Kongrese bus tvirtinami dokumentai: kviečiame susipažinti su svarbiausiais siūlomais pakeitimais

Trečiadienį, rugpjūčio 31 d., Vilniuje vyksiančiame asociacijos „Linava“ neeiliniame XLI kongrese bus tvirtinami svarbūs dokumentai, susiję su asociacijos veikla, rinkimų tvarka ir kitais svarbiais asociacijos gyvenimo klausimais. Kviečiame savo narius susipažinti su svarbiausiais siūlomais pakeitimais.

Svarbiausi asociacijos įstatų pakeitimai:

Įvertinus Lietuvos institucijose ir organizacijose paplitusią praktiką, naujos redakcijos asociacijos įstatuose siūloma nustatyti reikalavimus kandidatuojantiems į valdymo ir kontrolės organus, numatant, kad jie, kaip ir asociacijos nariai, turėtų būti nepriekaištingos reputacijos.

Siūloma patikslinti asociacijos veiklos teritoriją – greta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, papildomai įtraukiant keleivinio transporto įmonių regionus. Siūloma patikslinti, kad asociacijos nariai ir kandidatai į narius, išskyrus keleivinio transporto įmones, atitinkamam regionui priskiriami pagal jų buveinės registravimo vietą.

Siūloma praplėsti Kongreso kompetenciją, numatant, kad jai priklauso nustatyti reikalavimus kandidatams į prezidentus, Prezidiumo narius, Revizijos komisijos narius.

Siūloma patikslinti, kokiu būdu gali būti organizuojamas Kongresas, t. y., kad jis gali būti organizuojamas ir nuotoliniu būdu.

Atsižvelgiant į menką asociacijos narių dalyvavimą vykstančiuose kongresuose, siūloma pakeisti reikiamą dalyvių skaičių, kurio užtenka, kad Kongresas galėtų priimti nutarimus. Siūloma patikslinti, kad Kongresas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ¼ asociacijos narių.

Siekiant užtikrinti atstovaujamumą, siūloma įtvirtinti, kad Prezidiumo nariai renkami po vieną iš kiekvieno regiono.

Siūloma tikslinti tvarką, kada Prezidentas netenka įgaliojimų. Prie papildomų sąlygų, kada netenkama įgaliojimų nurodytos papildomos aplinkybės – kai jis neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, taip pat, kai netenkama krovinių ar keleivių vežimo licencijos arba nevykdoma veikla. Taip pat įtvirtinama, kad Prezidento įgaliojimų netekimo faktą konstatuoja prezidiumas artimiausiame prezidiumo posėdyje. Nurodoma, kad jei prezidiumas atitinkamame prezidiumo posėdyje šio klausimo neišsprendžia, prezidento įgaliojimų netekimo faktą per dvi savaites nuo prezidiumo posėdžio, kuriame šis klausimas neišsprendžiamas, dienos konstatuoja generalinis sekretorius.

Svarbiausi regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos pakeitimai:

Siūloma įtvirtinti, kad regioniniai susirinkimai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu.

Nurodoma, kad asociacijos narį, kandidatuojantį į valdymo organus, gali atstovauti tik nepriekaištingą reputaciją turintis asmuo.

Siūloma papildyti, kad kandidatai į prezidentus ir prezidiumo narius privalo turėti nepriekaištingą reputaciją.

Siūloma tikslinti, kas negali būti siūlomi kandidatais į prezidentus, prezidiumo narius ir Revizijos komisijos narius. Nurodoma, kad kandidatai negalės būti nevykdantys keleivių ar krovinių vežimo veiklos ir/ar neturintys licencijos šiai veiklai vykdyti, taip pat tie kandidatai, kurie yra skolingi asociacijai. Siūloma panaikinti ankstesnį punktą, pagal kurį kandidatu negalės būti asmuo, kuris iki regioninio susirinkimo dienos Asociacijos narį atstovauja trumpiau nei tris mėnesius. Taip pat siūloma papildyti, kad kandidatais negalės būti asmenys, kurie yra nuteisti ir turi galiojantį teistumą už bet kokias tyčines nusikalstamas veikas, taip pat kada yra pareikšti įtarimai dėl nusikalstamos veikos padarymo ir jo atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ar baudžiamoji byla.

Svarbiausi Kongreso darbo tvarkos ir balsų skaičiavimo komisijos veiklos nuostatų pakeitimai:

Siūloma papildyti tvarką dėl kandidatų į Prezidentus. Nurodoma, kad visi siūlomi kandidatai ir jų atstovaujami Asociacijos nariai turi atitikti Asociacijos įstatuose, kongreso metu priimtuose nutarimuose ir šioje tvarkoje nustatytus reikalavimus.

Siūloma pakeisti tvarką, kada Kongresas gali priimti nutarimus – sprendimus galima priimti, kai Kongrese dalyvauja daugiau kaip 1/4 asociacijos narių. Pagal iki šiol galiojančią tvarką, tam būtina, jog dalyvautų daugiau kaip ½ asociacijos narių.

Siūloma patikslinti, kas sudaro balsų skaičiavimo komisiją. Pagal tikslinamą tvarką, Komisiją sudaro nelyginis skaičius: regioniniame susirinkime ne mažiau kaip 3 nariai ir ne daugiau kaip 7 nariai, o kongrese – ne mažiau kaip 5, bet ne daugiau kaip 11 narių.