Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „LINAVA“ įstatai

PRIIMTI
Asociacijos „LINAVA“ XXX pakartotinio kongreso
2016 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 30-01

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“ – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, savanoriškumo principu jungiantis Lietuvos Respublikos juridinius asmenis, vežančius kelių transportu keleivius bei krovinius už atlygį arba savo lėšomis, teikiančius su kelių transporto veikla susijusias paslaugas. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, civiliniu kodeksu, asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Tarptautinės vežėjų sąjungos (IRU) norminiais aktais, savo įstatais, kongreso bei prezidiumo nutarimais.

1.2. Asociacija yra juridinis asmuo nuo jos įregistravimo dienos, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji turi atsiskaitomąsias sąskaitas ir savarankišką balansą.

1.3. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.

1.4. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Ji gauto pelno negali skirstyti savo nariams.

1.5. Asociacija turi savo antspaudą, kuriame įrašytas jos pavadinimas: „Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“.

1.6. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.

2. ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

2.1. Asociacija steigiama siekiant sudaryti jos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti visų rūšių pervežimus.

2.2. Pagrindiniai asociacijos uždaviniai – siekti transporto verslo sąlygų ir asociacijos narių veiklos efektyvumo gerinimo, kelių eismo saugos didinimo, teikti asociacijos nariams pagalbą ir kitas paslaugas vykdant keleivių ir krovinių visų rūšių pervežimus automobiliais, juos plėtoti bei tobulinti, rūpintis asociacijos ir jos narių rinkodara, naujų rinkų paieška, pritraukti kuo daugiau narių, atstovauti asociacijos narius santykiuose su valstybinės valdžios institucijomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis.

2.3. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti asociacija vykdo šias funkcijas:

2.3.1. atstovauja ir gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybinės valdžios ir valdymo organais, savivaldybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis visais su keleivių ir krovinių pervežimais susijusiais klausimais;

2.3.2. skatina kelių transporto ir su juo susijusių paslaugų verslo plėtrą bei naujų darbo vietų kūrimą, darbo našumo didinimą, prisideda prie gyventojų verslumo skatinimo;

2.3.3. derina juridinių asmenų (verslininkų) veiklą, formuojant bendrą jų vystymosi ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo strategiją, bei atstovauja juos Lietuvos, užsienio šalių bei tarptautinėse institucijose, kurių veikla yra susijusi su kelių transporto verslu;

2.3.4. teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei kitoms valstybinėms institucijoms dėl transporto verslo vystymo ir teisės aktų priėmimo;

2.3.5. teikia konsultacijas ir paslaugas visais transporto proceso klausimais ir informaciją užsienio transporto verslininkams apie Lietuvos vežėjų veiklą bei krovininio transporto logistiką;

2.3.6. atstovauja vežėjams parodose, konferencijose ir kituose renginiuose, kurie yra susiję su asociacijos veikla;

2.3.7. atstovauja savo narių teises ir interesus darbo ir socialinėje sferoje, siekia mažinti socialinę atskirtį į darbo rinką įtraukiant jaunimą, socialinės rizikos ir kitas grupes, siekia padėti į darbo rinką integruotis trečiųjų šalių piliečiams;

2.3.8. rengia seminarus, ruošia metodinius nurodymus, informacinius biuletenius, reklaminius prospektus, kitus leidinius asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;

2.3.9. nustatyta tvarka aprūpina narius ir vežėjus keleivių ir krovinių pervežimams vykdyti reikalinga dokumentacija;

2.3.10. renka ir kaupia informaciją apie pervežimus, jų sąlygas, tvarką bei informuoja apie tai asociacijos narius;

2.3.11. vykdo Muitinės konvencijos dėl tarptautinio krovinių gabenimo su TIR knygelėmis (1975 m. TIR konvencija) nuostatas;

2.3.12. teikia siūlymus valstybės ir savivaldybės institucijoms dėl transporto srautų organizavimo;

2.3.13. atstovauja Lietuvos kelių transporto vežėjus, formuojant Europos transporto politikos prioritetus, siekiant sujungti periferinius regionus su likusia Europos dalimi ir užtikrinti efektyvų pasienio taškų susiejimą su trečiosiomis šalimis;

2.3.14. atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja asociacijos veiklos principams ir šiems įstatams.

3. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacija gali turėti ir įgyti tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir kituose teisės aktuose, įskaitant, bet neapsiribojant tokiomis teisėmis:

3.1.1. turėti atsiskaitomąsias ir valiutos sąskaitas bankuose įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.2. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti;

3.1.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.4. steigti juridinius asmenis ar tapti kitų juridinių asmenų dalyviu;

3.1.5. steigti visuomenės informavimo priemones;

3.1.6. jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją) ir išstoti iš jos;

3.1.7. dalyvauti dvišalėse bei trišalėse institucijose, įstatymų nustatyta tvarka sudaryti kolektyvines sutartis su darbuotojų atstovais;

3.1.8. stoti į tarptautines organizacijas;

3.1.9. steigti filialus;

3.1.10. steigti fondus, gauti paramą, teikti labdarą bei paramą;

3.1.11. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti asociacijos tikslus ir uždavinius;

3.1.12. nustatyti teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais;

3.1.13. turėti ir kitokias, šiais įstatais nenustatytas, civilines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.2. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

3.3. Asociacija užsiima tokia komercine–ūkine veikla:

3.3.1. organizuoja mokymą pervežimo organizavimo, valdymo, ekonomikos ir ekspedicijos klausimais;

3.3.2. atlieka transporto, pervežimo organizavimo, transporto infrastruktūros vystymo projektus, įmonių ekonominės ir ūkinės veiklos ekspertizes;

3.3.3. organizuoja ir atlieka mokslinius tyrimo darbus įvairiais transporto, ekspediciniais ir marketingo klausimais;

3.3.4. teikia konsultacines, tarpininkavimo ir agentavimo paslaugas;

3.3.5. organizuoja seminarus ir parodas;

3.3.6. vykdo įmonių valdymo sistemų kūrimo ir tobulinimo projektų ruošimą ir įgyvendinimą;

3.3.7. teikia kitas atlygintinas paslaugas;

3.3.8. vykdo ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiamą komercinę veiklą, išskyrus keleivių ir krovinių gabenimus.

3.4. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę–buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

3.5. Asociacijos internetiniame tinklapyje viešai skelbiama informacija apie asociacijos suteiktą paramą, labdarą ir jos gavėjus. Šią informacija ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo paramos ir/ar labdaros suteikimo dienos privalo paskelbti generalinis sekretorius ar jo pavedimu kitas sekretoriato darbuotojas.

5. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti visų rūšių bei įvairių nuosavybės formų įmonės, vežančios keleivius ir/arba krovinius kelių transporto priemonėmis ir/ar teikiančios su šiuo verslu susijusias paslaugas. Asociacijos nariais taip pat gali būti kitos organizacijos, kurios vienija įmones ar organizacijas, susijusias su kelių transporto arba jam teikiamų paslaugų verslu.

4.2. Nariai privalo laikytis asociacijos įstatų bei asociacijos organų sprendimų. Asmuo, veikęs ir/ar veikiantis prieš asociacijos interesus, turėjęs ir/ar turintis priešiškų asociacijos tikslams interesų, gali būti nepriimtas asociacijos nariu ar pašalintas iš asociacijos.

4.3. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu prezidiumo nustatyta tvarka turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.

4.4. Asociacijos narys turi teisę:

4.4.1. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

4.4.2. naudotis asociacijos sukaupta informacija;

4.4.3. dalyvauti asociacijos rengiamuose seminaruose, parodose, konferencijose;

4.4.4. teikti siūlymus dėl transporto verslo sąlygų gerinimo, dėl asociacijos ir jos organų veiklos organizavimo;

4.4.5. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos ir juridinių asmenų, kurių steigėja ar dalyve yra asociacija, veiklą bei gauti šių dokumentų kopijas. Dokumentų ir kitos informacijos pateikimo nariams tvarką nustato prezidiumas;

4.4.6. dalyvauti ir balsuoti kongrese, taip pat balsuoti savo regioniniame susirinkime. Nario atstovas gali būti išrinktas į asociacijos valdymo ir kitus organus;

4.4.7. ginčyti teisme kongreso, savo regioninio susirinkimo bei prezidiumo nutarimus, sekretoriato ir revizijos komisijos sprendimus;

4.4.8. bet kada išstoti iš asociacijos, prieš tai su ja atsiskaičius. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

4.4.9. kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose nustatytas teises.

4.5. Jeigu nario teisės ar teisėti interesai asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teisme.

4.6. Asociacijos nariai privalo:

4.6.1. laikytis asociacijos įstatų;

4.6.2. laiku mokėti stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį;

4.6.3. laikytis asociacijai prisiimtų įsipareigojimų;

4.6.4. laikytis kongreso ir prezidiumo priimtų nutarimų;

4.6.5. būti nepriekaištingos reputacijos;

4.6.6. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

5. NARIŲ PRIĖMIMO, KANDIDATŲ Į NARIUS ĮRAŠYMO Į KANDIDATŲ SĄRAŠĄ, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

5.1. Norintys tapti asociacijos nariais, pirmiausia priimami kandidatais į asociacijos narius.

5.2. Kandidatu privaloma būti ne mažiau kaip vienerius metus.

5.3. Kandidatas į asociacijos narius nėra asociacijos narys. Kandidatai į asociacijos narius, kaip būsimi asociacijos nariai, gali naudotis tokiomis teisėmis:

5.3.1. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

5.3.2. naudotis asociacijos sukaupta informacija;

5.3.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.

5.4. Kandidatas į asociacijos narius privalo:

5.4.1. laikytis asociacijos įstatų;

5.4.2. laikytis asociacijai prisiimtų įsipareigojimų;

5.4.3. laikytis kongreso ir prezidiumo priimtų nutarimų;

5.4.4. laiku mokėti kandidatavimo mokesčius;

5.4.5. būti nepriekaištingos reputacijos;

5.4.6. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

5.5. Norintys tapti kandidatais į asociacijos narius, asociacijos sekretoriatui pateikia tokius dokumentus:

5.5.1. laisvos formos prašymą;

5.5.2. nustatytos formos anketą;

5.5.3. juridinio asmens registracijos pažymėjimą;

5.5.4. steigimo dokumentus;

5.5.5. muitinės, valstybinės mokesčių inspekcijos, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymas apie tai, jog yra sumokėję mokesčius ir nėra skolingi biudžetui;

5.5.6. pateikti informaciją, ar įmonės vadovai, savininkai, akcininkai buvo bausti administracine ar baudžiamąją tvarka;

5.5.7. akcininkų arba pajininkų sąrašą.

5.6. Prašymai dėl įrašymo į kandidatų į narius sąrašą, klausimai dėl išbraukimo iš kandidatų į narius sąrašo, o taip pat prašymai tapti nariu ar pašalinti iš narių svarstomi eiliniame prezidiumo posėdyje.

5.7. Norintys tapti asociacijos nariais kandidatai į narius asociacijos sekretoriatui pateikia tokius dokumentus:

5.7.1. laisvos formos prašymą;

5.7.2. nustatytos formos anketą.

5.8. Kandidatai į kandidatų į narius sąrašą įrašomi ir nariai į asociaciją priimami prezidiumo nutarimu. Apie priimtą nutarimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos.

5.9. Kandidatas į kandidatų sąrašą įrašomas sumokėjus vienkartinį kandidatavimo ir kasmetinį kandidatavimo mokestį, o nariu tampama sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo prezidiumo nutarimo apie priėmimą dienos. Priėmimas įforminamas sekretoriato įsakymu.

5.10. Stojamųjų įnašų, narių mokesčių dydį bei kandidatų kandidatavimo mokesčių dydį ir jų mokėjimo tvarką nustato kongresas savo nutarimu.

5.11. Kai juridinis asmuo, esantis nariu ar kandidatu į narius įstatymų nustatyta tvarka reorganizuojamas ar pertvarkomas, asociacijos prezidiumo nutarimu nariu lieka buvusio nario ar kandidato į narius teises ir pareigas įstatymų nustatyta tvarka perėmęs juridinis asmuo. Kandidato į narius statusas ir narystė asociacijoje gali būti perduodama prezidiumo nutarimu prieš tai pateikus asociacijai šių įstatų 5.5. punkte numatytus dokumentus ir tik tuo atveju, kai kandidato statusą perduodantis kandidatas į asociacijos narius ar narystę perduodantis asociacijos narys yra visiškai atsiskaitęs su asociacija. Kandidato statusą ar narystę perėmusiam juridiniam asmeniui pereina visos buvusio kandidato arba atitinkamai – buvusio nario teisės ir pareigos.

5.12. Nariai turi teisę išstoti iš asociacijos, o kandidatai į narius – nutraukti savo kandidatavimą, taip pat asociacija turi teisę pašalinti narius, o kandidatus – išbraukti iš kandidatų sąrašo. Išstojusiems bei pašalintiems iš asociacijos nariams, taip pat nutraukusiems kandidatavimą ar išbrauktiems iš kandidatų sąrašo kandidatams į narius, įmokėtos sumos ir asociacijos turto dalis negrąžinami.

5.13. Bet kuris asociacijos narys gali išstoti iš asociacijos, o kandidatas į narius – nutraukti kandidatavimą, pateikę raštišką pareiškimą asociacijos sekretoriatui. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas netenka teisės naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis ir taikomomis lengvatomis, o jo atstovai asociacijoje netenka įgaliojimų, išskyrus atvejus, kai šiuose įstatuose nurodyta kitaip.

5.14. Asociacija turi teisę pašalinti narį, o taip pat išbraukti kandidatą į narius iš kandidatų į narius sąrašo, jeigu:

5.14.1. nario ar kandidato į narius veikla ir tikslai prieštarauja asociacijos tikslams ir uždaviniams arba yra nukreipta prieš asociaciją;

5.14.2. narys ar kandidatas į narius nevykdo asociacijai prisiimtų finansinių įsipareigojimų;

5.14.3. narys ar kandidatas į narius iki kalendorinių metų balandžio 1 dienos nesumoka kasmetinio mokesčio;

5.14.4. narys ar kandidatas į narius nesilaiko kongreso ir prezidiumo priimtų nutarimų;

5.14.5. narys ar kandidatas į narius diskredituoja ar žemina asociacijos vardą.

5.15. Klausimai dėl nario pašalinimo ir kandidato į narius išbraukimo iš kandidatų į narius sąrašo pagrindų buvimo svarstomi prezidiumo posėdyje. Ne mažiau kaip pusei visų prezidiumo narių nutarus, kad egzistuoja bent vienas šių įstatų 5.14. punkte numatytų pagrindų, generaliniam sekretoriui pavedama ne vėliau kaip per dvi darbo dienas apie pašalinimo galimybę ir motyvus pranešti nariui ar kandidatui į narius paskutiniu jo asociacijai pateiktu adresu registruotu paštu, elektroniniu paštu arba pranešimą įteikiant pasirašytinai. Nuo prezidiumo nutarimo, kuriuo nustatoma pašalinimo galimybė, priėmimo dienos šalinamiems asmenims sustabdoma narystė ar kandidatavimas (neteikiamos paslaugos, netaikomos lengvatos, neleidžiama dalyvauti asociacijos valdyme), išskyrus atvejus, kai nustatomi tik šių įstatų 5.14.1. ir (ar) 5.14.5. punktuose nurodyti pagrindai.

5.16. Nario pašalinimo iš asociacijos ir kandidato į narius išbraukimo iš kandidatų į narius sąrašo klausimas prezidiumo posėdyje gali būti svarstomas nuo pranešimo apie pašalinimo galimybę ir motyvus išsiuntimo nariui ar kandidatui į narius, kurio pašalinimas ar išbraukimas yra sprendžiamas, dienos praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui. Narys pašalinamas iš asociacijos, o kandidatas į narius išbraukiamas iš kandidatų į narius sąrašo prezidiumo nutarimu. Prezidiumo nutarimas pašalinti narį arba kandidatą į narius išbraukti iš kandidatų į narius sąrašo šių įstatų 5.14.1. ir (ar) 5.14.5. punktuose nurodytais pagrindais yra teisėtas, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų prezidiumo narių. Prezidiumo nutarimas pašalinti narį arba kandidatą į narius išbraukti iš kandidatų į narius sąrašo kitais šiuose įstatuose nurodytais pagrindais yra teisėtas, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip pusė visų prezidiumo narių.

6. REGIONINIAI SUSIRINKIMAI

6.1. Asociacijos veiklos teritorija yra skirstoma į Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus regionus. Asociacijos nariai ir kandidatai į narius atitinkamam regionui priskiriami pagal jų buveinės registravimo vietą.

6.2. Regioninis susirinkimas yra tam tikro Lietuvos regiono vežėjų susirinkimas, kuriame už savo darbą atsiskaito prezidentas, to regiono prezidiumo nariai, generalinis sekretorius, aptariami asociacijos nariams ir kandidatams į narius aktualūs klausimai, renkami prezidiumo nariai, keliami kandidatai į prezidentus, revizijos komisijos narius, teikiami siūlymai dėl kongreso darbotvarkės. Regioniniai susirinkimai yra eiliniai, neeiliniai ir rinkiminiai. Eiliniai susirinkimai šaukiami prieš pavasario kongresus. Neeiliniai susirinkimai šaukiami prireikus. Rinkiminiai susirinkimai šaukiami prieš rinkiminius kongresus, juose renkami prezidiumo nariai, keliami kandidatai į prezidentus, revizijos komisijos narius.

6.3. Visų regionų keleivinio transporto įmonės renkasi į bendrą susirinkimą, kuris prilyginamas regioniniam susirinkimui ir vyksta tokia pat tvarka kaip ir regioninis susirinkimas. Tokio susirinkimo metu renkamas prezidiumo narys nuo keleivinio transporto įmonių, keliami kandidatai į prezidentus ir revizijos komisijos narius, sprendžiami kiti regioninio susirinkimo kompetencijai priskirti klausimai.

6.4. Regioniniuose susirinkimuose dalyvauja to regiono asociacijos nariai ir kandidatai į narius pagal buveinės registracijos vietą. Kandidatai į narius dalyvauja be balso teisės.

6.5. Regioniniame susirinkime asociacijos nariai atstovaujami tokia pačia tvarka kaip ir kongrese.

6.6. Regioniniai susirinkimai:

6.6.1. renka ir atšaukia prezidiumo narius atsižvelgiant į prezidiumo nutarimu regionams nustatytas kvotas;

6.6.2. iškelia ir kongresui teikia kandidatus į prezidentus bei revizijos komisiją. Kandidatų skaičius neribojamas;

6.6.3. teikia siūlymus prezidiumui, prezidentui, generaliniam sekretoriui svarstyti jų kompetencijoje esančius klausimus.

6.7. Regioninį susirinkimą šaukia prezidiumas. Eilinis ir rinkiminis regioninis susirinkimas privalo būti sušauktas ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki kongreso, kuris privalo būti sušauktas iki kiekvienų kalendorinių metų gegužės 1 d. (pavasario kongreso). Jeigu iki pavasario kongreso likus dviem mėnesiams regioninis susirinkimas nesušaukiamas, jį iki pavasario kongreso likus ne mažiau kaip keturiasdešimt penkioms dienoms privalo sušaukti generalinis sekretorius. Neeilinis susirinkimas gali būti šaukiamas bet kada prireikus, neatsižvelgiant į kongreso šaukimo laiką. Neeilinis susirinkimas privalo būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 to regiono narių. Neeilinio susirinkimo sušaukimo tvarkai atitinkamai taikomi šių įstatų 7.6. punkte nustatyti reikalavimai. Regioninio susirinkimo, kuriame atšaukiamas to regiono išrinktas prezidiumo narys, sušaukimui ir darbo tvarkai taikoma rinkiminiams regioniniams susirinkimams taikoma sušaukimo ir darbo tvarka, išskyrus tai, kad rinkiminis susirinkimas turi vykti prieš rinkiminį kongresą. Regioninis susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi to regiono narys ar prezidentas.

6.8. Apie šaukiamą susirinkimą prezidiumas arba jo pavedimu generalinis sekretorius ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki susirinkimo privalo viešai paskelbti asociacijos internetiniame tinklapyje ir raštu informuoti to regiono narius išsiunčiant pranešimus paskutiniu nario asociacijai nurodytu elektroniniu paštu bei trumpąją tekstine (SMS) žinute paskutiniu nario asociacijai nurodytu mobiliojo telefono numeriu. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, tokia pačia tvarka kaip ir šaukiant regioninį susirinkimą viešai turi būti paskelbta ir nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki jo. Pranešime dėl regioninio susirinkimo sušaukimo turi būti nurodyta:

6.8.1. asociacijos pavadinimas ir buveinės adresas, regionas;

6.8.2. susirinkimo data ir vieta;

6.8.3. susirinkimo darbotvarkė.

6.9. Ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki regioninio susirinkimo pradžios prezidiumo nustatyta tvarka susirinkimo dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su regioninio susirinkimo darbotvarke, bei gauti šių dokumentų kopijas.

6.10. Regioninio susirinkimo darbotvarkė sudaroma ir gali būti tikslinama prezidiumo nustatyta tvarka. Jeigu prašymą įtraukti klausimą į regioninio susirinkimo darbotvarkę laikantis regioninio susirinkimo darbotvarkės sudarymo tvarkos ir terminų pateikia ne mažiau kaip 1/10 to regiono narių, toks prašymas prezidiumui yra privalomas ir klausimas privalo būti įtrauktas į darbotvarkę. Jeigu darbotvarkė, nurodyta pranešime apie susirinkimo sušaukimą, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkės pakeitimus turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip apie regioninio susirinkimo sušaukimą ir ne vėliau, kaip prieš dešimt dienų iki susirinkimo. Regioniniame susirinkime galioja paskutinė šių įstatų nustatyta tvarka paskelbta darbotvarkė. Regioninis susirinkimas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi to regiono nariai. Pakartotiniame susirinkime galioja tik neįvykusio regioninio susirinkimo darbotvarkė.

6.11. Regioninis susirinkimas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų to regiono asociacijos narių. Nustačius esant kvorumą pripažįstama, kad jis yra viso susirinkimo metu. Regioninio susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių to regiono narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis).

6.12. Balsavimas regioniniame susirinkime yra atviras. Slaptai turi būti balsuojama renkant prezidiumo narius. Dėl tų klausimų, dėl kurių ne mažiau kaip 1/5 regioniniame susirinkime dalyvaujančių narių pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas.

6.13. Renkant prezidiumo narius išrinktu laikomas daugiausiai to regiono narių balsų gavęs asmuo. Jeigu pagal prezidiumo nustatytą kvotą tam regionui renkamas daugiau negu vienas prezidiumo narys, tai išrinktais laikomi tie asmenys, kurie kvotos ribose gavo atitinkamai daugiausiai balsų. Dėl kandidatų, kurie kvotos ribose gavo vienodą balsų skaičių, kai tokių vienodą balsų skaičių gavusių kandidatų yra daugiau negu pagal kvotą nustatytų vietų į prezidiumą nuo to regiono, tame pačiame regioniniame susirinkime rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja tik vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Tokiu atveju išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotiniame balsavime gavo daugiau balsų. Kandidatai, neišrinkti į prezidiumą, ir jų gautų balsų skaičius remiantis balsų skaičiavimo komisijos duomenimis įrašomi į regioninio susirinkimo protokolą juos išdėstant gautų balsų mažėjimo tvarka (vienodą balsų skaičių surinkę kandidatai surašomi abėcėlės tvarka pagal pavardes). Regioninio susirinkimo protokolas ir balsų skaičiavimo komisijos protokolas saugomi asociacijos buveinėje neribotą laiką.

6.14. Jeigu regioniniame susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių to regiono narių skaičiaus.

6.15. Regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarką nustato prezidiumas.

6.16. Regioninį susirinkimą pradeda to regiono, kuriame vyksta susirinkimas, prezidiumo narys (vienas iš narių), o jo nesant – generalinis sekretorius (nesant pastarojo – sekretorius). Pradėjus susirinkimą pirmiausia išrenkama mandatų komisija, balsų skaičiavimo komisija ir susirinkimo sekretoriatas. Iki tol susirinkimui sekretoriauja ir balsus skaičiuoja sekretoriato darbuotojai. Po to išrenkamas susirinkimo pirmininkaujantis. Juo gali būti išrinktas bet kurio susirinkime dalyvaujančio ir galinčio balsuoti asociacijos nario atstovas fizinis asmuo, išskyrus asmenis, kurių atšaukimo iš asociacijoje einamų pareigų klausimas yra svarstomas tame susirinkime. Regioninio susirinkimo pirmininkaujančiu laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiausiai balsavime dalyvavusių narių balsų.

6.17. Regioninio susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo regioninio susirinkimo pabaigos pasirašo susirinkimo pirmininkaujantis, susirinkimo sekretoriato vadovas ir ne mažiau kaip trys susirinkimo įgalioti narių atstovai. Regioninio susirinkimo sekretoriatas ir jo vadovas, įgalioti narių atstovai protokolui pasirašyti išrenkami prezidiumo nustatyta tvarka.

6.18. Regioninio susirinkimo nutarimai gali būti teismine tvarka pripažinti negaliojančiais to regiono asociacijos narių, prezidiumo narių, generalinio sekretoriaus pareiškimu, jeigu:

6.18.1. klausimas, dėl kurio priimtas nutarimas, įstatų ar regioninius susirinkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į susirinkimo darbotvarkę;

6.18.2. buvo pažeista regioninio susirinkimo sušaukimo arba darbotvarkės sudarymo ar pakeitimo tvarka;

6.18.3. nutarimas prieštarauja asociacijos įstatams, kongreso ar prezidiumo nutarimams, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ar kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

6.19. Regioninio susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo nutarimo priėmimo dienos.

7. KONGRESAS

7.1. Kongresas yra visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

7.2. Kongreso kompetencijai priklauso:

7.2.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;

7.2.2. nustatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

7.2.3. iš regioniniuose susirinkimuose iškeltų kandidatų rinkti ir atšaukti prezidentą ir revizijos komisijos narius;

7.2.4. nustatyti prezidiumo formavimo tvarką;

7.2.5. nustatyti stojamųjų įnašų, narių mokesčių dydį bei kandidatų kandidatavimo mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;

7.2.6. nustatyti prezidento, viceprezidentų, prezidiumo narių užmokesčio už einamas pareigas dydį;

7.2.7. priimti nutarimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

7.2.8. tvirtinti asociacijos biudžetą;

7.2.9. tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę, kurios forma privalo atitikti teisės aktų reikalavimus;

7.2.10. priimti nutarimus dėl asociacijos nekilnojamojo turto pardavimo;

7.2.11. priimti nutarimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

7.2.12. tvirtinti revizijos komisijos darbo reglamentą;

7.2.13. spręsti kitus įstatymuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

7.3. Kongresas šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus: pirmas privalo būti sušauktas iki kiekvienų kalendorinių metų gegužės 1 d. (pavasario kongresas) ir antras – ketvirtą kalendorinių metų ketvirtį (rudens kongresas). Kongresus šaukia prezidiumas. Jeigu prezidiumas iki kalendorinių metų gegužės 1 d. nesušaukia kongreso, jį iki tų pačių metų liepos 30 d. privalo sušaukti generalinis sekretorius. Jeigu prezidiumas antrojo kongreso nesušaukia per ketvirtą kalendorinių metų ketvirtį, jį ne vėliau kaip sekančių kalendorinių metų pirmą ketvirtį privalo sušaukti generalinis sekretorius.

7.4. Kongrese, kuris privalo būti sušauktas iki kiekvienų kalendorinių metų gegužės 1 d. (pavasario kongrese), yra renkamas prezidentas, revizijos komisijos nariai, tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė, šiuose įstatuose numatytos prezidento ir revizijos komisijos ataskaitos bei sprendžiami kiti šiais įstatais ir įstatymais kongresui priskirti klausimai. Kongrese, kuris privalo būti sušauktas ketvirtą kalendorinių metų ketvirtį (rudens kongrese), yra tvirtinamas sekančių finansinių metų biudžetas ir gali būti sprendžiami kiti šiais įstatais ir įstatymais kongresui priskirti klausimai.

7.5. Neeilinis kongresas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių, prezidiumas jo priimtu nutarimu arba revizijos komisija vienbalsiu sprendimu.

7.6. Neeilinio kongreso sušaukimo iniciatoriai pateikia prezidiumui paraišką, kurioje nurodomos kongreso sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl kongreso sušaukimo datos ir vietos. Apie šaukiamą neeilinį kongresą šių įstatų 7.7. punkte nustatyta tvarka prezidiumas privalo paskelbti ne vėliau kaip per dešimt dienų ir neeilinį kongresą sušaukti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo paraiškos pateikimo. Jeigu per nustatytą terminą prezidiumas nepaskelbia apie šaukiamą neeilinį kongresą, tai paskelbti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo minėto dešimties dienų termino pabaigos privalo generalinis sekretorius. Neeilinis kongresas gali būti nešaukiamas tik tuo atveju, jeigu jį inicijavę 1/5 asociacijos narių ir prezidiumas raštu per dešimt dienų nuo paraiškos pateikimo dienos susitaria dėl kitokių keliamų klausimų išsprendimo būdų.

7.7. Apie šaukiamą kongresą prezidiumas arba jo pavedimu generalinis sekretorius privalo viešai paskelbti asociacijos internetiniame tinklapyje ir raštu informuoti narius išsiunčiant pranešimus paskutiniu nario asociacijai nurodytu elektroniniu paštu bei trumpąją tekstine (SMS) žinute paskutiniu nario asociacijai nurodytu mobiliojo telefono numeriu ne vėliau kaip prieš trisdešimt dienų iki kongreso. Jeigu šaukiamas pakartotinis kongresas, apie tai tokia pačia tvarka kaip ir šaukiant kongresą viešai turi būti paskelbta ir nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki jo.

7.8. Pranešime dėl kongreso sušaukimo turi būti nurodyta:

7.8.1. asociacijos pavadinimas ir buveinės adresas;

7.8.2. kongreso data ir vieta;

7.8.3. kongreso darbotvarkė.

7.9. Ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki kongreso pradžios kongreso dalyviams prezidiumo nustatyta tvarka turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su kongreso darbotvarke, bei gauti šių dokumentų kopijas.

7.10. Kongreso darbotvarkė sudaroma ir gali būti tikslinama prezidiumo nustatyta tvarka. Jeigu prašymą įtraukti klausimą į kongreso darbotvarkę laikantis kongreso darbotvarkės sudarymo tvarkos ir terminų pateikia ne mažiau kaip 1/10 asociacijos narių, toks prašymas prezidiumui yra privalomas ir klausimas privalo būti įtrauktas į darbotvarkę. Darbotvarkė negali būti tikslinama iki kongreso likus dešimt ar mažiau dienų. Jeigu kongreso darbotvarkė, nurodyta pranešime apie kongreso sušaukimą, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkės pakeitimus turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip apie kongreso sušaukimą ir ne vėliau, kaip prieš dešimt dienų iki kongreso. Kongrese galioja paskutinė šių įstatų nustatyta tvarka paskelbta darbotvarkė. Kongresas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi nariai. Pakartotiniame kongrese galioja tik neįvykusio kongreso darbotvarkė.

7.11. Kongrese asociacijos narį atstovauti gali vienas asmuo – juridinio asmens vadovas, jo įgaliotas to paties juridinio asmens darbuotojas, valdymo organo narys ar dalyvis. Įmonei atstovaujantis darbuotojas atstovaujamojo nario įmonėje turi būti dirbęs ne mažiau kaip tris mėnesius iki kongreso. Teisė atstovauti asociacijos nariui kongrese įrodoma prezidiumo nustatyta tvarka.

7.12. Kongrese dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai registracijos sąraše. Šį sąrašą pasirašo kongreso pirmininkas ir kongreso sekretoriato vadovas.

7.13. Kongresas gali priimti nutarimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Nustačius esant kvorumą, pripažįstama, kad jis yra viso kongreso metu. Kongreso nutarimas, (išskyrus šių įstatų 7.2.1., 7.2.3. ir 7.2.7. punktuose nurodytus klausimus) laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 7.2.1. ir 7.2.7. punktuose nurodytiems kongreso nutarimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 kongrese dalyvaujančių narių balsų.

7.14. Jeigu kongrese nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip po mėnesio prezidiumas privalo sušaukti pakartotinį kongresą, kuris turi teisę priimti nutarimus tik neįvykusio kongreso darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus. Per nustatytą terminą prezidiumui nesušaukus pakartotinio kongreso, jį ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neįvykusio kongreso privalo sušaukti generalinis sekretorius.

7.15. Kongreso darbą pradeda asociacijos prezidentas ar jo pavedimu viceprezidentas. Nesant prezidento ar jo pavedimu paskirto viceprezidento, kongreso darbą pradeda generalinis sekretorius. Pradėjus kongresą išrenkama mandatų komisija, balsų skaičiavimo komisija ir kongreso sekretoriatas. Iki tol kongresui sekretoriauja, balsus skaičiuoja ir visus kitus veiksmus atlieka asociacijos sekretoriato darbuotojai. Po to išrenkamas kongreso pirmininkaujantis. Juo gali būti išrinktas bet kurio kongrese dalyvaujančio asociacijos nario atstovas fizinis asmuo, išskyrus asmenis, kurių atšaukimo iš asociacijoje einamų pareigų klausimas yra svarstomas tame kongrese. Kongreso pirmininkaujančiu laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiausiai balsavime dalyvavusių narių balsų.

7.16. Balsavimas kongrese yra atviras. Slaptai turi būti balsuojama renkant prezidentą ir revizijos komisijos narius. Dėl tų klausimų, dėl kurių ne mažiau kaip 1/5 dalyvaujančių kongrese narių pageidauja slapto balsavimo, slaptas balsavimas yra privalomas.

7.17. Kongreso protokolą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo kongreso pabaigos pasirašo kongreso pirmininkaujantis, kongreso sekretoriato vadovas ir ne mažiau kaip trys kongreso įgalioti narių atstovai. Kongreso sekretoriatas, jo vadovas ir kongreso įgalioti narių atstovai kongreso protokolui pasirašyti išrenkami prezidiumo nustatyta tvarka.

7.18. Kongreso nutarimai gali būti teismine tvarka pripažinti negaliojančiais asociacijos narių, prezidiumo narių, generalinio sekretoriaus pareiškimu, jeigu:

7.18.1. klausimas, dėl kurio priimtas nutarimas, įstatų nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į kongreso darbotvarkę;

7.18.2. buvo pažeista kongreso sušaukimo arba darbotvarkės sudarymo tvarka, nustatyta šių įstatų;

7.18.3. nutarimas prieštarauja asociacijos įstatams, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ar kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

7.19. Kongreso nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau, kaip per tris mėnesius nuo nutarimo priėmimo dienos.

8. VALDYMO ORGANAI

8.1. Asociacijos kolegialus valdymo organas yra prezidiumas. Asociacijos vienasmenis valdymo organas yra generalinis sekretorius.

9. ASOCIACIJOS PREZIDIUMAS

9.1. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp kongresų vadovauja prezidiumas.

9.2. Prezidiumą sudaro 11 narių: prezidentas ir dešimt prezidiumo narių, iš jų devyni atstovauja krovininiam transportui, vienas – keleiviniam transportui. Iš prezidiumo narių prezidento teikimu renkami du viceprezidentai. Prezidiumo narys, išskyrus prezidentą, renkamas dviejų metų kadencijai, bet ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos metais vyksiančio to regioninio rinkiminio susirinkimo, kuriame jis išrinktas. Tas pats asmuo gali būti išrinktas prezidiumo nariu ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Prezidento kadencijos pradžia ir pabaiga gali nesutapti su kitų prezidiumo narių kadencijos pradžia ir pabaiga.

9.3. Prezidiumo narius renka regioniniai susirinkimai. Prezidiumo nariais gali būti tik juridinių asmenų – asociacijos narių atstovai, turintys ne mažiau kaip dviejų metų veiklos patirtį transporto versle juridinio asmens savininkai ir/ar dalyviai ar vadovai. Juridinio asmens savininkai ir/ar dalyviai privalo turėti ne mažiau kaip 1/10 atstovaujamos įmonės akcijų arba pajų. Prezidiumo nariais negali būti revizijos komisijos nariai bei sekretoriato darbuotojai. Asmuo, buvęs prezidiumo nariu dvi kadencijas iš eilės, gali būti išrinktas prezidentu šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Prezidiumo nariai pradeda eiti pareigas iš karto po to, kai baigiasi paskutinis iš rinkiminių regioninių susirinkimų, kuriuose buvo renkami prezidiumo nariai.

9.4. Prezidiumo nariai, atstovaujantys krovininiam transportui, renkami regioniniuose susirinkimuose, tam regionui numatytos kvotos ribose. Kvotas regionams nustato prezidiumas proporcingai regionuose esančių narių skaičiui. Prezidiumo narys, atstovaujantis keleiviniam transportui, renkamas keleivinio transporto įmonių regioniniame susirinkime. Su prezidiumo nariais gali būti sudaromos darbo sutartys, kurias sudarant ir nutraukiant asociacijos vardu pasirašo prezidentas, o jo nesant – prezidiumo įgaliotas prezidiumo narys (-iai).

9.5. Prezidiumo narys gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu prieš keturiolika dienų įspėjęs prezidiumą. Prezidiumo narys netenka savo įgaliojimų, jei jis nutraukia darbo ar turtinius santykius su juridiniu asmeniu–asociacijos nariu, esančiu tame regione, nuo kurio prezidiumo narys buvo išrinktas, arba juridinis asmuo, kurį atstovavo išrinktasis į prezidiumą, praranda narystę asociacijoje, jeigu per tris mėnesius netampa kito asociacijos nario vadovu, savininku ar dalyviu atitinkamame regione. Prezidiumo nariui atsistatydinus arba netekus įgaliojimų, darbo sutarties (jeigu ji sudaryta) nutraukimo klausimus sprendžia prezidiumas.

9.6. Prezidiumo narys nesibaigus jo kadencijai gali būti atšauktas regioniniame susirinkime. Prezidiumo nario atšaukimą gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/5 to regiono, kuriame prezidiumo narys yra išrinktas, narių, pateikdami prašymą prezidiumui įtraukti šį klausimą į artimiausio regioninio susirinkimo darbotvarkę. Toks prašymas prezidiumui yra privalomas ir prezidiumo nario atšaukimo klausimas privalomai įtraukiamas į artimiausio regioninio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jis yra pateiktas laikantis regioninio susirinkimo darbotvarkės sudarymo tvarkos ir terminų, išskyrus atvejus, kai artimiausiame regioniniame susirinkime baigiantis prezidiumo kadencijai yra renkami nauji prezidiumo nariai. Prezidiumo narys laikomas atšauktu, jeigu tam pritarė ne mažiau kaip pusė regioniniame susirinkime dalyvavusių to regiono narių.

9.7. Prezidiumo nariui atsistatydinus, netekus įgaliojimų ar jį atšaukus, jo pareigas likusiam kadencijos laikui eina paskutiniuose iki prezidiumo nario atsistatydinimo (atitinkamai – iki įgaliojimų netekimo, atšaukimo) vykusiuose rinkimuose daugiausiai balsų gavęs į prezidiumą neišrinktas kandidatas, o šiam atsisakius arba per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip penkios darbo dienos nuo pasiūlymo gavimo dienos, nepateikus sutikimo – sekantis daugiausiai balsų gavęs kandidatas ir t.t. Kvietimas tapti prezidiumo nariu privalo būti išsiųstas registruotu laišku ir elektroniniu paštu, paskutiniais asociacijai žinomais adresais. Pasiūlymo gavimo diena laikoma registruoto laiško įteikimo diena. Kandidatas rašytinį sutikimą įteikia asociacijai. Už kvietimo tapti prezidiumo nariu išsiuntimą atsako generalinis sekretorius. Kvietimo negavimas neatima teisės kandidatui pateikti sutikimą, jeigu kandidatas atitinka šiame punkte nurodytas sąlygas dėl gautų balsų. Sutikimą likusiam kadencijos laikui eiti prezidiumo nario pareigas raštu pateikęs kandidatas jas pradeda eiti nedelsiant. Jeigu visi kandidatai atsisako arba jų iš viso nėra, artimiausiame regioniniame susirinkime likusiam kadencijos laikui prezidiumo narys išrenkamas šių įstatų nustatyta tvarka ir pareigas jis pradeda eiti iš karto po to, kai regioninio susirinkimo, kuriame renkamas prezidiumo narys, balsų skaičiavimo komisija paskelbia prezidiumo nario rinkimų rezultatus – jie privalo būti paskelbti iš karto, kai tik suskaičiuojami balsai.

9.8. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų prezidiumo narių, o priimti nutarimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė visų prezidiumo narių, jeigu šie įstatai nenumato kitaip. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininkaujančio posėdžiui balsas. Prezidiumo posėdžio protokole privalo būti nurodyta, kaip kiekvienu klausimu balsavo konkretus prezidiumo narys, išskyrus slapto balsavimo atvejus.

9.9. Prezidiumo posėdžius pradeda prezidentas arba jo pavedimu – viceprezidentas. Nesant prezidento ir jo įgalioto viceprezidento, prezidiumo posėdį pradeda generalinis sekretorius. Pirmu posėdžio klausimu privalo būti išrinktas prezidiumo posėdžio pirmininkas. Pirmininku gali būti išrinktas bet kuris posėdyje dalyvaujantis prezidiumo narys. Prezidiumo posėdžio pirmininku laikomas išrinktu asmuo, surinkęs daugiausiai balsavime dalyvavusių prezidiumo narių balsų.

9.10. Prezidiumo posėdžio protokolą ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo prezidiumo posėdžio pabaigos privalo pasirašyti posėdžio pirmininkas, sekretorius ir visi tame posėdyje dalyvavę prezidiumo nariai. Protokolas laikomas galiojančiu, jeigu jį pasirašė ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvavusių prezidiumo narių.

9.11. Prezidiumo įgaliojimai:

9.11.1. iš prezidiumo narių renka viceprezidentus ir juos atšaukia. Viceprezidentų kandidatūras turi teisę pasiūlyti prezidentas ir bet kuris prezidiumo narys;

9.11.2. tvirtina nuolatines ir/ar laikinas komisijas, komitetus, tarybas, sekcijas ar kitokias darbo grupes bei jų narius;

9.11.3. tvirtina sekretoriato struktūrą, renka ir atšaukia generalinį sekretorių, sudaro bei nutraukia su juo darbo sutartį;

9.11.4. tvirtina sekretoriato reglamentą;

9.11.5. nustato generalinio sekretoriaus ir sekretorių darbo užmokesčio dydį ir jį keičia. Prezidiumas taip pat turi teisę nustatyti kitas darbo sutarčių, sudaromų su generaliniu sekretoriumi ir sekretoriais, sąlygas;

9.11.6. priima ir šalina asociacijos narius, sprendžia ginčytinus klausimus dėl asociacijos narystės;

9.11.7. nustato asociacijos teikiamų paslaugų įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus;

9.11.8. svarsto prezidiumo narių, regioninių susirinkimų ir sekretoriato iniciatyva keliamus klausimus;

9.11.9. priima nutarimus dėl asociacijos struktūrinių padalinių (filialų) ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

9.11.10. tvirtina prezidiumo darbo reglamentą, kongreso darbo tvarką, regioninių susirinkimų sušaukimo ir darbo tvarką;

9.11.11. keičia asociacijos buveinės adresą;

9.11.12. įgyvendina kongreso nutarimus;

9.11.13. sprendžia kitus asociacijos veikloje kylančius klausimus, priskirtinus prezidiumo kompetencijai, įskaitant ir prezidiumo kompetencijai priskirtus klausimus, kuriuos prezidiumui svarstyti pateikė ne mažiau kaip 1/10 to paties regiono narių – tokiu atveju pateiktas svarstyti klausimas privalomai turi būti įtrauktas į artimiausio prezidiumo posėdžio darbotvarkę arba atsižvelgiant į klausimo svarbą privalo būti nedelsiant sušauktas prezidiumo posėdis iškeltam klausimui svarstyti.

9.12. Naujai išrinkti prezidiumo nariai, ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po to, kai jie pradeda eiti pareigas, privalo susirinkti į prezidiumo posėdį ir išrinkti generalinį sekretorių bei įforminti tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu. Iki išrenkant generalinį sekretorių gali būti skiriamas generalinio sekretoriaus pareigas laikinai einantis asmuo. Generalinis sekretorius pareigas pradeda eiti nuo jo išrinkimo dienos.

9.13. Prezidiumo darbo tvarką nustato prezidiumo priimtas prezidiumo darbo reglamentas.

9.14. Prezidentas ir prezidiumo nariai solidariai atsako dėl atlyginimo asociacijai padarytų nuostolių, padarytų veikimu ar neveikimu pažeidžiant asociacijos įstatus, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ar teisės aktus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš tokį nutarimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir jei per septynias dienas po to, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį nutarimą, įteikė prezidentui rašytinį protestą. Prezidiumo nario atsistatydinimas ar pašalinimas iš užimamų pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Prezidiumo narys gali būti atleidžiamas nuo atlyginimo nuostolių, kuriuos jis padarė atlikdamas savo pareigas, jeigu jis vadovavosi asociacijos dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas. Jeigu Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo ir asociacijos įstatų nustatytos narių teisės buvo įgyvendintos teisminiu būdu, tai prezidiumo nariai solidariai atlygina teismo išlaidas ir nuostolius, kuriuos nariai turėjo dėl jų teisių ignoravimo ar kitokio pažeidimo.

10. ASOCIACIJOS PREZIDENTAS IR VICEPREZIDENTAI

10.1. Prezidentu gali būti tik juridinio asmens–asociacijos nario atstovas, ne mažiau kaip dviejų metų darbo patirtį transporto versle turintis juridinio asmens savininkas ir/ar dalyvis ar vadovas. Juridinio asmens savininkas ir/ar dalyvis privalo turėti ne mažiau kaip 1/10 atstovaujamos įmonės akcijų arba pajų. Asmuo, buvęs prezidentu dvi kadencijas iš eilės, gali būti išrinktas prezidiumo nariu šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Prezidentas pareigas pradeda eiti iš karto po to, kai kongreso, kuriame renkamas prezidentas, balsų skaičiavimo komisija paskelbia asociacijos prezidento rinkimų rezultatus – jie privalo būti paskelbti iš karto, kai tik suskaičiuojami balsai. Prezidentą renka kongresas iš regioniniuose susirinkimuose iškeltų kandidatų, kurių skaičius neribojamas. Jei alternatyvių kandidatų yra daugiau kaip du, ir pirmame balsavimo ture nei vienas iš jų nesurenka daugiau kaip pusės dalyvaujančių kongrese narių balsų, tada skelbiamas antrasis balsavimo turas, kuriame prezidentas renkamas iš dviejų kandidatų, pirmajame balsavimo ture surinkusių daugiausiai balsų. Antrajame ture išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai kongrese dalyvaujančių narių balsų.

10.2. Prezidentas renkamas dvejų metų kadencijai, bet ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos metais vyksiančio rinkiminio kongreso. Tas pats asmuo prezidentu gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.. Darbo sutartį, jeigu ji sudaroma, su prezidentu pasirašo kongreso, kuriame išrinktas prezidentas, įgaliotas asmuo. Prezidentui atsistatydinus arba netekus įgaliojimų, darbo sutarties (jeigu ji sudaryta) nutraukimo klausimus sprendžia prezidiumas. Nutraukiamą darbo sutartį su prezidentu pasirašo prezidiumo įgaliotas prezidiumo narys (-iai).

10.3. Prezidentas:

10.3.1. reprezentuoja asociacijos nuomonę santykiuose su kitomis organizacijomis ar asmenimis. Prezidentas neatlieka jokių veiksmų ir nesudaro jokių sandorių, sukuriančių, pakeičiančių ar panaikinančių asociacijos teises ir pareigas;

10.3.2. organizuoja prezidiumo darbą ir jam vadovauja;

10.3.3. rengia ir pateikia kongresui asociacijos veiklos ataskaitą;

10.3.4. siūlo prezidiumui sudaryti ir tvirtinti nuolatines ir/ar laikinas komisijas, komitetus, tarybas, sekcijas ar kitokias darbo grupes bei siūlo jų vadovus;

10.3.5. siūlo prezidiumui generalinio sekretoriaus kandidatūrą;

10.3.6. pasirašo sudaromą bei nutraukiamą darbo sutartį su prezidiumo paskirtu generaliniu sekretoriumi, sudaromas bei nutraukiamas darbo sutartis su prezidiumo nariais.

10.4. Prezidentas gali atsistatydinti nesibaigus kadencijai apie tai raštu įspėjęs prezidiumą prieš keturiolika dienų.

10.5. Prezidentas, nesibaigus jo kadencijos laikui, gali būti atšauktas kongrese. Prezidento atšaukimą gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių pateikdami prašymą prezidiumui įtraukti šį klausimą į artimiausio kongreso darbotvarkę. Toks prašymas prezidiumui yra privalomas ir prezidento atšaukimo klausimas privalo būti įtrauktas į artimiausio kongreso darbotvarkę, jeigu jis yra pateiktas laikantis kongreso darbotvarkės sudarymo tvarkos ir terminų, išskyrus atvejus, kai artimiausiame kongrese pasibaigus prezidento kadencijai yra renkamas naujas prezidentas. Inicijuoti prezidento atšaukimą turi teisę ir prezidiumas savo nutarimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 visų jo narių balsų dauguma. Prezidentas laikomas atšauktu, jeigu tam pritarė ne mažiau kaip pusė kongrese dalyvavusių narių.

10.6. Prezidentas netenka savo įgaliojimų, jei jis nutraukia darbo ar turtinius santykius su juridiniu asmeniu–asociacijos nariu, arba juridinis asmuo, kurį atstovavo išrinktasis prezidentas, praranda narystę asociacijoje, jeigu per tris mėnesius netampa kito asociacijos nario vadovu, savininku ar dalyviu.

10.7. Prezidentą atšaukus kongrese, jam atsistatydinus arba netekus įgaliojimų, artimiausiame kongrese įstatų nustatyta tvarka likusiam kadencijos laikui renkamas naujas prezidentas. Ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo prezidento atsistatydinimo, įgaliojimų netekimo arba atšaukimo kongrese dienos prezidiumas privalo išrinkti vieną iš viceprezidentų, laikinai einantį prezidento pareigas iki kol likusiam kadencijos laikui bus išrinktas naujas prezidentas.

10.8. Viceprezidentai:

10.8.1. vadovauja taryboms;

10.8.2. siūlo prezidiumo sudarytų ir patvirtintų nuolatinių ir/ar laikinų komisijų, komitetų, tarybų, sekcijų ar kitokių darbo grupių narius;

10.8.3. nesant prezidento, prezidento įgaliojimu arba tuo atveju, jeigu prezidentas neįgaliojo – prezidiumo nutarimu, atlieka prezidento funkcijas.

11. SEKRETORIATAS

11.1. Asociacijos operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo sekretoriatas. Sekretoriato darbui vadovauja generalinis sekretorius.

11.2. Generalinį sekretorių renka prezidiumas iš prezidiumo narių ir prezidento pateiktų kandidatų. Jeigu darbo santykiai su generaliniu sekretoriumi nutraukiami nesibaigus prezidiumo įgaliojimų laikui, prezidiumas privalo tame pačiame posėdyje, kuriame atleidžiamas generalinis sekretorius, išrinkti kitą asmenį laikinai eiti jo pareigas ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas likusiam prezidiumo įgaliojimų laikui išrinkti naują generalinį sekretorių.

11.3. Darbo sutartis su sekretoriais prezidiumo pritarimu sudaro ir nutraukia generalinis sekretorius. Su sekretoriais sudaromos terminuotos darbo sutartys prezidiumo įgaliojimų laikui.

11.4. Į sekretoriatą negali būti skiriami asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos norminius aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

11.5. Sekretoriatas turi teisę veikti savarankiškai šiose veiklos srityse:

11.5.1. kontroliuoti, kaip asociacijos nariai laikosi asociacijai prisiimtų finansinių įsipareigojimų;

11.5.2. atstovauti asociacijai visose valstybinėse, visuomeninėse, tarptautinėse ir kitose organizacijose kongreso ir prezidiumo nustatytais asociacijos veiklos klausimais;

11.5.3. teikti konsultacijas visais transporto proceso klausimais ir informaciją užsienio verslininkams apie Respublikos vežėjų veiklą;

11.5.4. platinti informaciją apie asociacijos veiklą, propaguoti jos tikslus ir uždavinius.

11.6. Generalinis sekretorius ir sekretoriai dalyvauja prezidiumo posėdžiuose su patariamojo balso teise.

12. GENERALINIS SEKRETORIUS

12.1. Generalinis sekretorius:

12.1.1. vadovauja sekretoriato darbui;

12.1.2. asociacijos vardu, jos naudai ir interesais vienasmeniškai sudaro sandorius, disponuoja asociacijos turtu bei atstovauja asociacijai įmonėse, įstaigose, organizacijose, kitose institucijose, teisme. Prezidiumas savo nutarimu gali nustatyti, kad tam tikriems sandoriams sudaryti iki jų sudarymo būtinas prezidiumo pritarimas. Generalinis sekretorius yra atsakingas už trečiųjų asmenų informavimą apie tokį prezidiumo nutarimą ir privalo atlyginti asociacijai padarytą žalą, kilusią dėl šios pareigos nevykdymo ir/ar prezidiumo nutarimo nepaisymo;

12.1.3. prezidiumui pritarus pateiktoms sekretorių kandidatūroms sudaro su jais darbo sutartis ir, esant prezidiumo pritarimui, jas nutraukia;

12.1.4. priima ir atleidžia sekretoriato darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus;

12.1.5. organizuoja kongreso ir prezidiumų nutarimų įgyvendinimą;

12.1.6. vadovauja patvirtinto biudžeto ribose asociacijos veiklai šalyje bei už jos ribų;

12.1.7. sudaro bendradarbiavimo sutartis su kitomis giminingomis šalies ir užsienio asociacijomis.

12.2. Generalinio sekretoriaus sudaryti sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.3. Su generaliniu sekretoriumi sudaroma terminuota darbo sutartis prezidiumo įgaliojimų laikui.

12.4. Vykdydamas veiklą generalinis sekretorius privalo vadovautis šiais įstatais, kongreso ir prezidiumo nutarimais, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, veikti išimtinai asociacijos naudai ir interesams, neviršyti jam suteiktos kompetencijos. Generalinis sekretorius atsako už veikimu ar neveikimu asociacijai padarytos žalos atlyginimą. Generalinio sekretoriaus atsistatydinimas ar pašalinimas iš užimamų pareigų neatleidžia jo nuo padarytų dėl jo kaltės nuostolių atlyginimo. Generalinis sekretorius gali būti atleidžiamas nuo nuostolių, kuriuos jis padarė atlikdamas savo pareigas, atlyginimo, jeigu jis vadovavosi asociacijos dokumentais ir kita informacija, kurios tikrumu nebuvo pagrindo abejoti, arba veikė neviršydamas normalios gamybinės ar ūkinės rizikos laipsnio. Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas.

13. TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

13.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti vertybiniai popieriai, pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas iš šio straipsnio antrojoje dalyje nustatytų šaltinių lėšų.

13.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

13.2.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir kandidatų kandidatavimo mokesčiai, bei tiksliniai įnašai;

13.2.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

13.2.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

13.2.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys asociacijai;

13.2.5. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas, dividendai;

13.2.6. pajamos gautos už parduotą turtą, teikiamas paslaugas ir vežėjų aprūpinimą reikalinga dokumentacija;

13.2.7. lėšos gautos kaip labdara ar parama;

13.2.8. asociacijos pajamos, gautos iš komercinės–ūkinės veiklos.

13.3. Asociacijos lėšos ir pajamos naudojamos asociacijos tikslams įgyvendinti. Asociacijos lėšas ir pajamas valdo ir dėl jų naudojimo tvarkos vienasmeniškai kongreso patvirtinto asociacijos biudžeto ribose sprendžia generalinis sekretorius, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų biudžeto asignavimų. Tokiu atveju lėšos skiriamos tik tęstinei veiklai, įstatymuose numatytoms prievolėms vykdyti bei įsiskolinimams dengti.

14. VEIKLOS KONTROLĖ

14.1. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo kongreso iš regioninių susirinkimų iškeltų kandidatų renkama revizijos komisija, sudaryta iš trijų narių, ir nepriklausomas auditas, kuris atliekamas esant poreikiui revizijos komisijos sprendimu, kongreso ar prezidiumo nutarimu.

14.2. Asociacijos finansinę veiklą tikrina revizijos komisija, kurią renka kongresas dvejų metų laikotarpiui ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Revizijos komisijos nariais gali būti fiziniai asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą. Revizijos komisijos nariais negali būti asociacijos prezidiumo nariai bei sekretoriato darbuotojai. Revizijos komisijos darbo tvarką nustato revizijos komisijos darbo reglamentas, kurį tvirtina kongresas.

14.3. Renkant revizijos komisijos narius išrinktais laikomi daugiausiai balsų gavę kandidatai. Dėl kandidatų, kurie kvotos ribose gavo vienodą balsų skaičių, kai tokių vienodą balsų skaičių gavusių kandidatų yra daugiau nei pagal nustatytą kvotą vietų, tame pačiame kongrese rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja tik vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Tokiu atveju išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotiniame balsavime gavo daugiau balsų. Kandidatai, neišrinkti į revizijos komisiją, ir jų surinktų balsų skaičius remiantis kongreso balsų skaičiavimo komisijos duomenimis įrašomi į kongreso protokolą juos išdėstant gautų balsų mažėjimo tvarka (vienodą balsų skaičių surinkę kandidatai surašomi abėcėlės tvarka pagal pavardes). Kongreso protokolas ir kongreso balsų skaičiavimo komisijos protokolas (jeigu jis rašomas) saugomi asociacijos buveinėje neribotą laiką. Revizijos komisijos nariai pareigas pradeda eiti iš karto po kongreso, kuriame jie buvo išrinkti.

14.4. Revizijos komisija privalo:

14.4.1. atlikti asociacijos ir juridinių asmenų, kurių dalyve yra asociacija, finansinės veiklos patikrinimą, tikrinti metines ir tarpines finansines ataskaitas, asociacijos lėšų panaudojimo teisingumą ir racionalumą;

14.4.2. kongreso, prezidiumo, 1/5 narių pavedimu arba savo sprendimu atlikti asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus, tikrinti, ar asociacijos organų sprendimai, veiksmai ir/ar neveikimas atitinka asociacijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, asociacijos įstatus, asociacijos organų sprendimus ir teikti su tuo susijusias išvadas asociacijos organams. Patikrinimo rezultatai ir jo metu nustatytos aplinkybės ir/ar pažeidimai pateikiami patikrinimą iniciavusiam asmeniui. Kiekvienas asociacijos narys turi teisę susipažinti su tokia patikrinimo medžiaga;

14.4.3. artimiausiame kongrese ir prezidiumo posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

14.4.4. kongrese raštu pateikti asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

14.5. Audito įmonę asociacijos auditui atlikti iš revizijos komisijos pateiktų kandidatų renka prezidiumas. Sutartis su audito įmone sudaroma ne ilgesniam nei vienerių metų terminui, kuris prezidiumo sprendimu gali būti pratęstas tokiam pat terminui. Pratęsimų skaičius neribojamas. Sutartį su parinkta audito įmone ir tokios sutarties pratęsimą pasirašo generalinis sekretorius. Prezidiumo nutarimas dėl išrinktos audito įmonės bei sutarties su ja pratęsimo generaliniam sekretoriui yra privalomas.

14.6. Revizijos komisijos narys gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu prieš keturiolika dienų pranešęs generaliniam sekretoriui. Nesibaigus kadencijai revizijos komisijos narys gali būti atšauktas kongrese. Revizijos komisijos nario atšaukimą inicijuoti gali ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių, pateikdami prašymą prezidiumui įtraukti šį klausimą į artimiausio kongreso darbotvarkę. Toks prašymas prezidiumui yra privalomas ir revizijos komisijos nario atšaukimo klausimas privalo būti įtrauktas į artimiausio kongreso darbotvarkę, jeigu jis yra pateiktas laikantis kongreso darbotvarkės sudarymo tvarkos ir terminų, išskyrus atvejus, kai artimiausiame kongrese pasibaigus revizijos komisijos kadencijai yra renkami nauji revizijos komisijos nariai. Revizijos komisijos narys laikomas atšauktu, jeigu tam pritarė ne mažiau kaip pusė kongrese dalyvavusių narių.

14.7. Revizijos komisijos nariui atsistatydinus arba šių įstatų nustatyta tvarka jį atšaukus, jo pareigas likusiam kadencijos laikui eina paskutiniuose iki revizijos komisijos nario atsistatydinimo ar atšaukimo vykusiuose rinkimuose daugiausiai balsų gavęs į revizijos komisiją neišrinktas kandidatas, o šiam atsisakius arba per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip penkios darbo dienos nuo pasiūlymo gavimo dienos, nepateikus sutikimo – sekantis daugiausiai balsų gavęs kandidatas ir t.t. Kvietimas tapti revizijos komisijos nariu privalo būti išsiųstas registruotu laišku ir elektroniniu paštu, paskutiniais asociacijai žinomais adresais. Pasiūlymo gavimo diena laikoma registruoto laiško įteikimo diena. Kandidatas rašytinį sutikimą įteikia asociacijai. Už kvietimo tapti revizijos komisijos nariu išsiuntimą atsako generalinis sekretorius. Kvietimo negavimas neatima teisės kandidatui pateikti sutikimą, jeigu kandidatas atitinka šiame punkte nurodytas sąlygas dėl gautų balsų. Sutikimą likusiam kadencijos laikui eiti revizijos komisijos nario pareigas raštu pateikęs kandidatas jas pradeda eiti nedelsiant. Jeigu visi kandidatai atsisako arba jų iš viso nėra, revizijos komisijos narys likusiam kadencijos laikotarpiui nerenkamas. Tokiu atveju nepilnos sudėties revizijos komisijos, jei ją sudaro bent vienas narys, šiuose įstatuose nurodytos teisės ir pareigos nesikeičia.

14.8. Asociacijos sekretoriatas ir prezidiumas privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus, kad revizijos komisija galėtų netrukdomai atlikti savo pareigas.

14.9. Kiekvienas asociacijos narys turi teisę susipažinti su revizijos komisijos parengta patikrinimo ataskaita.

14.10. Revizijos komisija yra pavaldi ir atskaitinga tik kongresui.

14.11. Revizijos komisijos nariai įstatymų nustatyta tvarka atsako už asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

14.12. Revizijos komisijos nariai turi teisę dalyvauti prezidiumo posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

15. SPRENDIMŲ DĖL ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

15.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialas ir atstovybė nėra juridiniai asmenys. Asociacija už filialo ar atstovybės prievoles atsako visu savo turtu. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

15.2. Nutarimą dėl asociacijos filialų ir atstovybių steigimo ir veiklos nutraukimo priima asociacijos prezidiumas. Asociacijos filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina prezidiumas. Prezidiumas skiria ir atšaukia filialo valdymo organų narius, priima kitus sprendimus dėl filialų ir atstovybių veiklos.

15.3. Filialai ir atstovybės, atsižvelgdami į asociacijos įstatus, veikia pagal savo nuostatus.

16. REORGANIZAVIMAS

16.1. Asociacija gali būti reorganizuota kongreso nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti įstatymų numatytais būdais ir tvarka.

16.2. Reorganizuojant asociaciją būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki kongreso, kuriame numatyta svarstyti asociacijos reorganizavimą, turi pateikti revizijos komisija.

16.3. Reorganizuotos asociacijos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizavimo veikiančios asociacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato kongresas.

16.4. Reorganizuota asociacija registruojama įstatymų nustatyta tvarka.

17. LIKVIDAVIMAS

17.1. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:

17.1.1. kongreso nutarimas;

17.1.2. faktas, kad liko mažiau negu 3 asociacijos nariai;

17.1.3. teismo sprendimas likviduoti asociaciją už įstatymų nustatytus teisės pažeidimus;

17.1.4. kiti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti atvejai.

17.2. Kongresas ar institucija, nusprendusi likviduoti asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, asociacija įgyja likviduojamos asociacijos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

17.3. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.

17.4. Likęs asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir asociacijos narių reikalavimus dėl asociacijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki asociacijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato kongresas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti asociaciją.

18. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

18.1. Visi asociacijos pranešimai, išskyrus nurodytus šių įstatų 18.2. punkte, išsiunčiami nariams registruotais laiškais paskutiniu asociacijai žinomu ir naudojamu nario adresu arba elektroniniu paštu, jeigu šiuose įstatuose nenumatyta kitokia tvarka.

18.2. Pranešimai apie asociacijos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą, taip pat visi kiti oficialūs skelbimai ir pranešimai, kurie, vadovaujantis teisės aktais, turi būti skelbiami viešai, skelbiami teisės aktuose nurodytais terminais VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Už šių pranešimų paskelbimą atsakingas asociacijos generalinis sekretorius.

18.3. Pranešimai siunčiami ir skelbiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo atitinkamo sprendimo, nutarimo ar kito dokumento priėmimo dienos, jeigu šie įstatai nenumato kitokios tvarkos.

19. ASOCIACIJOS ĮSTATAI IR JŲ KEITIMO TVARKA. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

19.1. Asociacijos įstatai yra steigimo dokumentas, kuriuo asociacija vadovaujasi savo veikloje.

19.2. Jei įstatų keitimą prezidiumo nustatyta tvarka inicijuoja ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių, įstatų keitimo klausimas privalo būti įtrauktas į artimiausio kongreso darbotvarkę.

19.3. Sprendimą pakeisti asociacijos įstatus priima kongresas ne mažiau kaip 2/3 jame dalyvaujančių asociacijos narių balsų dauguma.

19.4. Ne vėliau kaip per septynias dienas po kongreso, kuriame buvo pakeisti įstatai, pakeistus įstatus pasirašo generalinis sekretorius.

19.5. Asociacijos buveinės keitimą turi teisę inicijuoti asmenys ir organai, šių įstatų ir prezidiumo darbo reglamento nustatyta tvarka turintys teisę siūlyti prezidiumui svarstyti jo kompetencijoje esančius klausimus.

19.6. Asociacijos buveinė keičiama prezidiumo nutarimu. Prezidiumo nutarimas pakeisti buveinę yra teisėtas, kai už jį balsuoja ne mažiau kaip pusė visų prezidiumo narių.

19.7. Įstatų ir buveinės pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre. Už su įstatų ir buveinės pakeitimų įregistravimu susijusių dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais atsakingas generalinis sekretorius.

19.8. Generalinis sekretorius privalo atlyginti asociacijai padarytą žalą, kuri kilo jam nevykdant ar netinkamai vykdant šių įstatų 19.4. ir 19.7. punktuose nurodytas pareigas.

Įstatus .docx (WORD) formatu galite parsisiųsti čia.