Asociacijos „Linava“ pakartotinis XXXVI-asis kongresas nustatė šiuos asociacijos narių ir kandidatų į asociacijos narius mokesčių dydžius ir mokėjimo tvarką:

 1. Nustatyti asociacijos nariams ir kandidatams į asociacijos narius šiuos mokesčių dydžius:
  Vienkartinis kandidato į narius kandidatavimo mokestis 870 €
  Stojamasis mokestis į narius (kandidatui į narius norint tapti nariu) 200 €
  Kasmetinis nario ir kandidato į narius mokestis 460 €
 2. Nustatyti šią stojamųjų įnašų, nario bei kandidato į narius kasmetinių mokesčių mokėjimo tvarką:
  2.1.Naujai įrašomi į kandidatų sąrašą kandidatai į narius vienkartinį kandidatavimo mokestį ir kasmetinį kandidato į narius mokestį, bei naujai stojantys nariai stojamąjį mokestį ir kasmetinį nario mokestį sumoka ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prezidiumo sprendimo įrašyti įmonę į kandidatų sąrašą ar priimti įmonę į narius priėmimo.
  2.2. Kasmetinio nario ir kasmetinio kandidato į narius mokesčių mokėjimo tvarka:
  2.2.1. Kasmetinis nario ir kasmetinis kandidato į narius mokesčiai sumokami iki kalendorinių metų balandžio 1 dienos.
  2.2.2. Po einamųjų metų balandžio 1 d. artimiausiame prezidiumo posėdyje prezidiumas paveda sekretoriatui išsiųsti pranešimus nariams ir kandidatams į narius, nesumokėjusiems kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, kuriais informuojama, kad nariai ar kandidatai į narius, nesumokėję kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, nuo šio pranešimo išsiuntimo praėjus mėnesiui artimiausiame prezidiumo posėdyje bus pašalinti iš asociacijos.
  2.2.3. Pranešimai siunčiami nariui ar kandidatui į narius paskutiniu jo asociacijai pateiktu adresu registruotu paštu, elektroniniu paštu arba pranešimą įteikiant pasirašytinai.
  2.2.4. Nuo pranešimo, kuriuo įspėjama apie pašalinimo galimybė (žr. punktą 2.2.2.), išsiuntimo dienos nariams ir kandidatams į narius, nesumokėjusiems kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, stabdoma narystė ar kandidatavimas (neteikiamos paslaugos, netaikomos lengvatos, neleidžiama dalyvauti asociacijos valdyme). Narystės ar kandidatavimo sustabdymas panaikinamas, tik nariui ar kandidatui į narius pilnai sumokėjus kasmetinį nario ar kasmetinį kandidato į narius mokestį.
  2.2.5. Praėjus mėnesiui nuo pranešimo (žr. punktą 2.2.2.) išsiuntimo dienos, sekretoriatas teikia artimiausiam prezidiumo posėdžiui narių ir kandidatų į narius, nesumokėjusių kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, sąrašą. Šiame posėdyje prezidiumas priima nutarimą, kuriuo sekretoriatas įpareigojamas narius ir kandidatus į narius, nesumokėjusius kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, pašalinti iš asociacijos per 14 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.
  2.2.6. Sekretoriatas, remiantis 2.2.5. punkte minimu prezidiumo nutarimu, narius ir kandidatus į narius, per 14 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos nesumokėjusius kasmetinio nario ar kasmetinio kandidato į narius mokesčio, pašalina iš asociacijos.
  2.2.7. Jei kandidatas į asociacijos narius įstoja į narius ir jau yra sumokėjęs kasmetinį kandidato į narius mokestį už einamuosius kalendorinius metus, tuomet kasmetinio nario mokesčio už tuos kalendorinius metus jis nemoka.
 3. Kandidatams į asociacijos narius ir nariams, kurie buvo priimti su apribojimu „Be teisės tapti TIR nariu“, panaikinti šį apribojimą.
 4. Išbrauktiems iš kandidatų sąrašo arba nutraukusiems kandidatavimą kandidatams į asociacijos narius, taip pat išstojusiems ar pašalintiems iš asociacijos nariams sumokėti mokesčiai negrąžinami.
 5. Nauji mokesčiai įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.