„Linava“ kviečia narius pasinaudoti finansavimo galimybėmis verslui

Lietuvos vežėjams susiduriant su iššūkiais dėl užsidarančių Rytų rinkų, brangstančių degalų, tolimųjų reisų vairuotojų trūkumo, asociacija „Linava“ informuoja savo narius apie šiuo metu esančias finansavimo galimybes verslui.

Susistemintą informaciją „Linavai“ pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kai į ją buvo kreiptasi prašant kompensuoti nuostolius smulkiems ir vidutiniams vežėjams (toliau – SVV).

„Ministerija, būdama atsakinga už šalies ūkio politiką ir konkurencingumo didinimą, t. y. palankios aplinkos verslui kūrimą, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, pramonės ir paslaugų sektorių vystymąsi, inovacijų politiką, eksporto skatinimą ir pan., šiuo metu gali pasiūlyti verslui finansinių priemonių paketą, kurį įgyvendina bendrai su UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“, verslo pradžiai ir (ar) jo plėtrai“, – rašoma ekonomikos ir inovacijų viceministro Vinco Jurgučio pasirašytame rašte.

Dokumente nurodoma, kad atsižvelgiant į įmonės dydį, funkcionavimo trukmę, finansinius rodiklius, siūloma kreiptis finansavimo pagal žemiau nurodytas priemones. Informuojama, kad finansavimo gali tikėtis ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurie pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 straipsnio nuostatas yra priskirti verslininkams. Nurodoma, kad dėl finansavimo galimybių reikėtų tiesiogiai kreiptis į UAB ,,Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) tel. Nr. (8 5) 210 7510 arba el. paštu uzklausos@invega.lt

Pateikiame priemones, kurios galėtų būti aktualios vežėjams:

Paskolos:

  • „Atviras kreditų fondas 2“ – SVV subjektams teikiamos lengvatinės paskolos verslo pradžiai arba plėtrai. Finansavimas iš priemonės lėšų gali būti teikiamas paskolos, kredito linijos ir finansinės nuomos (lizingo) forma. Paskolai iš priemonės lėšų gali būti skiriama iki 450 tūkst. eurų, maksimalus paskolos dydis priklauso nuo banko skiriamos dalies.
  • Skatinamoji finansinė priemonė ,,Alternatyva“ – pagal priemonę teikiamos investicinės ir apyvartinės paskolos suteikia galimybę SVV gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvaus finansavimo teikėjus. Paskolos SVV teikiamos arba rinkos sąlygomis, t. y. paskola teikiama taikant finansų tarpininko nustatytą palūkanų normą, arba kaip de minimis pagalba – tokiu atveju metinė palūkanų norma iki 7 proc. įskaitant visus galimus mokesčius. Paskolai iš priemonės lėšų gali būti skiriama iki 0,5 mln. eurų, maksimalus paskolos dydis priklauso nuo finansų įstaigos skiriamos dalies.
  • Sutelktinės paskolos „Avietė“ – leidžia SVV gauti finansavimą per sutelktinio finansavimo platformas jų vykdomiems verslo projektams įgyvendinti (investicijoms ir (ar) apyvartai). Valstybės lėšų dalis paskoloje gali būti iki 40 proc. paskolos lėšų, bet ne daugiau nei 10 tūkst. eurų.
  • Tiesioginės paskolos „Startuok“ – „Invega“ teikia paskolas SVV subjektams, veikiantiems iki 3 metų, SVV subjektams, veikiantiems iki 5 metų ir vykdantiems socialinio poveikio projektus, ir SVV subjektams, įsteigtiems Ukrainos asmenų. Paskolos gali būti skiriamos naujai veiklai pradėti ar jau egzistuojančios veiklos stiprinimui ir plėtrai. Paskolos SVV subjektams, veikiantiems iki 3 metų, teikiamos rinkos sąlygomis, o palūkanų norma nustatoma pagal viešai skelbiamą „Invegos” teikiamų paskolų palūkanų apskaičiavimo metodiką. Didžiausia galima paskolos suma investicijų finansavimo atveju – 3 mln. eurų, apyvartinių lėšų papildymo atveju – 200 tūkst. eurų. Į kiekvieną „Invegos” finansuojamą projektą turės būti pritraukta bent 20 proc. privataus finansavimo (bent 10 proc. projekto vertės turės sudaryti paties paskolos gavėjo lėšos).
  • „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo“ – lengvatinės paskolos, teikiamos žemesnėmis nei rinkos kainomis, teikiamos per finansinius tarpininkus. Finansavimas teikiamas SVV subjektams paskolos ar kredito linijos forma. Maksimalus vienos paskolos dydis – 4 mln. eurų, paskolų kiekis vienam SVV subjektui nėra ribojamas.
  • „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ – „Invega“ teikia paskolas įmonių investicijoms atsigavimui finansuoti. Paskolos teikiamos SVV subjektams ir didelėms įmonėms (tik apyvartinės), kurių vykdoma pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, ir kurie bus pateikę įrodymus, kad neturi galimybės gauti finansavimo rinkoje. Daugiau informacijos apie priemonę šią priemonę galima rasti internete: Tiesioginės COVID-19 paskolos (II etapas nuo 2022-02-10) | INVEGA. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu keičiamas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo“ (toliau – Schema), kuriame bus sudaryta galimybę verslo subjektams, kurių vykdoma pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į Sąrašą (49.41 Krovininis kelių transportas (EVRK 2 red.)), pasinaudoti investicinėmis paskolomis, kurios padėtų plėtoti jų ekonominę veiklą. Schema bus papildyta nuostatomis, jog investicinės paskolos galėtų būti skirtos tam tikrų kategorijų transporto priemonių įsigijimui (puspriekabei traukiančiai transporto priemonei, priekabas traukiančiai transporto priemonei, puspriekabei bei priekabai).

Garantijos:

  • Individualios „Invegos“ garantijos – teikiant garantijas už SVV ir didelių įmonių imamas paskolas (lizingą) „Invega” garantuoja iki 80 proc. paskolos sumos arba lizingo sandorių. Didžiausia garantuojama suma SVV subjektams paskolų atveju – iki 5 mln. eurų, lizingo atveju – įmonei, veikiančiai iki 3 metų – 750 000 eurų, o įmonei, veikiančiai daugiau kaip 3 metai – 1,5 mln. eurų.
  • „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ – priemonė skirta palengvinti finansavimo gavimą SVV, kai šis susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. Didžiausia paskolos suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėn. laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėn. (neteikiama subjektams, kurie tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir tabako gaminių bei distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose).
  • Dvi portfelinių garantijų faktoringo sandoriams priemonės – finansų inžinerijos priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ ir finansų inžinerijos priemonė „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“. Priemonėmis siekiama palengvinti labai mažam, mažam ir vidutiniam verslui prekybinių sandorių finansavimą.
  • Portfelinės garantijos lizingo sandoriams. Priemonė skirta SVV subjektams, susiduriantiems su finansų įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. Didžiausia lizingo suma – 1 875 000 eurų, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 eurų. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėn. laikotarpiui.

Ministerijos rašte taip pat nurodoma, kad šiuo metu veikia rizikos kapitalo priemonės (Ko-investicinis fondas, Ankstyvos stadijos ir plėtos fondas I ir II, Bendrai su verslo angelais investuojantis fondas, Plėtros fondas I ir II ir kt.), sudarančios galimybę finansavimą gauti novatoriškoms, didelio augimo ir plėtros galimybes turinčioms įmonėms.

Ministerija informuoja, kad yra galimybė pasinaudoti dalinio palūkanų kompensavimo priemone ir gauti iki 95 proc. paskolos palūkanų kompensaciją. Priemone „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ pasinaudoti ir palūkanų kompensavimą gauti gali SVV subjektas, kuriam suteikta investicinė paskola ir kuris tenkina kitus palūkanų kompensavimo priemonės reikalavimus.