PATVIRTINTA:
Lietuvos nacionalinės vežėjų
Automobiliais asociacijos “LINAVA”
Prezidiumo 2019 m. spalio mėn. 23 d.
nutarimu Nr. 12-137

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vežėjų įmonių priėmimo į TIR garantinę sistemą (toliau – TIR sistema), dalyvavimo joje ir pašalinimo iš šios sistemos tvarką.
2. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR Konvencija, toliau – TIR Konvencija), Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos įsakymais (toliau – Muitinės departamentas), Tarptautinės kelių transporto sąjungos (toliau IRU) instrukcijomis ir Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “LINAVA” (toliau – asociacija “LINAVA”) įstatais.

3. Taisyklės taikomos visoms vežėjų įmonėms, kurioms nustatyta tvarka suteiktas TIR procedūros vykdytojo leidimas ir už kurias asociacija LINAVA įsipareigojo garantuoti Lietuvos Respublikos muitinei.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka TIR konvencijoje, Muitinės departamento įsakymuose vartojamas sąvokas.

II.PRIĖMIMAS Į TIR SISTEMĄ

5. Vykdyti TIR procedūras gali asmuo, kuriam yra suteiktas TIR procedūros vykdytojo leidimas ir kuris atitinka TIR konvencijos 9 priedo II dalies ir Reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1B-68 „Dėl reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą patvirtinimo“ (toliau – Reikalavimai).

6. Asmuo, dalyvaujantis asociacijos „LINAVA“ veikloje ir pageidaujantis gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, pateikia asociacijos „LINAVA“ TIR departamentui prašymą ir visus reikalaujamus dokumentus (2 egzempliorius), nurodytus I priede (pridedamas I priedas). Reikalaujamų dokumentų sąrašas taip pat nurodytas asociacijos “LINAVA” interneto tinklapyje. Užregistravus asmens prašymą, formuojama asmens (dokumentų) byla, kuri saugoma asociacijos „LINAVA“ TIR departamente.

7. Asmuo, kuris nedalyvauja asociacijos „LINAVA“ veikloje ir nori gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, pateikia Komitetui ir (arba) asociacijai „LINAVA“ prašymą ir dokumentus, patvirtinančius atitikimą Reikalavimams. Asociacijos LINAVA TIR departamentas apie gautą asmens prašymą ir dokumentus tą pačią dieną informuoja TIR išdavimo TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komitetą. Asociacijai „LINAVA“ pateikiami dokumentai registruojami ir formuojamos dvi asmens (dokumentų) bylos, viena perduodama TIR komitetui, kita saugoma asociacijos „LINAVA“ TIR departamente. Asociacijos „LINAVA“ teikiamų paslaugų asmenims, kurie nedalyvauja asociacijos „LINAVA“ veikloje ir tokių paslaugų įkainių sąrašas nustatomas mokėjimo už teikiamas stojimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje paslaugas taisyklėse ir tvirtinamas asociacijos „LINAVA“  prezidiumo nutarimu. (pridedama).

8. Asociacijai „LINAVA“ teikiamas Prašymas ir jame nurodytas pridedamų dokumentų sąrašas (pridedamas II priedas), nurodant jų lapų skaičių, turi būti patvirtinti vadovo parašu ir įmonės apvaliu antspaudu.

9. Asociacijos „LINAVA“ TIR departamentas, gavęs šių taisyklių 6 punkte nurodytą asmens prašymą bei kartu su juo privalomus pateikti dokumentus, patikrina prašymo bei dokumentų atitikimą Dokumentų pateikimo TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo komitetui ir jų nagrinėjimo taisyklėms (pridedamos taisyklės) bei Reikalavimams asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą (pridedami reikalavimai).

10. Nustatęs, kad yra pateikti neišsamūs duomenys arba pateikti ne visi reikalaujami dokumentai, asociacijos „LINAVA” TIR  departamentas  grąžina juos pateikusiam asmeniui, nurodydamas atsisakymo priimti šiuos dokumentus motyvus. Pranešimas apie atsisakymą priimti registruoti dokumentus išsiunčiamas asmeniui per 3 darbo dienas nuo minėtų dokumentų gavimo datos.

11. Asociacija „LINAVA“, gavusi ir išnagrinėjus asmens (vežėjų įmonės) pateiktus dokumentus, įrodančius, kad asmuo, norintis gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, atitinka Reikalavimus, per 3 darbo dienas pateikia Komitetui asmens dokumentų bylą su asociacijos „LINAVA“ išvada bei užpildytą 2002-02-20 Supratimo memorandumo tarp Muitinės departamento ir asociacijos „LINAVA“ 1 priedą dėl TIR procedūros vykdytojo leidimo suteikimo (pridedamas memorandumas).

12. Asociacija „LINAVA“, gavusi TIR Komiteto sprendimą, sprendžia dėl įsipareigojimo garantuoti Lietuvos Respublikos muitinei už numatomą priimti į TIR garantinę sistemą asmenį pasirašymo.

12.1. Sprendimą dėl Įsipareigojimo garantuoti Lietuvos Respublikos muitinei už numatomą priimti į TIR garantinę sistemą asmenį, kuris dalyvauja asociacijos „LINAVA“ veikloje, arba neįsipareigoti už asmenį priima asociacija „LINAVA“ generalinis sekretorius.

12.2. Sprendimą dėl įsipareigojimo garantuoti Lietuvos Respublikos muitinei už numatomą priimti į TIR garantinę sistemą asmenį, kuris nedalyvauja asociacijos „LINAVA“ veikloje, arba atmesti prašymą dėl garantijos suteikimo priima, po prezidiumo pritarimo, generalinis sekretorius, išnagrinėjus TIR komiteto sprendimą ir asmens pateiktus dokumentus.

13. Apie sprendimą patenkinti arba atmesti asmens, dalyvaujančio asociacijos „LINAVA“ veikloje, prašymą asociacijos „LINAVA“ TIR departamentas asmeniui (vežėjo įmonei) praneša per 3 darbo dienas.

14. Apie sprendimą patenkinti arba atmesti asmens, nedalyvaujančio  asociacijos „LINAVA“ veikloje prašymą dėl įsipareigojimo garantuoti muitinei už numatomą priimti į TIR sistemą, TIR departamentas praneša raštu per 3 darbo dienas nuo asociacijos „LINAVA“ prezidiumo pritarimo priėmimo dienos.

15. Asociacijai „LINAVA“ priėmus sprendimą patenkinti asmens prašymą dėl Įsipareigojimo garantuoti Lietuvos Respublikos muitinei už priimtą į TIR garantinę sistemą asmenį, TIR departamentas, per 3 darbo dienas nuo asmens prašymo gavimo,  pateikia TIR Komitetui parengtą Įsipareigojimą.

16. Asmuo (vežėjo įmonė), gavęs TIR procedūros vykdytojo leidimą, asociacijoje „LINAVA“ privalo pasirašyti Vežėjo Įsipareigojimų deklaraciją (pridedama deklaracija), TIR turėtojo vadovą bei pateikti pirminę įstojimo garantiją asociacijos „LINAVA“ naudai. Sprendimą dėl garantijos pateikimo, vadovaujantis TIR Įsipareigojimų deklaracija, nustato asociacija „LINAVA“.

17. Įvykdžius visus šių Taisyklių reikalavimus, asmens, dalyvaujančio asociacijos „LINAVA“ veikloje priėmimas į TIR sistemą įforminamas asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus įsakymu. TIR knygelių išdavimas asmeniui, nedalyvaujančiam asociacijos „LINAVA“ veikloje įforminamas atskiru generalinio sekretoriaus sprendimu dėl TIR knygelių išdavimo asmeniui turinčiam TIR procedūros vykdytojo leidimą ir nedalyvaujančiam asociacijos „LINAVA“ veikloje. Apie priimtus sprendimus dėl TIR knygelių išdavimo TIR departamentas per 2 darbo dienas informuoja TIR  Komitetą.

III. DALYVAVIMAS TIR SISTEMOJE

18. Asmens dalyvavimą TIR sistemoje ir jo teisių laikiną apribojimą reglamentuoja TIR Konvencija, jos pagrindu priimti teisės aktai, Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) instrukcijos ir nurodymai, Muitinės departamento įsakymai bei asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus įsakymai ir sprendimai.

19. TIR sistemoje gali dalyvauti ir gauti TIR knygeles asmuo, kuris dalyvauja arba nedalyvauja asociacijos „LINAVA“ veikloje, kuriam yra suteiktas TIR procedūros vykdytojo leidimas ir kuris atitinka muitinės departamento 2005 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1B-68 „Dėl reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, patvirtinimo“ nustatytus papildomus reikalavimus (pridedami reikalavimai).

20. Vadovaujantis TIR konvencijos 9 priedo II dalies tvarka, įmonė kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. TIR departamentui turi pateikti:

20.1. Akcinės (uždarosios akcinės ) bendrovės – praėjusių finansinių metų įmonės balansą, pelno – nuostolių ataskaitą, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos ir įmonės likvidumo (mokumo) rodiklius, apskaičiuotus pagal įmonės balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą. Individualios įmonės atitinkamai pristato įmonės pajamų deklaraciją, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijoje bei įmonės likvidumo (mokumo) rodiklius, apskaičiuotus pagal įmonės pajamų deklaraciją.

20.2. Įmonės, kurioms pagal įstatymą privalu atlikti auditą – praėjusių finansinių metų audito išvadas.

20.3. Informaciją apie visus Vežėjo įmonės akcininkus, nurodant jų vardus, pavardes bei asmens kodus. Pasikeitus šiai informacijai, įmonė privalo apie tai raštu pranešti asociacijos „LINAVA“ TIR departamentui per 5 darbo dienas nuo tokių pasikeitimų dienos. Pateikus klaidingus duomenis apie akcininkus arba ne laiku pranešus apie jų pasikeitimą, Vežėjo įmonei bus taikomi Asociacijos TIR Vadovo ir TIR įsipareigojimo deklaracijos nustatyti dalyvavimo TIR sistemoje apribojimai.

20.4. Raštą, patvirtintą Vežėjo įmonės vadovo parašu ir apvaliu antspaudu, kuriame nurodomi ne daugiau kaip 3 įmonės darbuotojai, įgalioti imti TIR knygeles (nurodomi šių darbuotojų vardai, pavardės, asmens kodai, parašų pavyzdžiai).

20.5. Pažymą, kad Vežėjas neturi nesumokėtų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos administruojamų mokesčių (įskaitant baudas ir delspinigius), arba jų mokėjimas atidėtas (išieškojimas sustabdytas) teisės aktų nustatyta tvarka bei per paskutinius vienerius metus (iki kreipimosi į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją dienos) nenustatytas nė vienas piktybinis mokesčių įstatymų pažeidimas, nurodytas Lietuvos Respublikos Mokesčių administravimo įstatymo 49 straipsnyje, išskyrus pažeidimą, dėl kurio vyksta mokestinis ginčas;

21. Vežėjas, pertvarkydamas įmonės teisinį statusą, privalo per 10 darbo dienų nuo teisinio statuso pasikeitimo asociacijos “LINAVA” TIR departamente pasirašyti Įsipareigojimų deklaraciją (pridedama deklaracija) naujosios įmonės vardu bei pateikti dokumentus, įrodančius Vežėjo įmonės atitikimą minimaliems reikalavimams, nurodytiems šių taisyklių 5 punkte.

22.  Vežėjo įmonė informuoja TIR departamentą apie asmens, turinčio TIR procedūros vykdytojo leidimą pavadinimo, buveinės adreso pasikeitimą bei apie asmens akcininkų ar vadovo pasikeitimą, kartu pateikiant pažymą, kad asmens vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas, kuriam pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, neturi teistumo ar teistumas yra išnykęs.

23. Asociacijos „LINAVA“ TIR departamentas apie TIR procedūros vykdytojo pasikeitimus, nurodytus šių taisyklų 20 punkte, raštu informuoja Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos per 3 darbo dienas nuo gauto informacijos pateikimo.

24. Vadovaujantis TIR asociacijos vadovu, asmuo, turintis TIR procedūros vykdytojo leidimą kasmet privalo išklausyti ir TIR departamentui pateikti liudijimą, kad asmens atsakingi darbuotojai (vadovas, asmens įgaliotas darbuotojas, kuriam pavesta vadovauti krovininių vežimo veiklai, vairuotojai) baigė garantuojančios asociacijos organizuojamus kursus, dėl TIR konvencijos nuostatų išmanymo, kurie yra suderinti su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

25.  Įmonės, vykdančios TIR procedūras, gali būti papildomai tikrinamos dėl atitikimo dalyvauti TIR garantinėje sistemoje. Papildomi tikrinimai gali būti atliekami asociacijos “LINAVA” generalinio sekretoriaus arba TIR departamento vadovo pavedimu.

26. Vežėjo dalyvavimas TIR sistemoje, išskyrus atvejus numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose, negali būti perleidžiamas.

IV.DALYVAVIMO TIR SISTEMOJE LAIKINAS APRIBOJAMAS

27. Asmens, dalyvaujančio asociacijos „LINAVA“ veikloje dalyvavimas TIR sistemoje gali būti laikinai apribotas TIR komisijos arba asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus ir TIR departamento vadovo sprendimu, asmens, nedalyvaujančio asociacijos „LINAVA“ veikloje asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus sprendimu, esant bent vienai iš šių sąlygų:

27. 1.  gaunamas pranešimas iš Lietuvos Respublikos valstybės institucijų apie teisės aktų pažeidimus, susijusius su vežėjo vykdytomis TIR procedūromis;
27.2. gaunamas pranešimas iš TIR Konvencijos Susitariančios šalies apie priimtą sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą nurodytam laikotarpiui;
27.3.  neįvykdyti mokestiniai reikalavimai Lietuvos Respublikos muitinei;
27.4.  kai Vežėjas nevykdo Vežėjo Įsipareigojimų deklaracijoje nustatytų reikalavimų;
27.5.  gaunamas pranešimas apie kitus Vežėjo padarytus TIR sistemos pažeidimus;

28. Teikimą dėl laikino asmens, dalyvaujančio asociacijos „LINAVA“ veikloje apribojimo dalyvauti TIR sistemoje gali pateikti asociacijos „LINAVA“ Prezidiumas, asociacijos „LINAVA“ TIR komiteto nariai, generalinis sekretorius, TIR departamento vadovas, Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU) arba suinteresuotos Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos.

29. Teikimą dėl laikino asmens, nedalyvaujančio asociacijos „LINAVA“ veikloje apribojimo dalyvauti TIR sistemoje gali pateikti generalinis sekretorius, apie tai raštu informuodamas Muitinės departamentą.

V. ŠALINIMAS IŠ TIR SISTEMOS

30. Asmuo, dalyvaujantis asociacija „LINAVA“ veikloje šalinamas iš TIR sistemos asociacijos „LINAVA“ generalinio sekretoriaus įsakymu, esant bent vienai iš nurodytų sąlygų:

30.1. Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) sprendimu;
30.2. Muitinės institucijoms panaikinus TIR procedūros vykdytojo leidimą;
30.3. pagal TIR Konvencijos 38 straipsnį;
30.4. Asmuo pašalinamas iš asociacijos “LINAVA” narių arba kandidatų į narius;
30.5. Asociacijai “LINAVA” pateikti melagingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys;

30.6. 6 (6 mėnesius) iš eilės nepirko ir nenaudojo TIR knygelių;
30.7. neatitinka TIR konvencijos ir Muitinės departamento nustatytų Reikalavimų;
30.8. Asmuo nesilaiko Įsipareigojimų deklaracijoje prisiimtų įsipareigojimų;
30.9. pažeidė TIR knygelių naudojimo tvarką, nustatytą Vežėjo Įsipareigojimų deklaracijoje bei TIR knygelių išdavimo ir grąžinimo taisyklėse;
30.10. nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
30.11. jo paties prašymu;

31. Asociacijos “LINAVA” TIR departamentas , gavęs Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) ar TIR procedūros vykdytojo leidimo išdavimo komiteto sprendimą dėl asmens, dalyvaujančio asociacijos „LINAVA“ šalinimo, per 3 darbo dienas parengia asociacijos “LINAVA” generalinio sekretoriaus įsakymą dėl asmens pašalinimo iš TIR sistemos.
32. Asociacijos “LINAVA” TIR departamentas gavęs iš Prezidiumo išvadas bei siūlymus šalinti Vežėją iš TIR sistemos, per 5 darbo dienas pateikia TIR departamento vadovui  sprendimą šiuo klausimu.
33. Asociacijos “LINAVA” TIR departamento vadovui priėmus sprendimą dėl įmonės pašalinimo iš TIR garantinės sistemos ir asociacijos “LINAVA” generaliniam sekretoriui pasirašius įsakymą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną asociacijos “LINAVA” TIR departamentas informuoja ir Muitinės departamentą apie Vežėjo pašalinimą iš TIR sistemos. Šį sprendimą Vežėjas gali apskųsti asociacijos “LINAVA” Prezidiumui per 15 darbo dienų nuo vežėjo informavimo dienos.

34. Asmuo, nedalyvaujantis asociacija „LINAVA“ veikloje šalinamas iš TIR sistemos asociacijos  „LINAVA“ generalinio sekretoriaus sprendimu, esant bent vienai iš nurodytų sąlygų;

34.1. Asociacijai „LINAVA“ pateikti melagingi ar tikrovės neatitinkantys duomenys;

34.2. neatitinka TIR konvencijos ir Muitinės departamento nustatytų Reikalavimų;
34.3. Asmuo nesilaiko Įsipareigojimų deklaracijoje prisiimtų įsipareigojimų;

34.4. pažeidė TIR knygelių naudojimo tvarką, nustatytą Vežėjo Įsipareigojimų deklaracijoje bei TIR knygelių išdavimo ir grąžinimo taisyklėse;

34.5. nevykdė finansinių įsipareigojimų;

34.6. dėl nestabilios finansinės būklės;

34.7. Įsiskolinimų valstybinėms institucijoms;

34.8. dėl neskaidrios reputacijos;

34.9. dėl reikšmingų arba kartotinių muitų teisės aktų ir mokesčių taisyklių pažeidimų;

34.10. dėl sunkių nusikaltimų, susijusių du asmens bei jo įgaliotų asmenų veika;

34.11. draudžiamų prekių gabenimas su TIR knygele;

34.12. jo paties prašymu;

35.  Asociacijai „LINAVA“ priėmus sprendimą nebegarantuoti už asmenį, nedalyvaujantį asociacijos veikloje, dėl jo pašalinimo iš TIR sistemos, asociacija „LINAVA“ raštu kreipiasi į Muitinės departamentą pateikiant dokumentų (įsakymo, sprendimo ir pan.) kopijas bei nurodant argumentuotus šalinimo motyvus.

VI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Asmens stojimo, dalyvavimo bei šalinimo iš TIR sistemos procedūras vykdo asociacijos “LINAVA” TIR departamentas. Asociacija “LINAVA” turi teisę nuolat tikrinti kaip asmuo laikosi TIR konvencijos 9 priedo II dalies reikalavimų, šių Taisyklių bei kitų TIR sistemos sritį reglamentuojančių teisės aktų bei nurodymų.