Pretenduoju tapti nariu

Informacija apie įmonę *

Įmonės kontaktinė informacija

Žinios apie įmonės vadovą

Įmonės kilmė (tinkamą įmonės kilmės variantą pažymėkite) *

Įmonės veikla (tinkamą(us) įmonės veiklos variantą(us) pažymėkite) *

Dokumentai

Laisvos formos prašymas (.docx, .doc, .pdf iki 10MB) *
Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją arba išrašas iš Juridinių asmenų registro kopiją (.docx, .doc, .pdf iki 10MB)
Steigimo dokumentų kopija (.docx, .doc, .pdf iki 10MB) *

Asociacija „Linava“ įsipareigoja gautus duomenis tvarkyti tik teisinių pareigų vykdymo tikslais (tame tarpe nurodyti atitinkamos valstybės valdžios institucijai) tik tokiu būdu ir apimtimi, kuri yra būtina tam, kad būtų tinkamai įvykdyti asociacijos įsipareigojimai, susiję su asociacijos narystės tvarkymu. Bet kokie asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitų, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais, teisės aktų reikalavimais, užtikrinant jų konfidencialumą bei tinkamų organizacinių ir techninių priemonių, reikalingų asmens duomenų apsaugai, naudojimą. Kiekviena šalis yra atsakinga už tai, kad jos kitai šaliai perduodami asmens duomenys būtų gauti teisėtai, kai šie duomenys yra gaunami iš atitinkamos šalies darbuotojų, tiekėjų ir / arba subrangovų, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų perduodami, tame tarpe ir kitose užsienio valstybėse esantiems duomenų gavėjams. Remiantis aukščiau išdėstytu, asociacija „Linava“ garantuoja asmens teisę būti pamirštam, galimybę reikalauti, kad duomenys būtų panaikinti, pasiekus teisėtų tikslų bei kitų, įstatyme numatytų įsipareigojimų laikymąsi. Norėdami gauti informaciją/duoti nurodymus teisėtiems veiksmams atlikti dėl Jūsų asmens duomenų, galite kreiptis: registracija@linava.lt