Supaprastintas atviras konkursas dėl finansinio audito už 2022 metus atlikimo

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ skelbia supaprastintą atvirą konkursą dėl 2022 metų finansinių ataskaitų audito paslaugų teikimo.

1. Bendrosios nuostatos:

1.1 Asociacija perka 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito paslaugas, kurių rezultate tikrintojas turi parengti ir pateikti audito išvadą ir audito ataskaitą.

1.2 Tikrintojas teikdamas paslaugas turi vadovautis Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintais Tarptautinio audito standartais, LR audito įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais auditą bei auditorių darbą.

2. Reikalavimai paslaugos teikėjui – tikrintojui:

2.1. Patikrinti, ar asociacijos 2022 metų finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo

asociacijos finansinę būklę, veiklos rezultatus pagal teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę

apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą.

2.2. Patikrinti, ar asociacijos 2022 metų veiklos ataskaita parengta laikantis teisės aktų reikalavimų ir joje

pateikti finansiniai duomenys atitinka 2022 metų finansinių ataskaitų duomenis.

2.3. Numatoma preliminari balanso aktyvo/ pasyvo tikrinama suma 2022 metais – 5 mln. Eur,

atsižvelgiant į šiuos duomenis:

2.3.1. Įmonės veikla: krovinių ir keleivių vežėjų teisių gynimas ir interesų atstovavimas tarptautinėse, valstybinėse ir regioninėse institucijose; kelių transporto sektoriaus veiklos koordinavimas ir analizė formuojant bendrą kelių transporto sektoriaus plėtros ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo strategiją; vežėjų konkurencingumą didinančių ir veiklą palengvinančių paslaugų organizavimas ir teikimas Lietuvos kelių transporto sektoriaus įmonėms.

2.3.2. Darbuotojų skaičius – 13

2.3.3. Pajamos 2022 metais – 1,6 mln. Eur.

2.3.4. Ilgalaikis turtas (likutinė vertė 2022.12.31) – 1,4 mln. Eur.

2.3.5. Įsipareigojimai tiekėjams – 0,2 mln. Eur.

2.4. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.5. Asociacija įsipareigoja pateikti tikrintojui visus tinkamam paslaugų suteikimui reikalingus

dokumentus.

Pasiūlymų pateikimas ir vertinimas: pasiūlymai teikiami el. paštu office@linava.lt, dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis tel.: 868655554.

Pasiūlymą prašome pateikti iki 2023-02-17. Nugalėtojas bus informuotas el. paštu.