRU kongresą Omane. V. Bučinskas sakė, kad prezidentas, pažeisdamas komandiruočių tvarką išvyko į kongresą, nors reikėtų taupyti asociacijos lėšas. R. Vosylius siūlė generaliniams sekretoriui pašnekėti su prezidentu, kad šis nedarytų darbo pravaikštų. M. Atroškevičius sutiko, kad neturi kitos išeities kaip tik fiksuoti pravaikštas ir už šią savaitę nemokėti algos.

Diskutuota dėl E. Mikėno transporto įmonės „Vedauta“ TIR sistemos pažeidimų klausimo. Prezidentas žadėjo prezidiumo posėdyje pristatyti žalos padengimo dokumentus, tačiau pats išvyko į IRU kongresą. Posėdžio pirmininkas kvietė balsuoti dėl to, kad būtų pavesta advokatui E. Skurvydui padaryti analizę dėl E. Mikėno I.Į. „Vedauta“ padarytos žalos asociacijai. Pritarta balsų dauguma.

Balsuota ir dėl įpareigojimo generaliniam sekretoriui dėl asociacijos tinklapio vertimo į anglų ir rusų kalbas konkurso. Pritarta vienbalsiai. Balsų dauguma pritarta ir darbo laiko apskaitos įvedimo asociacijos darbuotojams.

A. Ašmankevičius pristatė iš įmonės EKOSIG gautus prašymus gauti kassavaitines asociacijas ir steigiamos draudimo bendroves naujienas. Prezidiumo nariai priminė, kad kassavaitinės asociacijos naujienos yra siunčiamos užsiregistravusiems nariams. Visą informaciją dėl steigiamos draudimo bendrovės galima gauti kreipiantis į savo regiono prezidiumo narį.

A. Ašmankevičius pristatė siūlomą asociacijos 2019 m. biudžeto projektą. Pradžioje diskutuota dėl Finansų ir biudžeto komiteto posėdyje suplanuotų 45 tūkst. TIR knygelių pardavimų. TIR ir Muitų komitete priimta kitų metų TIR pardavimų prognozė – 50 tūkst. TIR knygelių. Po balsavimo, didžiąją balsų dauguma nuspręsta palikti 50 tūkst. TIR knygelių pardavimų prognozę.

Prezidiumo nariai peržiūrėjo visas biudžeto eilutes. Nutarta padidinti reklamos sąnaudų išlaidas iki 100 tūkst. eurų, sumažinti „kiti renginiai“ išlaidas nuo 13 iki 10 tūkst., atsisakyti 6 tūkst. išlaidų susitikimams su vežėjais, komandiruočių išlaidas padidinti iki 37 tūkst., teisinėms išlaidoms skirti 90 tūkst. ir 10 tūkst. – sėkmės mokesčiui. Revizijos komisijai skirti 6 tūkst. eurų.

Prezidiumo nariai vienbalsiai patvirtino pakoreguotą biudžeto projektą. Taip pat, daugumai pritariant, nuspręsta skirti R. Vėlavičių Profesinio ugdymo komiteto pirmininku.

Asociacijos „LINAVA“ XXXIV kongreso darbotvarkės klausimą pristatė V. Bučinskas. Pačiu svarbiausiu jos klausimu tapo neeilinis vežėjų prašymas dėl asociacijos prezidento atšaukimo. Primename, kad 2018 m. lapkričio 2 d. asociacijos sekretoriatas gavo vežėjų paraišką „Dėl neeilinio kongreso sušaukimo ir prezidento atšaukimo“ su parašais. Paraišką pasirašė ženkliai daugiau ne 1/5 asociacijos narių, ko užtenka, kad pagal asociacijos įstatų 10.5 punktą šis klausimas būtų įtrauktas į artimiausio kongreso darbotvarkę.

Klausimas dėl asociacijos prezidento E. Mikėno atšaukimo kongrese bus svarstomas antruoju, po asociacijos įstatų keitimo, tam pritarė visi prezidiumo nariai vienbalsiai. Po neilgų diskusijų patvirtinti ir kiti kongreso klausimai.

Aptartas ir dalyvavimo parodose klausimas. Vienbalsiai nutarta per metus dalyvauti 3 svarbiose parodose.

R. Vosylius pristatė asociacijos „Linava“ įstatų pakeitimo projektą. M. Svirko siūlė iš pradžių įstatų pakeitimus išdiskutuoti regionuose ir tik po to pateikti kongresui. R. Vosylius replikavo, kad taip kolegos nori „nudaužti“ įstatų pakeitimų patvirtinimą. Posėdžio pirmininkui pasiūlius balsuoti dėl įstatų pateikimo regionams, nepritarta balsų dauguma.

Vėliau prezidiumo nariai peržiūrėjo visus planuojamus įstatų pakeitimus ir daugumos balsų pritarimu, visus juos patvirtino bei teiks kongreso pritarimui (artimiausiu metu planuojami įstatų pakeitimai bus aprašyti detaliau ir paviešinti plačiau).

Asociacijos paslaugų plėtros ir inovacijų programos pristatymo klausimas po trumpų diskusijų, nukeltas vėlesniems svarstymams.

Aptartos ir bendrovių reklamavimosi kongrese galimybės. M. Atroškevičius paaiškino, kad yra jo pasirašyta nauja tvarka, kurioje numatyta, kad reklamuotis kongrese įmonės galės sumokėję ne mažiau kaip 500 eurų mokestį. Nutarta tvarką dar tobulinti, kad įkainiai būtų imami atsižvelgiant į nuomojamą plotą ir/ar kitus kriterijus.

Posėdžio pirmininkas pasiūlė balsuoti ir dėl asociacijos reklamos dienraščio „Lietuvos rytas“ transporto priede, tačiau po balsavimo šis siūlymas nepriimtas.

A. Telmentas klausė kodėl asociacijos atstovai nedalyvauja Lietuvoje vykstančiose transporto sektoriaus konferencijose. Jose svarstomi labai svarbūs ir aktualūs vežėjams klausimai, tačiau mūsų atstovų ten nėra. Diskusijos metu prezidiumo nariai pritarė, kad toks dalyvavimas – būtinas.

Sudarytų sutarčių finansinio pagrįstumo ir teisėtumo vertinimo darbo grupės išvadas pristatė grupės pirmininkas R. Vosylius. Iš viso buvo pristatyta 11 įmonių analizė. Posėdžio pirmininkas pakvietė balsuoti dėl darbo grupės išvadų patvirtinimo ir jų pateikimo advokatų kontoroms vertinimui. Pritarta balsų dauguma.

Posėdžio pabaigoje pirmininkas informavo, kad nesuspėti apsvarstyti klausimai šio posėdžio metu yra perkeliami į kitą prezidiumo posėdžio darbotvarkę.

Prezidiumo nariai gimtadienių proga pasveikino prezidiumo narius B. Geležiūną ir R. Vėlavičių.