LT EN RU
Vairuotojų darbo ir poilsio laikas

Vairuotojų darbo ir poilsio laikas

Vairavimo laikas 9 valandos.
Du kartus per savaitę galima vairuoti iki 10 valandų.
Vienos savaitės vairavimo trukmė Ne ilgesnė kaip 56 valandos.
Dviejų gretimų savaičių vairavimo trukmė Ne ilgesnė kaip 90 valandų.
Pertrauka Po 4,5 valandų vairavimo – 45 minutės pertrauka.
Ši 45 min. pertrauka gali būti pakeista ne trumpesne kaip 15 minučių pertrauka, po kurios sektų ne trumpesnė kaip 30 minučių pertrauka.
Kasdienis poilsis “Normalus kasdienis poilsis” – ne trumpesnis kaip 11 valandų per 24 val.
Kaip alternatyva, normalaus kasdienio poilsio laikotarpis gali būti suskirstytas į du laikotarpius, kai pirmas yra mažiausiai 3 valandų nepertraukiamas laikotarpis, o antras – mažiausiai 9 valandų nepertraukiamas laikotarpis.
“Sutrumpintas kasdienis poilsis” – mažiausiai 9val., bet trumpesnis nei 11val. poilsiui skirtas laiko tarpas per 24 val.
Tarp bet kurių dviejų kassavaitinių poilsio laikotarpių vairuotojas gali pasinaudoti daugiausiai trimis sutrumpintais kasdienio poilsio laikotarpiais.
Per 30 valandų po kasdienio ar kassavaitinio poilsio laikotarpio pabaigos, vairuotojai, dirbantys poroje, turi pasinaudoti nauju mažiausiai 9 valandų kasdienio poilsio laikotarpiu.
Kassavaitinis poilsis “Normalus kassavaitinis poilsis” – turi būti ne trumpesnis kaip 45 valandos.
“Sutrumpintas kassavaitinis poilsis” – trumpesnis nei 45 val., kuris gali būti sutrumpintas iki 24 valandų.
Per bet kurias dvi paeiliui einančias savaites vairuotojas turi pasinaudoti mažiausiai:
- dviem normaliais kassavaitinio poilsio laikotarpiais (ne trumpiau kaip po 45h)
arba
- vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu (ne trumpiau 45h) ir vienu sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu (iki 24h).
Kassavaitinio poilsio sutrumpinimas iki 24 valandų, turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu laiko tarpu, kuriuo visu iš karto pasinaudojama iki po sutrumpinto poilsio savaitės praeis trys savaitės.
Poilsis kaip kompensacija už sutrumpinta kassavaitinio poilsio laikotarpį, turi būti pridėtas prie ne trumpesnio kaip 9 val. poilsio laiko.
Kontrolės teisę turinčių pareigūnų reikalavimu, vairuotojas turi pateikti 1. Kai transporto priemonėje sumontuotas analoginis tachografas:
a) einamos dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;
b) vairuotojo kortelę, jei turi, ir
c) visus einamą dieną ir prieš tai ėjusius 28 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius.
2. Kai transporto priemonėje sumontuotas skaitmeninis tachografas:
a) savo asmeninę vairuotojo kortelę;
b) visus einamą dieną ir prieš tai ėjusius 28 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius ir
c) registracijos lapus atitinkančius aukščiau nurodytą laikotarpį, kurio metu jis vairavo transporto priemonę, kurioje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga.
Duomenų perkėlimas iš skaitmeninio tachografo ir vairuotojo kortelės Ilgiausias leistinas laikotarpis, per kurį turi būti perkelti susiję
duomenys, neturi būti ilgesnis kaip:
a) 90 dienų, jei tai yra duomenys iš transporto priemonės;
b) 28 dienų, jei tai yra duomenys iš vairuotojo kortelės.

Таблица режимов труда и отдыха водителей

Макс. время управления 9 часов.По 10 часов  2 дня в неделю.
Макс. время управления в неделю  56 часов.
Макс. время управления в течении любых 2-х недель   90 часов.
Время перерыва После 4,5 часов управления – 45 минут перерыв.Допускается разбивать на 2 интервала (первый 15 и второй 30 минут) последний не позднее окончания 4,5 часов управления.
Период ежедневного отдыха «Период регулярного отдыха» означает период отдыха не менее 11 часов в течении 24 часов.Этот период  регулярного ежедневного отдыха может быть использован за два периода, первым из которых должен быть непрерывный период не менее трёх часов, а вторым – непрерывный период продолжительностью не менее девяти часов.«Период сокращенного ежедневного отдыха» означает период отдыха по крайней мере 9 час, но  менее 11 часов.Водитель может иметь не более трех сокращенных периодов ежедневного отдыха между какими-либо двумя периодами еженедельного отдыха.В течение 30 часов работы экипажа (2 и более водителей), каждый водитель должен иметь отдых не менее 9 часов непрерывно.
Период еженедельного отдыха «Период регулярного еженедельного отдыха» означает период отдыха длительностью по крайней мере 45 часов.«Период сокращенного еженедельного отдыха» означает период отдыха менее 45 час., который может быть сокращен минимум до 24 последующих часов.В течение двух последовательных недель водитель должен воспользоваться, по крайней мере:—    двумя периодами регулярного еженедельного отдыха,или— одним периодом регулярного еженедельного отдыха и одним периодом еженедельного отдыха в течение по крайней мере 24 час.Однако, сокращение должно компенсироваться  эквивалентным периодом отдыха, который использован для отдыха блоком перед концом третьей недели, следующей за упомянутой неделей.Отдых, которым воспользовался водитель в качестве компенсации за сокращенный еженедельный отдых, должен добавляться к другому периоду отдыха, составляющему как минимум 9 час.
Водитель должен предъявить инспектору 1. Когда водитель управляет транспортным средством с аналогическим тахографам:(i) листы записи за текущий день и листы, использованные водителем за 28 предыдущих  дней,(ii) карточку водителя, если такова у него имеется, и(iii) каждую запись от руки и распечатку, сделанные в течение текущего дня и за 28 предыдущих дней.2. Когда водитель управляет транспортным средством с цыфровым тахографам:(i) карточку водителя, владельцем которой он является;(ii) запись, сделанную вручную, и распечатку, сделанную во время текущего дня и за 28 предыдущих дней, и(iii) листы с записями, соответствующими тому же самому периоду, что и в предыдущем подпараграфе, в течение которого он управлял автомобилем.

Grįžti
KLAUSK