PATVIRTINTA:
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava”
prezidiumo 2017-06-28 nutarimu Nr. 11-84
PAKEISTA:
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava”
prezidiumo 2019-05-07 nutarimu Nr. 12-107

LIETUVOS NACIONALINĖS VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJOS “LINAVA” NARIŲ IR KANDIDATŲ Į ASOCIACIJOS NARIUS PRIĖMIMO, DALYVAVIMO IR ŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės nustato įmonių priėmimo į Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” narius (toliau – nariai) bei kandidatus į asociacijos narius (toliau – kandidatai į narius), dalyvavimo asociacijos veikloje bei pašalinimo iš jos tvarką.
1.2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava” (toliau – asociacija) įstatais. Rengiant ir taikant šias taisykles atsižvelgiama į Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) norminius aktus.
1.3. Šių taisyklių privalo laikytis visi juridiniai asmenys, esantys asociacijos nariais ir kandidatais į narius.

  1. Priėmimas į asociaciją

2.1. Asociacijos veikloje gali dalyvauti tik įmonės, esančios asociacijos nariais arba kandidatais į asociacijos narius.
2.2. Asociacijos nariais ar kandidatais į narius gali būti visų rūšių bei įvairių nuosavybės formų juridiniai asmenys, vežantys keleivius ir/ar krovinius kelių transporto priemonėmis ir/ar teikiantys su šiuo verslu susijusias paslaugas. Asociacijos nariais ir kandidatais į narius taip pat gali būti kiti juridiniai asmenys, kurie vienija juridinius asmenis, susijusius su kelių transporto arba šioje srityje teikiamų paslaugų verslu.
2.3. Nariai ir kandidatai į narius privalo laikytis asociacijos įstatų bei asociacijos organų sprendimų. Asmuo, veikęs ir/ar veikiantis prieš asociacijos interesus, turėjęs ir/ar turintis priešiškų asociacijos tikslams interesų arba pažeidęs Lietuvos Respublikos įstatymus, gali būti nepriimtas į asociaciją nariu ar kandidatu.
2.4. Norintys tapti asociacijos nariais, pirmiausia priimami kandidatais į asociacijos narius.
2.5. Kandidatu privaloma būti ne mažiau kaip vienerius metus.
2.6. Kandidatas į asociacijos narius nėra asociacijos narys. Kandidatai į asociacijos narius, kaip būsimi asociacijos nariai, turi teisę:
2.6.1. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
2.6.2. naudotis asociacijos sukaupta informacija;
2.6.3. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.
2.7. Kandidatas į asociacijos narius privalo:
2.7.1. laikytis asociacijos įstatų;
2.7.2. laikytis asociacijai prisiimtų įsipareigojimų;
2.7.3. laikytis kongreso ir prezidiumo priimtų nutarimų;
2.7.4. laiku mokėti kandidatavimo mokesčius;
2.7.5. būti nepriekaištingos reputacijos;
2.7.6. informuoti asociaciją apie įmonės registravimo dokumentų pasikeitimą (adresas, vadovas ir pan.)
2.7.7. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
2.8. Norintis tapti kandidatu į narius, asociacijos sekretoriatui privalo pateikti tokius dokumentus:
2.8.1. laisvos formos prašymą, kuriame pažymi, kokios(ių) sekcijos(jų) darbe norėtų dalyvauti ir ar nori būti kandidatu su teise tapti TIR garantinės sistemos nariu ar be jos;
2.8.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją arba išrašo iš Juridinių asmenų registro kopiją;
2.8.3. steigimo dokumentų kopijas;
2.8.4. tinkamai užpildytą nustatytos formos anketą;
2.8.5. muitinės, valstybinės mokesčių inspekcijos, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymas apie tai, jog yra sumokėti mokesčiai ir nėra skolos biudžetui (teikiama stojant į TIR garantinę sistemą);
2.8.6. pateikti informaciją, ar įmonės vadovai, savininkai, akcininkai buvo bausti administracine ar baudžiamąją tvarka (teikiama stojant į TIR garantinę sistemą);
2.8.7. akcininkų arba pajininkų sąrašą (teikiama stojant į TIR garantinę sistemą);
2.8.8. atskirais atvejais, asociacijai pareikalavus, įmonė privalo pateikti ir kitus dokumentus;
2.8.9. visi dokumentai gali būti pateikti elektroniniu būdu;
2.8.10. dokumentų kopijas tvirtina įmonės vadovas savo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė jį naudoja savo veikloje.
2.9. Prašymai dėl priėmimo kandidatu į asociacijos narius, klausimai dėl išbraukimo iš kandidatų sąrašo, o taip pat prašymai tapti nariu ar pašalinti iš narių svarstomi prezidiumo posėdyje. Keleivinio transporto įmonių priėmimo į asociaciją klausimas prezidiume svarstomas tik priėmus sprendimą šiuo klausimu Keleivinio transporto taryboje.
2.10. Norintis tapti asociacijos nariu, asociacijos sekretoriatui privalo pateikti tokius dokumentus:
2.10.1. laisvos formos prašymą, kuriame pažymi kokios(ių) sekcijos(jų) darbe norėtų dalyvauti;
2.10.2. tinkamai užpildytą nustatytos formos anketą.
2.11. Asociacijos narys turi teisę:
2.11.1. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
2.11.2. naudotis asociacijos sukaupta informacija;
2.11.3. dalyvauti asociacijos rengiamuose seminaruose, parodose, konferencijose;
2.11.4. asociacijos narys turi teisę teikti siūlymus dėl transporto verslo sąlygų gerinimo, dėl asociacijos ir jos organų veiklos organizavimo.
2.11.5. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
2.11.6. dalyvauti kongrese ir balsuoti. Nario atstovas gali būti išrinktas į asociacijos valdymo organus;
2.11.7. ginčyti teisme kongreso bei prezidiumo nutarimus ir sekretoriato sprendimus;
2.11.8. bet kada išstoti iš asociacijos, prieš tai su ja atsiskaičius. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
2.11.9. kitas teisės aktuose nustatytas teises.
2.12. Asociacijos narys privalo:
2.12.1. laikytis asociacijos įstatų;
2.12.2. laiku mokėti stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį;
2.12.3. laikytis asociacijai prisiimtų įsipareigojimų;
2.12.4. laikytis kongreso ir prezidiumo priimtų nutarimų;
2.12.5. būti nepriekaištingos reputacijos;
2.12.6. informuoti asociaciją apie įmonės registravimo dokumentų pasikeitimą (adresas, vadovas ir pan.)
2.12.7.vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
2.13. Sprendimą dėl priėmimo kandidatu į asociacijos narius ar narius priima prezidiumas savo nutarimu. Apie priimtą nutarimą pareiškėjas informuojamas raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.
2.14. Po prezidiumo sprendimo, kandidatas į kandidatų sąrašą įrašomas sumokėjus vienkartinį kandidatavimo arba 30 procentų kandidatavimo ir kasmetinį kandidatavimo mokestį, o nariu tampama sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prezidiumo nutarimo priėmimo dienos. Sumokėjus mokesčius, kandidatas į narius ir/ar narys įrašomas į asociacijos duomenų bazę vadovaujantis Generalinio sekretoriaus įsakymu. Nuo įrašymo dienos juridinis asmuo turi teisę naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis.
2.15. Stojamųjų įnašų, narių mokesčių dydį bei kandidatų kandidatavimo mokesčių dydį ir jų mokėjimo tvarką nustato Kongresas savo nutarimu.

  1. Narystė asociacijoje

3.1. Įmonė, esanti asociacijos nariu ar kandidatu į narius ir keičianti savo statusą, pavadinimą ar atliekanti kitus veiksmus, susijusius su įmonės veiklos pertvarkymu, privalo apie tai pranešti asociacijai. Asociacijai paprastai pateikiami 3.2., 3.3., 3.5. punktuose išvardinti dokumentai arba jų kopijos, o atskirais atvejais, asociacijai pareikalavus, įmonė privalo pateikti ir kitus dokumentus.
3.2. Kai juridinis asmuo, esantis nariu ar kandidatu į narius, pakeitė pavadinimą (registracijos kodui nepasikeitus), pavadinimo pakeitimas įforminamas Generalinio sekretoriaus įsakymu. Pateikiami tokie dokumentai:
3.2.1. prašymas įforminti asociacijos dokumentuose pavadinimo pakeitimą;
3.2.2. įstatų su pakeitimais kopija;3.2.3. registracijos pažymėjimo nauju pavadinimu kopija arba išrašo iš Juridinių asmenų registro kopiją;
3.2.4. tinkamai užpildyta nustatytos formos anketa.
3.2.5. visi dokumentai gali būti pateikti elektroniniu būdu;
3.2.6. dokumentų kopijas tvirtina įmonės vadovas savo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė jį naudoja savo veikloje.
3.3. Kai juridinis asmuo, esantis nariu ar kandidatu į asociacijos narius, reorganizuojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir/ar akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka, asociacijos prezidiumo nutarimu nariu lieka buvusio nario ar kandidato į narius teises ir pareigas perėmęs juridinis asmuo. Pateikiami tokie dokumentai:
3.3.1. prašymas palikti nariu ar kandidatu į asociacijos narius (prašymą pateikia juridinis asmuo perėmęs asociacijos nario ar kandidato į narius teises ir pareigas). Norintis tapti TIR garantinės sistemos nariu, nurodo tai savo prašyme;
3.3.2. reorganizavimo projektas, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka (įstatymų nustatytais atvejais – jį vertinusių auditorių išduota pažyma);
3.3.3. reorganizuojamos (pertvarkomo) juridinio asmens visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (vienintelio akcininko, savininko sprendimas) dėl reorganizavimo projekto patvirtinimo;
3.3.4. juridinio asmens, perėmusio teises ir pareigas, įstatai. Įstatuose turi būti nurodyta, kad įmonė, perimanti narystę asociacijoje yra įsteigta iš įmonės buvusios asociacijos nare ir prisiima buvusio nario teises ir pareigas bei atsakomybę prieš asociaciją;
3.3.5. juridinio asmens, perėmusio teises ir pareigas, registracijos pažymėjimo kopiją arba išrašo iš Juridinių asmenų registro kopiją;3.3.6. juridinio asmens, perėmusios teises ir pareigas, visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas (vienintelio akcininko sprendimas), kuriame būtų akcininkų nutarimas perimti iš juridinio asmens, buvusio asociacijos nario ar kandidatu į narius, visus finansinius įsipareigojimus asociacijai “Linava”, susijusius su prievolėmis asociacijai ir naryste joje ir dėl to išduoti asociacijai “Linava” garantinį raštą;
3.3.7. juridinio asmens, perėmusio teises ir pareigas, garantinis raštas asociacijai, kuriuo pastaroji įsipareigoja asociacijai “Linava” sumokėti pagal kiekvieną finansinę pretenziją, kokią tik gaus asociacija “Linava” dėl buvusio asociacijos nario veiklos. Garantinį raštą pasirašo juridinio asmens vadovas, vyr. finansininkas ir patvirtina antspaudu;
3.3.8. skelbimas respublikinėje spaudoje ir asociacijos “Linava” nurodytame leidinyje apie numatomą reorganizaciją;
3.3.9. tinkamai užpildyta nustatytos formos anketa.
3.3.10. dokumentai, numatyti punktuose 3.3.6 ir 3.3.7., turi būti pateikti originalus arba jų kopijas patvirtintas įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė jį naudoja savo veikloje.
3.4. Juridinio asmens, perėmusio narystę ar kandidatavimą iš reorganizuoto juridinio asmens, įstojimo į asociaciją data laikoma reorganizuoto juridinio asmens įstojimo į asociaciją data.
3.5. Kai juridinis asmuo, esantis nariu ar kandidatu į asociacijos narius, yra pertvarkomas nekeičiant registracijos kodo, tokie pakeitimai įrašomi į duomenų bazę vadovaujantis prezidiumo nutarimu ir Generalinio sekretoriaus įsakymu. Pateikiami tokie dokumentai:
3.5.1. pertvarkyto juridinio asmens prašymas palikti narystę asociacijoje, pasirašytas vadovo ir patvirtintas antspaudu , jeigu įmonė jį naudoja savo veikloje.
3.5.2. pertvarkyto juridinio asmens įstatų kopija;
3.5.3. pertvarkyto juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija arba išrašo iš Juridinių asmenų registro kopiją;3.5.4. pertvarkyto juridinio asmens tinkamai užpildyta nustatytos formos anketa;
3.5.5. visi dokumentai gali būti pateikti elektroniniu būdu;
2.8.10. dokumentų kopijas tvirtina įmonės vadovas savo parašu ir antspaudu, jeigu įmonė jį naudoja savo veikloje.
3.6. Teisės ir įsipareigojimai susiję su naryste asociacijoje gali pereiti kitam juridiniam asmeniui pagal Lietuvoje veikiančius norminius aktus.
3.7. Nutarimas dėl 3.3, 3.5 punktuose numatytų prašymų priimamas ne vėliau, kaip 60 dienų nuo šių dokumentų priėmimo ir užregistravimo dienos.

  1. Narystės asociacijoje pabaiga

4.1. Narystė ar kandidatavimas į narius asociacijoje pasibaigia:
4.1.1. pasibaigus nario ar kandidato į narius juridiniam asmeniui (4.2 p.);
4.1.2. ją nutraukus įstatuose nustatytais atvejais ir tvarka (4.3-4.5 p.).
4.2. Narystė asociacijoje pasibaigia nuo to momento, kai narys ar kandidatas į narius yra išregistruotas iš Juridinių asmenų registro (CK 2.95 str.). Asmuo išbraukiamas iš asociacijos narių ar kandidatų sąrašų prezidiumo nutarimu, įforminus Generalinio sekretoriaus įsakymu.
4.3. Bet kuris asociacijos narys gali išstoti iš asociacijos, o kandidatas į narius – nutraukti kandidatavimą, pateikę raštišką pareiškimą. Sprendimą dėl kandidato į narius ar nario pareiškimo išstoti iš asociacijos priima prezidiumas savo nutarimu, įforminant Generalinio sekretoriaus įsakymu. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas netenka teisės naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis ir taikomomis lengvatomis, o jo atstovai asociacijoje netenka įgaliojimų.
4.4. Asociacija turi teisę pašalinti narį, o taip pat išbraukti kandidatą į narius iš kandidatų į narius sąrašo, jeigu:
4.4.1. nario ar kandidato į narius veikla ir tikslai prieštarauja asociacijos tikslams ir uždaviniams;
4.4.2. jei narys ar kandidatas į narius nevykdo asociacijai prisiimtų finansinių įsipareigojimų;
4.4.3. jei narys ar kandidatas į narius iki kalendorinių metų balandžio 1 dienos nesumoka kasmetinio mokesčio;
4.4.4. jei narys ar kandidatas į narius nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymų, kongreso ir prezidiumo priimtų nutarimų;
4.4.5. jei narys ar kandidatas į narius diskredituoja ar žemina asociacijos vardą.
4.5. Narys pašalinamas iš asociacijos, o kandidatas į narius išbraukiamas iš kandidatų sąrašo prezidiumo nutarimu ir Generalinio sekretoriaus įsakymu, ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešus apie pašalinimo galimybę ir motyvus nariui ar kandidatui į narius, kurio pašalinimas ar išbraukimas yra sprendžiamas. Nuo pranešimo išsiuntimo dienos šalinamiems asmenims sustabdoma narystė ar kandidatavimas (neteikiamos paslaugos, netaikomos lengvatos, neleidžiama dalyvauti asociacijos valdyme).
4.6. Išstojusiems bei pašalintiems iš asociacijos nariams, taip pat nutraukusiems kandidatavimą ar išbrauktiems iš kandidato sąrašo kandidatams į narius, įmokėtos sumos ir asociacijos turto dalis negrąžinami.

  1. Baigiamosios nuostatos

5.1. Juridinių asmenų dokumentai narystės asociacijoje klausimais priimami ir registruojami asociacijos sekretoriate. 5.2. Prašymas registruojamas, kai sekretoriatui pateikiami 2.8., 2.10. 3.2, 3.3 ir 3.5. punktuose išvardyti dokumentai. Prezidiumui svarstyti pateikiami dokumentai tų juridinių asmenų, kurie sekretoriate buvo užregistruoti ne vėliau, kaip 10 (dešimt) dienų iki eilinio prezidiumo posėdžio dienos. Norinčio įstoti į asociaciją kandidatu į narius juridinio asmens prašymas prezidiume svarstomas pateikus 2.8. punkte išvardintus dokumentus.
5.3. Pateikti prašymai svarstomi asociacijos prezidiume. Prezidiumas dėl jų priima nutarimus. Sprendžiant taisyklių 2.8., 3.3, 3.5 numatytus atvejus, į prezidiumo posėdį gali būti kviečiamas juridinio asmens vadovas (savininkas).
5.4. Informacija apie 3.1 punkte nurodytų pranešimų turinį gali būti skelbiama asociacijos informaciniuose leidiniuose.