Rekomendacijos dėl iš trečiųjų šalių per Rusijos Federaciją ir Baltarusiją tranzitu gabenamų prekių

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ dalijasi Lietuvos muitinės informacija. Atsižvelgdama į gaunamus paklausimus ir kylančius neaiškumus, taip pat į Europos Komisijos pateiktus paaiškinimus, Lietuvos muitinė teikia rekomendacijas dėl Europos Sąjungos teisės aktais nustatytų ribojamųjų priemonių ir muitinės formalumų atlikimo tvarkos taikymo, kai tranzitu iš trečių šalių per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją gabenamos prekės, kurioms nustatyti importo iš Rusijos Federacijos ir/ar Baltarusijos apribojimai.

Visi Tarybos reglamentu (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas Nr. 833/2014) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą (toliau – Reglamentas Nr. 765/2006) nustatyti apribojimai turi būti aiškinami kartu atsižvelgiant į Reglamento Nr. 833/2014 12 straipsnio ir Reglamento Nr. 765/2006 1m straipsnio nuostatas, draudžiančias sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama reglamentuose nustatytų draudimų.

Reglamento Nr. 833/2014 3g, 3i, 3j, 3m ir 3o straipsniuose nustatyti apribojimai taikomi jo XVII, XXI, XXII, XXV ir XXVI prieduose nurodytų prekių, o Reglamento Nr. 765/2006 1h, 1o, 1p, 1q ir 1r straipsniuose nustatyti apibojimai – jo VII, X, XI, XII ir XIII prieduose nurodytų prekių (toliau – į Sąrašą įtrauktos prekės) importui į Europos Sąjungą. Minėtais straipsniais nustatytas ne tik draudimas importuoti į Sąrašą įtrauktas prekes, tačiau ir draudimai jas vežti bei teikti su jų deklaravimu susijusias muitinės tarpininkų paslaugas.

Tais atvejais, kuomet į Sąrašą įtrauktos prekės yra tik gabenamos iš trečiųjų šalių tranzitu per Rusijos Federacijos ir/ar Baltarusijos teritoriją į Europos Sąjungą arba trečiąją šalį, minėti apribojimai nėra taikomi, jei į Sąrašą įtrauktų prekių nėra pagrindo laikyti ,,kilusiomis“ arba ,,eksportuotomis“ iš Rusijos Federacijos ar Baltarusijos. Į Sąrašą įtrauktų prekių gabenimas tranzitu per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją turi atitikti šias sąlygas:

 – prekių pakrovimo ir išsiuntimo vieta yra ne Rusijos Federacijoje ar Baltarusijoj

– prekės ta pačia transporto priemone iš trečiosios šalies vežamos tranzitu per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją;

– prekių tranzito per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją metu prekės nėra perparduodamos, perdirbamos, sandėliuojamos, perkraunamos į kitą transporto priemonę, įskaitant priekabos ar puspriekabės su prekėmis perkabinimą (vilkiko pakeitimą).

Į Sąrašą įtrauktos prekės laikytinos eksportuotomis iš Rusijos Federacijos arba iš Baltarusijos, jei jų gabenimas tranzitu neatitinka bent vienos iš paminėtų sąlygų, todėl joms bus taikomas importo į Europos Sąjungą draudimas, neatsižvelgiant į tai, ar prekės kilusios iš Rusijos Federacijos ar Baltarusijos, ar ne.

Be to, įsigyjant į Sąrašą įtrauktas prekes, teikiant jų vežimo ar su prekių vežimu susijusias muitinės tarpininkų paslaugas, svarbu atsižvelgti į tai, kad gabenant į Sąrašą įtrauktas prekes tranzitu per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją yra didelė minėtų tranzito sąlygų nesilaikymo arba mėginimo kitaip apeiti sankcijas rizika, todėl rekomenduojame visais atvejais, prieš įsigyjant ar prieš priimant tokias prekes vežti bei prieš teikiant tokių prekių deklaravimo muitinei ar su tuo susijusias muitinės tarpininko paslaugas, atidžiai atlikti išsamų jų vežimo sąlygų bei kilmės patikrinimą. Tai yra svarbu, nes įvežant į Sąrašą įtrauktas prekes į Europos Sąjungą, privalu pateikti įrodymus Lietuvos Respublikos muitinei, kad nėra pagrindo prekių laikyti „kilusiomis“ ar „eksportuotomis“ iš Rusijos Federacijos ar Baltarusijos ir kad jų vežimas tranzitu per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją atitiko pirmiau minėtas sąlygas. Priklausomai nuo konkretaus atvejo, įrodymai, kuriuos reikės pateikti, visų pirma turės patikimai pagrįsti, kad:

 – vežamos į Sąrašą įtrauktos prekės nėra kilusios iš Rusijos Federacijos ar Baltarusijos;

 – jų tranzitas per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją yra tik dalis viso prekių gabenimo maršruto, prasidedančio ir pasibaigiančio už Rusijos Federacijos ir/ar Baltarusijos ribų;

 – prekės nebuvo perparduodamos, perdirbamos, sandėliuojamos, perkraunamos į kitą transporto priemonę, įskaitant priekabos ar puspriekabės su prekėmis perkabinimą (vilkiko pakeitimą);

 – prekes įmanoma identifikuoti nuo jų pakrovimo trečiojoje šalyje iki pateikimo Lietuvos Respublikos muitinei.

Lietuvos Respublikos muitinė, spręsdama, ar į Sąrašą įtrauktas prekes galima įvežti į Europos Sąjungą, vertins, ar prekių gabenimas tranzitu per Rusijos Federaciją ir/ar Baltarusiją atitiko minėtas sąlygas ir prekės nėra laikytinos „kilusiomis“ ar „eksportuotomis“ iš Rusijos Federacijos ir/ar Baltarusijos. Pažymėtina, kad pagal Sąjungos muitinės kodekso (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013) 46 straipsnio 1 dalį muitinė gali atlikti bet kokį muitinį tikrinimą, kuris, jos manymu, yra būtinas siekiant įsitikinti, kad nėra pažeidžiami prekių įvežimo į Europos Sąjungą draudimai ar apribojimai. Neturint būtinų įrodymų arba vėluojant juos pateikti Lietuvos Respublikos muitinei, prekės gali būti neįleistos į Europos Sąjungą arba jų vežimo aplinkybių tikrinimas gali užtrukti ilgesnį laiką ir sukelti nepageidautinas transporto priemonių prastovas.

Taip pat norima atkreipti dėmesį, kad minėtų Reglamento Nr. 833/2014 ir Reglamento Nr. 765/2006 nuostatų pažeidimas yra laikomas tarptautinių sankcijų pažeidimu ir šį pažeidimą padaręs asmuo (importuotojas, vežėjas ar muitinės tarpininkas) gali būti patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekso 515 straipsnį.

Kontaktai konsultacijoms: bendroji muitinės informacija +370 5 2665000, el. paštas: info@lrmuitine.lt