LT EN RU
Naujienos

Turistinių autobusų klasifikavimo nuostatai

PATVIRTINTA

Asociacijos “LINAVA” prezidiumo nutarimu Nr. 06-29
2004 m. rugsėjo 2 d.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA” 1998 m. spalio 12 d. prisijungė prie IRU (Tarptautinė kelių transporto sąjunga) Turistinių autobusų klasifikavimo sistemos, kuriai priklauso daugelis Europos šalių.

Tarptautinės turistinių autobusų klasifikavimo sistemos tikslai

Pirmiausia, harmonizuoti komforto ir įrangos normas turistiniuose autobusuose pagal tarptautinę skalę, garantuojant keleiviams, kelionių biurams bei kelionių organizatoriams vienarūšius kriterijus pagal keturias komforto klases (Priedas).
Pagal šiuos kriterijus nustatomos turistinių autobusų nuomos kainos, be to, tai leidžia klientams pasirinkti reikalingos klasės turistinį autobusą, kuris labiausiai atitinka jo poreikius bei finansines galimybes.
Sistema suteikia galimybę racionalizuoti prekybinius santykius tarp keleivių vežėjų ir kelionių biurų. Šios sistemos dėka supaprastinami paslaugų pasiūlymai, nurodant tik turistinio autobuso, kurį planuojama išnuomoti, klasę.
Toks santykių tarp visų prekybinių partnerių racionalizavimas yra palaikomas  Tarptautinės kelionių biurų asociacijų federacijos UFTAA, kuri įsipareigojo skatinti, kad kelionių biurų santykiuose būtų teikiama pirmenybė tiems turistiniams autobusams, kurie buvo klasifikuoti IRU sistemos rėmuose.

Asociacijos “LINAVA” įsipareigojimai IRU

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA” pasirašė su IRU (Tarptautine kelių transporto sąjunga) susitarimą, kuriuo asociacija įsipareigoja vykdyti visas “Autobusų klasifikavimo sąlygas” bei IRU nurodymus dėl jos nustatytos tarptautinės klasifikavimo sistemos taikymo ir leisti IRU tikrinti, kaip asociacija laikosi įsipareigojimų, nustatytų šiame susitarime, minėtose “Sąlygose” bei gautuose nurodymuose.
Asociacija pripažįsta kad:
a) IRU nustato taisykles, susijusias su žymėjimo emblemos registravimu ir naudojimu;
b) IRU yra vienintelė savininkė visų žymėjimo emblemų, kurios išduodamos asociacijai ir kurias asociacija išduoda vežėjams naudojimuisi;
c) tik IRU turi teisę užsakyti pagaminti patvirtintus sertifikatų blankus ir žymėjimo emblemas su IRU ženklu;
d) asociacijai raštu pateikus užsakymą, IRU išduoda patvirtintus sertifikatus ir žymėjimo emblemas su numeriais.

Asociacija įsipareigoja:

a) priimti visus IRU tikrinimus, kaip vykdomi jos sprendimai dėl autobusų klasifikavimo ir visus IRU naudojamus būdus autobusų klasifikavimo sistemos veikimui šalyje užtikrinti;
b) nedelsiant informuoti IRU apie bet kokį užsienio naudotojo piktnau¬džiavimą IRU ženklu ir/ar žymėjimo emblema; bendradarbiauti su IRU ir užsienio asociacijomis nustatant aplinkybes, susijusias su tokio naudojimo pažeidėjais jų teritorijose;
c) teikti pagalbą IRU, pastarajai imantis teisinių veiksmų prieš bet kurį asmenį, pažeidusį IRU teises, kylančias iš žymėjimo emblemos ir/ar IRU ženklo registracijos;
d) laiku mokėti IRU mokesčius už žymėjimo emblemas ir sertifikatus.

Autobusų klasifikavimo procedūra

Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “LINAVA” prezidiumas patvirtino šios sudėties klasifikavimo komisiją:
Pirmininkas:    Rimantas Martinavičius – asociacijos “LINAVA” viceprezidentas;
Pirmininko pavaduotojas: Jevgenij Stolovickij – asociacijos “LINAVA” Keleivinio transporto skyriaus vadovas;
Nariai:
Danutė Mažeikaitė – Lietuvos turizmo asociacijos prezidentė;
Antanas Trilupaitis – Valstybinės kelių transporto inspekcijos Kelių transporto veiklos reguliavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos atstovas (kiekvienu autobusų klasifikavimo atveju atstovavimas derinamas su Departamento vadovais);
Laima Bajorūnienė – asociacijos “LINAVA” Keleivinio transporto skyriaus specialistė.

Vežėjas, norintis klasifikuoti autobusus, turi raštu kreiptis į komisiją, adresu: Basanavičiaus 45, 03506 Vilnius, Autobusų klasifikacinė komisija (tel: 278 65 35).
Su raštišku prašymu vežėjas taip pat turi pateikti:
a) įmonės registracijos pažymėjimo kopiją (klasifikuojant pirmą autobusą);
b) autobuso(ų) registracijos liudijimo kopiją;
c) paskutinės techninės apžiūros talono kopiją;
d) mokesčio už autobuso klasifikavimą kvitą.

Mokesčio dydį už autobuso klasifikavimą nustato asociacijos prezidiumas.

Komisija praneša vežėjui, kada ir kur bus atliktas autobusų klasifikavimas ir įteikia vežėjo įsipareigojimų blanką. Autobuso patikrinimo metu vežėjo atstovas privalo turėti autobuso(ų) registracijos liudijimo ir paskutinės techninės apžiūros talono originalus ir vežėjo pasirašytą su asociacija “LINAVA” įsipareigojimų blanką.

Nustatytoje vietoje ir nustatytą dieną komisija patikrina autobusą ir, jeigu autobuso rodikliai atitinka reikalavimus, suteikia jam atitinkamą kategoriją. Jeigu autobuso rodikliai neatitinka reikalavimų, arba tikrintojai turi kitokių pastabų (netvarkingi dokumentai, nešvarus autobusas, neveikiantys įrengimai ir t. t.) autobusui nesuteikiama kategorija. Komisija informuoja vežėją, kodėl autobusui nebuvo suteikta kategorija, ir kada autobusas gali būti klasifikuotas pakartotinai. Jeigu autobusas pakartotinai nebuvo klasifikuotas, vežėjas turi kreiptis į komisiją iš naujo sumokėjus mokestį ir pateikti visus aukščiau minėtus dokumentus.

Priskyrus autobusą kuriai nors klasei, pastarasis gauna sertifikatą, kuris nurodo, kokiai būtent klasei jis priklauso. Šio sertifikato galiojimo laikas kasmet pratęsiamas, atlikus patikrinimą.

Vežėjo įsipareigojimai

Vežėjas privalo autobuse pritvirtinti žymėjimo emblemas ir užtikrinti, kad autobuse būtų sertifikatas. Sertifikatas pateikiamas, suinteresuotam asmeniui pareikalavus, pvz., kelionių biurui, keleiviui arba kitam vežėjui.

Vežėjas įsipareigoja neleisti naudotis emblema tretiesiems asmenims ar kitame autobuse.

Vežėjui draudžiama ką nors keisti emblemoje ar ką nors prie jos pridėti. Vežėjas privalo užtikrinti, kad autobusas, turintis emblemą, visada būtų tvarkingas, veiktų nurodyta įranga; pateikti autobusą patikrinimui asociacijos nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku, o taip pat pateikti jį patikrinimui netgi be išankstinio įspėjimo firmos patalpose įprastinėmis darbo valandomis.

Vežėjas įsipareigoja nenaudoti nebegaliojančios emblemos ir tuoj pat grąžinti tokią emblemą asociacijai. Prieš pasibaigiant emblemos ir sertifikato galiojimo laikui, vežėjas privalo kreiptis į komisiją dėl jų pratęsimo. Komisija, patikrinus autobusą, pratęsia emblemos ir sertifikato galiojimo laiką.

Pripažinti, jog asociacija turi teisę laikinai arba visam laikui neleisti naudoti emblemos ir sertifikato, jei buvo pažeisti reikalavimai. Firma, iš kurios buvo atimta tokio naudojimosi teisė, grąžina sertifikatą ir emblemas. Asociacijai sumokėti mokesčiai negrąžinami.

Vežėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti asociacijai apie žymėjimo emblemų dingimą, vagystę ar sužalojimą, taip pat sužinojus apie trečiųjų asmenų piktnaudžiavimą IRU ženklu bei emblemomis.

Vežėjas įsipareigoja laiku mokėti asociacijos nustatytus mokesčius, susijusius su emblemos suteikimu, jos pratęsimu, arba išdavimu dingimo, vagystės ar sugadinimo atvejais.

Nuobaudos

Vežėjas pripažįsta, kad pažeidus reikalavimus, susijusius su IRU emblemų naudojimu, asociacija turi teisę:
a) duoti įspėjimą;
b) nurodyti padidinti patikrinimų skaičių per tam tikrą laikotarpį;
c) laikinai (mažiausiai 3 mėnesiams) arba visam laikui atimti teisę naudoti emblemas.

Vežėjui pranešama prieš priimant sprendimą, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai laikinas sprendimas turi būti priimtas ir įvykdytas nedelsiant.

Vežėjas gali apskųsti b) ir c) punktuose nurodytas priemones Tarptautinei kelių transporto sąjungai per 4 savaites nuo pranešimo apie jas gavimo.

Apskundimas IRU nesustabdo nuobaudų galiojimo. IRU priimtas sprendimas yra galutinis.

Baigiamosios sąlygos

Klasifikavimo komisija veda dokumentaciją, kuri leidžia bet kuriuo metu sužinoti konkrečiai firmai išduotų emblemų kiekį, numerius, išdavimo datą, galiojimo terminą ar naudojimosi teisės netekimo datą.

Visi klasifikavimo komisijos sprendimai apiforminami protokolais arba aktais.

Priedas: Autobusų klasifikacijos kriterijai.

Autobusų klasifikacijos kriterijai

Bendrieji kriterijai:

1. Klasifikuojami autobusai turi būti ne mažiau kaip 24 sėdimų vietų.
2. Gera bendra būklė nustatoma pagal šiuos kriterijus:
išorė: bendras įspūdis, ypač rūdžių ar matomų įbrėžimų nebuvimas;
vidus: bendras įspūdis, ypač geros būklės sėdynės ir rankų atramos (be įplyšimų, įtrūkimų), taip pat grindų ir lubų paviršius;
švara: ypatingas dėmesys rankų atramoms, rankenoms, užuolaidoms ir apsaugantiems nuo saulės skydams.

Kriterijai – minimalios sąlygos (1)

Kategorija

*

**

***

****

1.   Variklio galingumas
1.1. Svorio/minimalaus galingumo koeficientas (KW/t)

7,4

11

11

11

2.   Stabdžių sistema (2)
2.1. Papildomos stabdžių sistemos – hidraulinis ir elektrinis stabdymas, antiblokavimo sistema (ABS) ir t.t.

(3)

(3)

(3)

(4)

3. Pakaba
3.1. Klasikinis
3.2. Pneumatinis

x

x

x (5) x (5)
4.  Kelionės komfortas
4.1. Atstumas tarp sėdimų vietų (cm) (6)
4.2. Atstumas tarp viena į kitą atsuktų vietų (cm)
4.3. Minimalus atlošų aukštis (cm)
4.4. Atsilenkiantys atlošai visose vietose (minimalus kampas o)
4.5. Rankų atramų skaičius
4.6. Atlenkiamos rankų atramos išilgai vietų eilės
4.7. Reguliuojamos kojų atramos (tik į tą pačią pusę atsuktose vietose) (8)
4.8. Vietų paslinkimas išilgai jų eilės (9) (arba minimalus 50 cm sėdynės plotis)
4.9. Vietų aptraukimas audeklu (sėdynė ir atlošas) (10)
4.10. Jokių išsikišimų grindų lygyje
4.11. Atskiros vietos
4.12. Žurnalų stovai
4.13. Peleninės (tik ten, kur leidžiama rūkyti)

68
130
52

1

x

72
138
68

1

x

x

x

77
148
68

10o
2 (7)
x

x
x
x
x
x

83
160
68

35o
2 (7)
x

x

x
x
x
x
x
x

5. Ventiliacija (veikia ir autobusui stovint) (11)
5.1. Suspausto oro sistema (min. 15 m3/val. vienam keleiviui), galimas individualus reguliavimas
5.2. Oro kondicionavimas (min. 300 kcal/val. vienam keleiviui

x

x arba

x (12)

x
6. Šildymas (veikia ir autobusui stovint)
6.1. Nepriklausantis nuo variklio
6.2. Automatinis temperatūros reguliavimas

x

x
x

x
x

x
x

7. Langai
7.1. Priemonė nuo aprasojimo (dvigubas įstiklinimas arba ventiliacija)
-keleivių langai:dvigubas įstiklinimas
-vairuotojo langas: dvigubas įstiklinimas arba elektrinis šildymas
7.2. Apsauga nuo saulės (žaliuzės arba šoninės užuolaidos)

x

x

x

x

x

x

8. Vidaus apšvietimas
8.1. Atskiros lemputės skaityti

x

x

x

9. Akustika
9.1. Mažiausiai 1 garsiakalbis 8 vietoms
Mažiausiai 1 garsiakalbis 4 vietoms
9.2. Mikrofonas vairuotojui ir gidui
9.3. Radijas, magnetofonas ar kompaktinių diskų grotuvas

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
10.  Bagažas
10.1. Rankinis bagažas viduje
10.2. Min. bagažo skyriaus talpa (dm3/keleiviui)
10.3. Apsauginis bagažo skyriaus pamušalas

x

x
75
x

x (13)
120
x

x (13)
150
x

11. Santechnika
11.1. Vandeniu nuplaunamas arba chemiškai valomas klozetas
11.2. Praustuvas

x (12)
x (12)

x
x

12. Šaldytuvas
     Min. tūris vienai vietai (dm3)

0,5

0,5

0,5

13. Vaizdo grotuvas

x (12)

x (14)

14. Karštų gėrimų aparatas

x (12)

x

15. Puodelių laikikliai

x

16. Sulankstomi staliukai

x

Paaiškinimai:

(1) Visos normos ir įranga yra privalomi pažymėtai kategorijai (išskyrus įrangą, nurodytą 5.2, 11.1, 11.2 ir 12 punktuose (***), kuri yra neprivaloma), nebent įstatymai numato kitaip.
(2) Šis punktas yra pasirinktinis. Nacionalinės Asociacijos gali nustatyti savo šalyje griežtesnes normas (ypač jei to reikalauja šalies įstatymai).
(3) Normos gali būti pasirinktinės.
(4) Retarderis (stabdymas) yra privalomas visiems 4 žvaigždučių autobusams, pirmą kartą įregistruotiems po 1989 birželio 1.
(5) Autobusuose, kuriuose yra mažiau nei 24 vietos (keleiviai), gali būti mišri suspensija.
(6) Didžiausias vietų eilėje skaičius negali viršyti 15 (vienos žvaigždutės), 14 (dviejų žvaigždučių), 13 (trijų žvaigždučių) ir 12 (keturių žvaigždučių) standartiniame 12 metrų ilgio autobuse (“pilnoje” pusėje), neskaitant vietų gidui ir antram vairuotojui.

Didžiausias vietų eilėje skaičius gali būti proporcingai:
-padidintas: tuo atveju, kai autobuso grindys paaukštintos (vairuotojo vieta žemesniame lygyje) ir  bendras naudingas vidaus ilgis yra didesnis nei standartiniame 12 metrų ilgio autobuse (2 papildomos eilės “pilnoje” pusėje), arba tuo atveju, kai autobusas ilgesnis nei 12 m;
-sumažinti: kai autobusas yra trumpesnis nei 12 metrų.
Bet kuriuo atveju minimalus atstumas tarp vietų, pagal bazines 12 m ilgio autobusų normas, visuomet turi būti vienodas, įskaitant tą autobuso pusę, kurioje yra speciali įranga (baras, šaldytuvas, virtuvėlė, tualetas, rūbinė ar kušetė) arba laiptai.
(7)  Galima pritaikyti 40 mm pločio pertvaras.
(8)  Leidžiama pažeminti 1 eilės vietose (arba tose vietose, priešais kurias nėra sėdimų vietų) (galima naudoti pertvarą kaip kojų atramą).
(9)  Jei leidžia valstybės įstatymai.
(10) Neskaitant miegamųjų vietų, su sąlyga, kad jos atitinka kitus kelionės komforto kriterijus ir yra atitinkamo kokybės lygio.
(11) Įrangos techninę charakteristiką privalo parvirtinti gamintojas. Šios charakteristikos yra Klasifikacijos komisijos ataskaitos objektas.
(12) Pasirinktina įranga, kurios buvimą galima nurodyti atitinkamu ženklu. Tokio ženklo nebuvimas nereiškia, jog autobusas nepriklauso kvalifikacinei sistemai.
(13) Minimalus aukštis 15 cm (išskyrus pirmajame dviaukščio autobuso aukšte).

Privaloma turėti mažiausiai 2 ekranus.

Grįžti

Komentarai

KLAUSK