PATVIRTINTA:
Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “LINAVA”
prezidiumo 2019 m. spalio mėn. 23d. nutarimu Nr. 138

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA (toliau – asociacija LINAVA) mokėjimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis asociacijos LINAVA prezidiumo 2019 m. spalio 23 d. nutarimu Nr.138 „Dėl dokumentų nagrinėjimo ir asmens bylų tvarkymo mokesčių nustatymo tvarkos (toliau tvarkymo mokesčio)“. Asmenų, nedalyvaujančių asociacijos LINAVA veikloje mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčių už asociacijoje LINAVA administravimą mokėjimo ir nustatyto Aprašo tvarką.

II. MOKESČIO UŽ DOKUMENTŲ TVARKYMĄ ADMINISTRAVIMAS, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

2. Asmenys, nedalyvaujantys asociacijos veikloje moka tvarkymo mokesčius, nustatytus generalinio sekretoriaus įsakymu.

3. Asmenys, norintys gauti TIR procedūros vykdytojo leidimą, asociacijai LINAVA pateikia prašymą ir visus reikalaujamus dokumentus (2 egz.) ir sumoka į asociacijos nurodytą sąskaitą už dokumentų nagrinėjimo ir asmens bylų tvarkymo mokesčius ne vėliau kaip per 5 d. nuo prašymo bei reikalaujamų dokumentų pateikimo dienos.

4. Dokumentų tvarkymo ir mokėjimo tvarka:

4.1. Asmuo, pateikęs asociacijai LINAVA prašymą per 5 darbo dienas turi susimokėti į asociacijos nurodytą sąskaitą dokumentų tvarkymo mokestį;

4.2. Nesumokėjus dokumentų tvarkymo mokesčio, asmens dokumentų rengimas yra laikinai sustabdomas, kol asmuo neapmoka nurodytos sumos į asociacijos LINAVA nurodytą sąskaitą;

4.3. Susimokėjus dokumentų tvarkymo mokestį, asociacija LINAVA TIR departamentas formuoja asmens dokumentų bylą, rengia ir teikia dokumentus Komitetui;

5. Įstojimo į TIR sistemą mokesčiai:

5.1. Asmuo, pateikęs prašymą asociacijai LINAVA ir gavęs TIR procedūros vykdytojo leidimą, turi pateikti pirminę įstojimo į TIR sistemą garantiją (toliau – garantija);

5.2. Garantijos taikymo sąlygos ir garantijos dydis asmeniui (Priedas Nr. 1, žr. žemiau) turinčiam TIR procedūros vykdytojo leidimą ir nedalyvaujančiam asociacijos „LINAVA“ veikloje nustatomas „Pirminės garantijos, papildomų garantijų bei administracinio mokesčio už prarastas TIR knygeles, kitų garantijų pateikimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pateikimo ir grąžinimo taisyklėse. Pirminę įstojimo į TIR sistemą garantiją asmuo turi pateikti per 30 darbo dienų, nuo asociacijos LINAVA įsipareigojimo garantuoti už asmens įmonę;

5.3. TIR knygelės išduodamos asmeniui nedalyvaujančiam asociacijos „LINAVA“ veikloje tik pateikus asociacijos LINAVA nustatytą pirminę garantiją;

6. Mokesčio už pamestas, pavogtas, sunaikintas, laiku negrąžintas TIR knygeles mokėjimo tvarka:

6.1. Asmeniui, laiku negražinusiam TIR knygelės asociacijai LINAVA, siunčiamas pranešimas su nurodytu grąžinimo terminu bei įspėjimu apie galimai laikiną TIR knygelių išdavimo sustabdymą;

6.2. Asmuo, po išsiųsto pranešimo, negrąžinęs TIR knygelės, turi sumokėti asociacijai LINAVA baudos mokestį už pamestą, pavogtą, sunaikintą ar laiku negrąžintą TIR knygelę, kuris yra negrąžintinas (Priedas Nr. 1, žr. žemiau);

6.3. Baudos mokesčio dydį ir sumas nustato „Pirminės garantijos, papildomų garantijų bei administracinio mokesčio už prarastas TIR knygeles, netinkamai panaudotas TIR knygeles, kitų garantijų pateikimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo pateikimo“ ir grąžinimo taisyklės (pridedamos taisyklės);

7. Administruojamų dokumentų mokėjimo tvarka:

7.1. Asmuo, dalyvaujantis TIR sistemoje, kasmet teikia TIR departamentui dokumentus, nurodytus „Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklėse“ (pridedamos taisyklės).

7.2. Kasmetinis dokumentų nagrinėjimo ir asmens bylų tvarkymo mokestis sumokamas iki kalendorinių metų gruodžio 15 d. Asmens, naujai įstojusio į TIR garantinę sistemą mokestis už kasmetinį asmens bylų tvarkymą, mokestiniu laikotarpiu būtų laikomas kalendorinis ketvirtis nuo asmens prašymo bei reikalaujamų dokumentų pateikimo dienos (Priedas Nr. 1, žr. žemiau).

7.3. Po einamųjų metų gruodžio 15 d. generalinis sekretorius paveda TIR departamentui išsiųsti pranešimus asmenims, nesumokėjusiems kasmetinio asmens bylų tvarkymo mokesčio, kuriais informuojama, kad nesumokėjus tvarkymo mokesčio, nuo šio pranešimo išsiuntimo praėjus mėnesiui, laikinai bus sustabdytas TIR knygelių išdavimas.

7.4. Praėjus mėnesiui nuo pranešimo (žr. 7.3 p.) išsiuntimo dienos, TIR departamentas teikia generaliniam sekretoriui asmenų, nesumokėjusių kasmetinio administruojamo mokesčio sąrašą. Generalinis sekretorius priima sprendimą, kuriuo TIR departamentas įpareigojamas informuoti asmenis, nesumokėjusius kasmetinio administruojamo mokesčio, apie TIR knygelių išdavimo apribojamą.

8. Dokumentų nagrinėjimo ir asmens bylų tvarkymo mokesčių tvarka įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 5 d.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Nesumokėti tvarkymo mokesčiai laikomi skola ir išieškomi Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

10. Tvarkymo mokesčių administravimo procedūras vykdo asociacijos LINAVA TIR departamentas ir asociacijos buhalterinę apskaitą atliekanti įstaiga.

11. Už Apraše nustatytos mokesčių tvarkos laikymąsi tiesiogiai atsako asociacijos LINAVA generalinis sekretorius.

12. Aprašas skelbiamas senas.linava.lt internetinėje svetainėje.

Dokumentų nagrinėjimo ir asmens bylų tvarkymo mokesčiai Priedas Nr. 1

MokesčiaiĮkainiai
1. Vienkartinis dokumentų tvarkymo mokestis stojantiems į TIR sistemą1000 eurų
2. Pirminė įstojimo į TIR sistemą garantija3000 JAV dolerių
3. Papildomų ir kitų TIR sistemos garantijų dydis (už TIR sistemos pažeidimus)1000-3000 eurų
4. Baudos mokesčiai už pamestą, pavogtą arba laiku negrąžintą panaudotą TIR knygelę100 eurų
5. Baudos mokesčiai už pamestą, pavogtą arba laiku negrąžintą nepanaudotą TIR knygelę200 eurų
6. Kasmetinis administruojamų dokumentų tvarkymo mokestis600 eurų