2012 spalio 18

TIR KNYGELIŲ IŠDAVIMO TIR GARANTINĖS SISTEMOS DALYVIAMS BEI GRĄŽINIMO ASOCIACIJAI “LINAVA” TVARKA


PATVIRTINTA
Lietuvos nacionalinės vežėjų
automobiliais asociacijos „LINAVA“
generalinio sekretoriaus
2003 m. kovo 7 d.
įsakymu Nr. 32

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. TIR knygelių išdavimo TIR garantinės sistemos dalyviams bei grąžinimo Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „LINAVA“ (toliau – Asociacija) taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja TIR knygelių išdavimą TIR garantinės sistemos dalyviams bei jų grąžinimo Asociacijai tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) (toliau – TIR konvencija) (Žin., 2000, Nr. 6-155), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2001, Nr. 19-608; 2002, Nr. 104-4669), Tarptautinės kelių transporto sąjungos (toliau – IRU) teisės aktais.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
TIR garantinė sistema – TIR konvencijoje nustatyta tarptautinė muitinio tranzito sistema prekių gabenimui automobilių transportu.
TIR knygelės turėtojas (vežėjas) – asmuo, kuriam vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis buvo išduota TIR knygelė ir kurio vardu išvykimo muitinėje buvo pateikta muitinės deklaracija TIR knygelėje pareiškus norą, kad prekėms būtų įforminta TIR procedūra. Šis asmuo yra atsakingas už kelių transporto priemonės, autotraukinio ar konteinerio pateikimą kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele išvykimo muitinei, tarpinei muitinei ir paskirties muitinei ir už tinkamą kitų atitinkamų Konvencijos nuostatų laikymąsi.
TIR gabenimas – krovinio gabenimas automobilių transportu nuo išvykimo muitinės iki paskirties muitinės pagal TIR konvencijos nustatytą TIR procedūrą.
Susitariančioji Šalis – TIR konvencijos Susitariančioji Šalis.
Išvykimo muitinė – bet kuri Susitariančiosios Šalies muitinė, kurioje pradėtas viso krovinio ar jo dalies TIR gabenimas.
Paskirties muitinė – bet kuri Susitariančiosios Šalies muitinė, kurioje baigiamas viso krovinio arba jo dalies TIR gabenimas.
Tarpinė muitinė – bet kuri Susitariančiosios Šalies muitinė, per kurią kelių transporto priemonė, autotraukinys ar konteineris įvažiuoja į tą Susitariančiąją Šalį ar išvažiuoja iš jos TIR gabenimo metu.
TIR operacija – dalis TIR gabenimo, vykdomo Susitariančiojoje Šalyje nuo išvykimo ar įvažiavimo (tarpinės) muitinės iki paskirties ar išvažiavimo (tarpinės) muitinės.
TIR operacijos pradžia – reiškia, kad kelių transporto priemonė, autotraukinys ar konteineris kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele buvo pateikti išvykimo ar įvažiavimo (tarpinei) muitinei muitiniam tikrinimui ir kad muitinė priėmė įforminti TIR knygelę.
TIR operacijos pabaiga – reiškia, kad kelių transporto priemonė, autotraukinys ar konteineris kartu su kroviniu ir jam įforminta TIR knygele buvo pateikti paskirties ar išvažiavimo (tarpinei) muitinei muitiniam tikrinimui ir kad muitinė priėmė įforminti TIR knygelę.
TIR operacijos pripažinimas įvykdyta – reiškia, kad muitinė pripažįsta, jog TIR operacija Susitariančiojoje Šalyje buvo tinkamai baigta. Muitinė tai nustato remdamasi duomenų ar informacijos, kurią turi paskirties ar išvažiavimo (tarpinė) muitinė ir išvykimo ar įvažiavimo (tarpinė) muitinė, palyginimu.
Garantinė asociacija – tai asociacija, kurią Susitariančiosios Šalies muitinės tarnybos pripažino asmenų, vykdančių TIR procedūras, garantu.
TIR kodas – TIR procedūros vykdytojui suteiktas identifikavimo numeris.
4. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka TIR konvencijoje ir jos taikymą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. TIR KNYGELIŲ IŠDAVIMAS TIR GARANTINĖS SISTEMOS DALYVIAMS

5. Lietuvos Respublikoje TIR knygeles išduoda Asociacija. TIR knygelės išduodamos Lietuvos Respublikoje registruotoms vežėjų įmonėms, kurioms TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo ir panaikinimo komitetas suteikė tokį leidimą.
6. TIR knygelių išdavimas Lietuvos vežėjų įmonėms sustabdomas tą pačią dieną, kai gaunama informacija, jeigu:
6.1. TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo komitetas sustabdo joms suteikto leidimo galiojimą;
6.2. TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo komitetas panaikina joms suteiktą leidimą;
6.3. gauta informacija iš užsienio šalių ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų apie teisės aktų pažeidimus, susijusius su vežėjo vykdytomis TIR operacijomis;
6.4. gauta informacija iš muitinės įstaigų (pagal TIR konvencijos 38 str. bei Supratimo memorandumo, pasirašyto 2002 m. vasario 22 d. tarp Muitinės departamento ir Asociacijos, 4.1 punktą);
6.5. vežėjas per nustatytą laiką negrąžino TIR knygelių ir nepateikė deklaracijos dėl TIR knygelės negrąžinimo Asociacijai;
6.6. Safe TIR sistemoje nėra patvirtinimo apie TIR operacijos užbaigimą, o vežėjas per 30 parų nuo TIR operacijos užbaigimo datos nepateikė patvirtinančių dokumentų, kad Susitariančiojoje Šalyje TIR operacija buvo tinkamai baigta;
6.7. vežėjas turi finansinių įsiskolinimų Asociacijai, UAB „Linavos servisas“, draudimo organizacijoms;
6.8. vežėjas vykdo TIR gabenimus nepateikęs transporto priemonių licencijos ir transporto priemonės registracijos liudijimo kopijų;
6.9. išnaudota TIR knygelių gavimo kvota.
7. TIR knygelės išduodamos (jeigu jų išdavimas nesustabdytas pagal šių Taisyklių 6 punktą) tik Lietuvos Respublikos vežėjo įgaliotam asmeniui, pateikus įgaliojimą bei asmens dokumentą. Lietuvos Respublikos vežėjas Asociacijai pateikia, o Asociacija patvirtina jo įgaliotų asmenų (ne daugiau 3 asmenų), turinčių teisę gauti TIR knygeles, sąrašą. Prieš išduodamas TIR knygeles, Asociacijos atsakingas darbuotojas patikrina (magnetinėje laikmenoje) vežėjo įmonės registravimo duomenis ir vežėjo įgalioto asmens, norinčio gauti TIR knygeles tapatumą, pateiktame įgaliojime bei asmens dokumente nurodytų duomenų atitikimą Asociacijos patvirtintų vežėjo įgaliotų asmenų, turinčių teisę gauti TIR knygeles, duomenims (vardas, pavardė, asmens kodas ir parašo pavyzdys).
8. Asociacijos atsakingas darbuotojas, išduodamas TIR knygelę, jos viršelio:
8.1. 1-oje eilutėje nurodo TIR knygelės galiojimo terminą (iki 60 parų);
8.2. 3-oje eilutėje deda vežėjo duomenų spaudą (pavadinimas, adresas, šalis bei TIR kodas);
8.3. 4-oje eilutėje deda Asociacijos antspaudą ir jos įgalioto asmens parašo spaudą.
9. Lietuvos Respublikos vežėjo įgaliotas asmuo Asociacijos patalpose, Asociacijos atsakingo darbuotojo akivaizdoje, užpildo visų įsigytų TIR knygelių viršelio 3 eilutę ir geltonojo lapo 4 langelį, nurodydamas juose vežėjo įmonės pavadinimą, adresą, šalį bei TIR kodą.
10. Asociacijos atsakingas darbuotojas informuoja TIR knygelės turėtoją, kad jis privalo užpildyti visų atplėšiamųjų TIR knygelės lapų 4 langelį, protokolo 5 langelį (TIR knygelės turėtojo pavadinimas, adresas, šalis, TIR kodas). Išduodamas TIR knygeles, atsakingas Asociacijos darbuotojas registruoja (magnetinėje laikmenoje) vežėjui išduotas TIR knygeles, nurodydamas TIR knygelių kiekį, numerius, išdavimo datą, galiojimo terminą. Taip pat užpildomas blankas, kuriame vežėjo įgaliotas asmuo pasirašo, kad jam žinoma apie tai, jog jis privalo užpildyti visų TIR knygelės lapų 4-uosius, o protokolo – 5-uosius langelius (vežėjo pavadinimas, adresas, šalis, TIR kodas). Šį blanką taip pat pasirašo ir Asociacijos atsakingas darbuotojas.
11. Informacija Asociacijos magnetinėje laikmenoje kaupiama, saugoma, tvarkoma IRU harmonizuotos programinės įrangos pagalba. Taip pat Asociacija, suderinusi su IRU, diegia kompiuterines programas TIR knygelių išdavimo apskaitai bei kontrolei užtikrinti.
12. Informaciją apie kiekvieną išduotą TIR knygelę Asociacija kasdien siunčia IRU elektroninėmis ryšio priemonėmis pagal IRU nustatytą formą:
12.1. TIR knygelės numeris;
12.2. vežėjo TIR kodas;
12.3. TIR knygelės išdavimo data;
12.4. TIR knygelės galiojimo terminas;
12.5. ar su TIR knygele bus gabenamos „padidintos rizikos“ prekės (pagal IRU nustatytą prekių sąrašą).
13. Lietuvos Respublikos vežėjui prašant Asociacija išduoda TIR knygelę sunkiasvoriams ar negabaritiniams kroviniams gabenti. Gabenant tokius krovinius, TIR knygelės viršelio 11 eilutėje ir visuose atplėšiamuosiuose lapuose 10 langelyje paryškintomis raidėmis turi būti įrašas anglų kalba „HEAVY OR BULKY GOODS“ arba prancūzų kalba „MARCHANDISES PONDEREUSES OU VOLUMINEUSES“.
14. Asociacija gali kreiptis į kitos Susitariančiosios Šalies asociaciją su prašymu išduoti TIR knygelę Lietuvos Respublikos vežėjui. Toks prašymas pateikiamas raštu ir jame turi būti:
14.1. vežėjo pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai;
14.2. TIR kodas;
14.3. transporto priemonės, kuriai prašoma išduoti TIR knygelę, registracijos numeris;
14.4. informacija apie Lietuvos vežėjo atstovą (įgaliotą asmenį), kuris gaus TIR knygelę iš kitos Susitariančiosios Šalies asociacijos, įskaitant paso arba kito asmens dokumento numerį.

III. TIR KNYGELIŲ IŠDAVIMAS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES VEŽĖJAMS

15. Asociacija gali išduoti TIR knygelę kitos Susitariančiosios Šalies vežėjui, gavusi prašymą ar įgaliojimą raštu iš Susitariančiosios Šalies asociacijos, kuriai priklauso vežėjas. Prašyme ar įgaliojime nurodomas vežėjo įmonės pavadinimas, TIR kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai bei transporto priemonės, kuriai bus išduota TIR knygelė, registracijos numeris. Taip pat turi būti pateikta informacija apie vežėjo atstovą, kuris gaus TIR knygelę iš Asociacijos, nurodant jo paso ar kito asmens dokumento numerį.
16. Asociacija, gavusi visą būtiną informaciją ir įgaliojimus išduoti TIR knygelę kitos Susitariančios Šalies vežėjui, užtikrina, kad:
16.1. vežėjas arba jo atstovas, Asociacijos darbuotojo akivaizdoje, TIR knygelės viršelio 3 eilutėje, geltonojo lapo ir visų atplėšiamų lapų 4 langelyje bei protokolo 5 langelyje įrašo vežėjo įmonės pavadinimą, adresą, TIR kodą, telefono ir fakso numerius (duomenys turi atitikti Susitariančiosios Šalies asociacijos pateiktą informaciją apie vežėją);
16.2. vežėjas arba jo atstovas pasirašo TIR knygelės viršelio 12 eilutėje;
16.3. Asociacijos atstovas šių Taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka užpildo TIR knygelės 1–4 viršelio eilutes;
16.4. TIR knygelės, išduotos užsienio vežėjui, galiojimo laikas neturi viršyti 10 dienų.
17. Asociacija turi nedelsiant informuoti IRU, kitos Susitariančiosios Šalies asociaciją, kurios vežėjui išdavė TIR knygelę, nurodydama:
17.1. išduotos TIR knygelės numerį;
17.2. vežėjo pavadinimą, adresą bei TIR kodą;
17.3. asmens, kuris gavo TIR knygelę, vardą, pavardę ir pridėdama prašymo ar įgaliojimo kopiją.

IV. TIR KNYGELIŲ IŠDAVIMAS „PADIDINTOS RIZIKOS“ PREKĖMS GABENTI

18. Su TIR knygele griežtai draudžiama gabenti:
18.1. alkoholį ir jo produktus, išskyrus alų ir vyną;
18.2. tabaką ir jo produktus, išskyrus tabako žaliavą.
19. Europos Sąjungos šalyse su paprasta TIR knygele taip pat griežtai draudžiama gabenti prekes, kurias IRU priskyrė „padidintos rizikos“ prekių grupei ir kurias galima gabenti, laikantis griežtų taisyklių ir procedūrų bei vežėjui įvykdžius papildomas sąlygas.
20. „Padidintos rizikos“ prekių gabenimo taisyklės taikomos tuo atveju, kai šių prekių svoris sudaro daugiau nei 10 proc. transporto priemonės keliamosios galios.
21. Prieš gabenant „padidintos rizikos“ prekes su TIR knygele, vežėjas turi pateikti papildomą 50 000 JAV dolerių garantiją.
22. „Padidintos rizikos“ prekių gabenimui vežėjas turi naudoti TIR knygeles su raidėmis MHR/HVG, įrašytomis jos geltonojo lapo manifesto, skirto ne muitinės naudojimui, 10 langelyje.
23. Jeigu vežėjui, kuris yra pateikęs „padidintos rizikos“ prekių garantiją, reikia panaudoti TIR knygelę, kuri nebuvo iš anksto pažymėta MHR/HVG raidėmis, pavyzdžiui, nenumatytam kroviniui, transporto priemonei grįžtant iš paskirties vietos, vežėjas apie tai turi pranešti Asociacijai, nurodydamas TIR knygelės numerį. Grąžinus TIR knygelę, Asociacija turi pažymėti ją MHR/HVG raidėmis ir tvarkyti taip, kaip tvarkomos šios kategorijos knygelės. Vežėjas gali tokį įrašą padaryti ir pats TIR knygelės geltonojo lapo manifesto 10 langelyje.
24. Vežėjui nedraudžiama naudoti TIR knygelę su MHR/HVG raidėmis paprastų prekių vežimui, tiesiog išbraukus šį užrašą.
25. Asociacijos atsakingas darbuotojas turi supažindinti vežėją su specialiaisiais reikalavimais, taikomais „padidintos rizikos“ prekių gabenimui.

V. TIR KNYGELIŲ GRĄŽINIMAS ASOCIACIJAI

26. Vežėjai, nutraukę arba užbaigę TIR gabenimą, kuo greičiau grąžina TIR knygelę Asociacijai (ne vėliau kaip po 15 parų nuo vairuotojo sugrįžimo su patvirtinimu apie teisingą TIR knygelės įforminimą paskutinėje paskirties muitinės įstaigoje). Asociacija patikrina, ar teisingai panaudotos grąžintos TIR knygelės. Atsakingas Asociacijos darbuotojas surašo TIR knygelės grąžinimo aktą ir išbraukia ją iš vežėjo negrąžintų knygelių sąrašo. Jeigu TIR knygelių kvota yra didesnė už negrąžintų TIR knygelių skaičių, Asociacija tęsia TIR knygelių išdavimą vežėjui iki nustatyto limito.
27. TIR knygelė laikoma negrąžinta laiku, jeigu ji negrąžinama Asociacijai per 30 parų po TIR knygelės galiojimo termino pabaigos. Nuo tada pradedami taikyti ir šių Taisyklių 6 punkte nustatyti apribojimai.
28. Asociacijos atsakingas darbuotojas tvarko visų Asociacijai laiku negrąžintų TIR knygelių apskaitą. Jeigu per nustatytą terminą vežėjas negrąžina TIR knygelės Asociacijai ir nepateikia deklaracijos dėl TIR knygelės praradimo, Asociacija sustabdo TIR knygelių išdavimą šiam vežėjui.
29. Taisyklių 27 ir 28 punktuose nurodytos sankcijos netaikomos, jeigu vežėjas per 90 parų nuo TIR knygelės išdavimo:
29.1. grąžina TIR knygelę;
29.2. pateikia tinkamai užpildytą deklaraciją dėl TIR knygelės praradimo ir nurodo aplinkybes, dėl kurių TIR knygelė buvo pamesta, pavogta, sunaikinta arba muitinės tarnybų sulaikyta.
30. Jeigu Asociacijos netenkina vežėjo pateiktas paaiškinimas dėl TIR knygelės negrąžinimo, taip pat visais kitais atvejais, kai pamesta, sulaikyta, pavogta ar sunaikinta TIR knygelė nebuvo panaudota, vežėjui galima tęsti TIR knygelių išdavimą, jeigu jis pateikia garantiją. Asociacija savo nuožiūra sprendžia, ar vežėjas privalo pateikti garantiją, ar ne, o TIR knygelių kvota vežėjui sumažinama viena TIR knygele. Pateikiama garantija turi būti ne mažesnė kaip 2000 JAV dolerių ir ne didesnė nei 50 000 JAV dolerių vienai TIR knygelei. Garantija pateikiama Asociacijos naudai. Ši garantija dengia kiekvieną pamestą, pavogtą ar sunaikintą TIR knygelę atskirai ir nustoja galioti, kai ta TIR knygelė surandama ir grąžinama, arba jeigu informacija apie TIR knygelės įforminimą paskirties muitinės įstaigoje, atitinkanti deklaracijos duomenis, perduodama SafeTIR (ATIRS 98) sistema. Ji taip pat nustoja galioti visais atvejais, pasibaigus 27 mėnesių terminui, skaičiuojant jį nuo TIR knygelės išdavimo dienos, jeigu negaunama pranešimų apie pažeidimus arba mokėjimo pretenzijos.
31. TIR knygelės antrojo viršelio antspauduotos kortelės grąžinimas nelaikomas TIR knygelės grąžinimu. Tokiu atveju Asociacija taiko panaudotų negrąžintų TIR knygelių procedūras.
32. Jeigu vežėjas pateikia deklaraciją dėl TIR knygelės pametimo, praradimo, pavogimo, Asociacija tą pačią dieną siunčia deklaraciją IRU, kad IRU galėtų informuoti apie tai Susitariančiąsias Šalis per CUTE-Wise programą (SafeTIR programos dalis, pateikianti duomenis muitinei). Apie TIR knygelės praradimą vežėjas nedelsiant turi informuoti Asociaciją. Jeigu TIR procedūros vykdytojo leidimo suteikimo komitetas sustabdo leidimo galiojimą arba panaikina leidimą, Asociacija turi pareikalauti iš vežėjo, kuriam buvo sustabdytas leidimo galiojimas arba panaikintas leidimas, nedelsiant grąžinti Asociacijai visas jam išduotas (panaudotas ir nepanaudotas) TIR knygeles. Asociacija turi nedelsiant kreiptis į IRU dėl visų šiam vežėjui išduotų, bet jo negrąžintų TIR knygelių paskelbimo negaliojančiomis.

VI. GRĄŽINTŲ TIR KNYGELIŲ TIKRINIMAS IR SUDERINIMO PROCEDŪROS

33. Vežėjas privalo grąžinti panaudotą TIR knygelę Asociacijai su visais joje likusiais nepanaudotais lapais.
34. Apie kiekvieną grąžintą TIR knygelę Asociacija kasdien informuoja IRU, nurodydama:
34.1. TIR knygelės numerį;
34.2. vežėjo TIR kodą;
34.3. TIR knygelės grąžinimo datą;
34.4. panaudota ar nepanaudota TIR knygelė;
34.5. ar buvo vežtos „padidintos rizikos“ prekės (MHR/HVG).
35. Vežėjui grąžinus TIR knygeles Asociacijai, jam išduodamas TIR knygelės grąžinimo aktas.

VII. GRĄŽINTOS TIR KNYGELĖS TIKRINIMAS

36. Šis tikrinimas atliekamas TIR knygeles grąžinančio asmens akivaizdoje, ypač atkreipiant dėmesį į tai, ar:
36.1. TIR gabenimas buvo pradėtas TIR knygelės galiojimo metu;
36.2. TIR knygelėje yra visos atplėšiamųjų lapų šaknelės, geltonasis lapas ir protokolas;
36.3. vežėjo pavadinimas, jo adresas, TIR kodas įrašyti viršelyje, geltonajame lape bei protokole;
36.4. paskutinė žaliojo lapo šaknelė (souche) pažymėta muitinės antspaudu;
36.5. nėra įrašų TIR knygelės protokole, dėl kurių Asociacija turėtų imtis veiksmų;
36.6. užpildyti transporto priemonės tinkamumo liudijimo duomenys ir jo galiojimo data;
36.7. galutinis TIR knygelės įforminimas atliktas be išlygų;
36.8. SafeTIR sistemoje yra patvirtinimas apie TIR knygelės įforminimą paskirties muitinės įstaigoje.
37. Vežėjas turi būti informuotas apie TIR knygeles, kurios nebuvo įformintos muitinėje arba nėra patvirtinimo SafeTIR sistemoje apie jų įforminimą paskirties muitinės įstaigoje.
38. Vežėjas taip pat turi būti informuojamas apie TIR knygeles, kurios yra įformintos su išlygomis. Tokiais atvejais Vežėjas privalo pateikti Asociacijai dokumentus (paaiškinimus) situacijai sureguliuoti.

VIII. SAFE TIR KONTROLĖ

39. Naudojantis programine įranga (ATIRS 98), atliekamas patikrinimas, siekiant nustatyti informacijos, esančios įformintose TIR knygelės lapų šaknelėse, tapatumą su SafeTIR sistemos duomenimis. Jeigu informacija sutampa, laikoma, kad TIR procedūra atlikta teisingai.
40. Jeigu tikrinimo metu nustatomi nesutapimai, Asociacija kreipiasi į IRU (BRIRU) arba LR muitinės tarnybas (jeigu TIR knygelė yra įforminta Lietuvoje), kad būtų atlikta suderinimo procedūra.
41. Jeigu TIR knygelės tikrinimo Asociacijoje metu nėra patvirtinimo SafeTIR sistemoje, kad TIR procedūra atlikta teisingai, tai pažymima TIR knygelės priėmimo akte. Jeigu nėra patvirtinimo SafeTIR sistemoje apie įforminimą paskirties muitinės įstaigoje po 15 parų nuo TIR procedūros baigimo datos, Asociacijos atsakingas darbuotojas rašo raginimą vežėjui, kuriame prašoma per 15 parų (iš viso per 30 parų nuo TIR procedūros baigimo datos) pateikti papildomus dokumentus, galinčius patvirtinti TIR procedūros baigimo teisingumą.
42. Kadangi tam tikrais atvejais nėra galimybės gauti TIR procedūros baigimo patvirtinimą per SafeTIR sistemą (Susitariančioji Šalis nepateikia duomenų, krovinys performinamas arba grąžinamas ir pan.), Asociacijos atsakingas darbuotojas turi teisę reikalauti iš vežėjo papildomų dokumentų kopijų TIR procedūros baigimui patvirtinti (performinimo atvejais – muitinės bendrojo dokumento, krovinio grąžinimo atveju – importo deklaracijos ir pan.).
43. Tikrinant TIR knygeles, Asociacija turi įsitikinti, ar vežėjas pateikė „padidintos rizikos“ prekių garantiją. Jeigu tokios garantijos jis nepateikė, o gabeno „padidintos rizikos“ prekes, Asociacija jam taiko laikino apribojimo procedūras.
44. Jeigu TIR knygelė buvo naudota gabenant „padidintos rizikos“ prekes, Asociacija turi papildomai tikrinti, ar CMR važtaraščio kopija tinkamai krovinio gavėjo antspauduota, su pilnu užsakovo adresu, telefono ir fakso numeriais, yra grąžinama su TIR knygele. CMR važtaraštyje esanti informacija turi būti lyginama su TIR knygelėje esančiais duomenimis. CMR važtaraštis prisegamas prie grąžinamos TIR knygelės. Jeigu CMR važtaraštis nepridedamas, pavyzdžiui, dėl įmonėje atliekamų buhalterinių operacijų, tada turi būti pridedamas ekvivalentiškas dokumentas, liudijantis krovinio pristatymą jo gavėjui.

IX. TIR KNYGELIŲ GRĄŽINIMAS IRU

45. Išduotas TIR knygeles, panaudotas ar nepanaudotas, vežėjas grąžina Asociacijai.
46. Išduota TIR knygelė laikoma nepanaudota, jeigu jos:
46.1. viršelyje (6–12 eilutės), geltonajame lape, protokole ir šaknelėse nėra įrašų. Asociacijoje išplėšiami visi tokios TIR knygelės lapai;
46.2. viršelis (6–12 eilutės) ir geltonasis lapas užpildyti, bet šaknelėse nėra muitinio įforminimo antspaudų. Asociacijoje išplėšiami visi tokios TIR knygelės lapai;
46.3. viršelis (6–12 eilutės) ir geltonasis lapai užpildyti, tik pirmojo lapo šaknelėje yra antspaudai, bet jos atplėšiamasis lapas paliktas TIR knygelėje kaip įrodymas IRU, kad TIR knygelė iš tikrųjų nebuvo panaudota. Jeigu TIR knygelės pradinis įforminimas buvo anuliuotas, po to, kai šaknelė buvo pažymėta muitinės pareigūno antspaudu, ir lape yra įrašas apie anuliavimą, grąžinant knygelę IRU šis lapas neišplėšiamas.
47. Išduota TIR knygelė laikoma panaudota, jeigu jos:
47.1. viršelis (6–12 eilutės) ir geltonasis lapas užpildyti, šaknelės pažymėtos muitinės pareigūnų antspaudais, o TIR knygelėje nėra lapų (TIR knygelė įforminta paskirties muitinėje);
47.2. viršelis (6–12 eilutės) ir geltonasis lapas užpildyti, pirmojo lapo šaknelė pažymėta muitinės pareigūno antspaudu ir visi lapai išplėšti.
48. Prieš grąžinant TIR knygeles IRU, Asociacijoje visi nepanaudoti TIR knygelės lapai išplėšiami, išskyrus kurį nors lapą reikalingą įrodymui, kad TIR knygelė tikrai nebuvo panaudota.
49. Grąžinamos IRU TIR knygelės Asociacijoje yra rūšiuojamos atskiromis siuntomis, prie kiekvienos pridedant grąžinamų TIR knygelių sąrašą, pagal tai, ar jos yra:
49.1. brokuotos;
49.2. panaudotos;
49.3. panaudotos HVG/MHR;
49.4. išduotos, bet nepanaudotos;
49.5. neišduotos.
50. Jeigu TIR knygelė įforminta netinkamai, ji turi būti grąžinama IRU atskirai su lydraščiu, kuriame nurodomos netinkamo įforminimo aplinkybės.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Asociacija turi teisę nuolat tikrinti, ar TIR sistemos dalyviai laikosi šių Taisyklių ir kitų TIR garantinę sistemą reglamentuojančių teisės aktų.
52. Asociacijos darbuotojai, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Taisyklės gali būti keičiamos Asociacijos Prezidiumo nutarimu, suderinus su Muitinės departamentu.
54. Šios Taisyklės yra privalomos visoms įmonės, TIR garantinės sistemos dalyvėms.
____________________________

SUDERINTA
Muitinės departamento prie
Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos direktorius
(parašas) Valerijonas Valickas
2003 m. ..kovo 4 d……………….

©2002  LINAVA, Lietuvos Nacionalinė Vežėjų Automobiliais Asociacija.
25 kovo, 2003 – 16:04