PATVIRTINTA:
Lietuvos nacionalinės vežėjų
Automobiliais asociacijos “LINAVA”
Generalinio sekretoriaus
2003 m. gegužės mėn.15 d.
įsakymu Nr. 67

REIKALAVIMAI ĮMONĖMS, KURIOS KEIČIA JURIDINIO ASMENS TEISINĘ FORMĄ (PAVADINIMĄ) ARBA KURIOSE KEIČIASI AKCININKAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Šie reikalavimai skirti įmonėms, kurios yra TIR garantinės sistemos nariai ir keičia juridinio asmens teisinę formą (pavadinimą) arba kuriose keičiasi akcininkai.
2.Šie reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “LINAVA” (toliau – asociacija) įstatais, Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) instrukcijomis. Rengiant ir taikant šiuos reikalavimus atsižvelgiama į Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) norminius aktus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos įsakymus.

II.REIKALAVIMAI ĮMONĖMS, KURIOS KEIČIA JURIDINIO ASMENS TEISINĘ FORMĄ ARBA PAVADINIMĄ

3.Įmonės, kurios keičia juridinio asmens teisinę formą arba pavadinimą privalo pateikti asociacijos “LINAVA” TIR departamento kontrolės ir priežiūros skyriui šiuos dokumentus:
3.1.įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų, kuriuose numatyta veikla, susijusi su tarptautiniais pervežimais, patvirtintas kopijas;
3.2.licencijos vežti krovinius tarptautiniais maršrutais patvirtintą kopiją;
3.3.licencijos kortelių (kiekvienai transporto priemonei) ir transporto priemonių registracijos liudijimų bei transporto priemonių naudotojų pažymėjimų patvirtintas kopijas;
3.4.pažymą iš Valstybės įmonės registrų centro turimą turtą (neįkeistą, neareštuotą);
3.5.įmonės turimų sąskaitų bankuose sąrašus;
3.6.teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą atsiskaitymo su valstybės (savivaldybės) biudžetu ir fondais pažymą;
3.7.teritorinės muitinės pažymą apie įsiskolinimus bei muitinės teisės aktų pažeidimus;
3.8.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažymą dėl įsiskolinimų VSDF biudžetui;
3.9.įmonės įstatų pakeitimo kopijas (jeigu keičiamas įmonės pavadinimas, juridinis statusas);
3.10.akcininkų sąrašą: pavardė, vardas, asmens (įmonės) kodas (paminėti, jeigu turi arba turėjo kitų įmonių vežėjų akcijas);
3.11.darbuotojų sąrašą (direktorius, vyr. finansininkas, vadybininkai, vairuotojai: pavardė, vardas, asmens kodas), nurodyti, jeigu dirba arba dirbo kitose transporto įmonėse;
3.12.įgaliotų asmenų įsigyti TIR knygeles sąrašą: pavardė, vardas, asmens kodas, bei Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo duomenų apie darbą ir socialinio draudimo įmokų mokėjimą patvirtintas kopijas;
4.Pateikusi šiuos dokumentus, įmonė turi pasirašyti Įsipareigojimų deklaraciją, bei pateikti pirminę garantiją.
5.Įmonei įvykdžius šiuos reikalavimus ir asociacijos “LINAVA” prezidiumui patvirtinus įmonės statuso ( pavadinimo) pasikeitimą, TIR departamento kontrolės ir priežiūros skyrius siunčia pranešimą apie tai Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir per 5 darbo dienas atnaujina TIR knygelių išdavimą.

III.REIKALAVIMAI ĮMONĖMS, KURIOSE KEIČIASI AKCININKAI

6.Įmonės, kurioje keičiasi akcininkai privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 15 dienų pranešti apie tai asociacijos “LINAVA” TIR departamento kontrolės ir priežiūros skyriui bei pateikti šiuos dokumentus:
6.1.įmonės akcijų pirkimo-pardavimo sutarties patvirtintą kopiją;
6.2.akcininkų susirinkimo, kuriame skiriamas direktorius, protokolo kopiją;
6.3.įmonės įregistravimo pažymėjimo ir kelių transporto veiklos licencijos kopijas (jeigu keičiasi įmonės juridinis adresas);
6.4.licencijos kortelių (kiekvienai transporto priemonei) ir transporto priemonių registracijos liudijimų bei transporto priemonių naudotojų pažymėjimų patvirtintas kopijas;
6.5.kitus dokumentus, kurių pagal aplinkybes gali pareikalauti TIR departamento kontrolės ir priežiūros skyrius.
7.Pasikeitus įmonės akcininkams, TIR departamento kontrolės ir priežiūros skyrius turi pareikalauti pateikti pirminę garantiją – piniginį depozitą.
8.Pasikeitus įmonės akcininkams, kai įmonė 6 (šešis) mėnesius iš eilės nepirko arba nenaudojo TIR knygelių, TIR departamento kontrolės ir priežiūros skyrius turi pareikalauti pateikti visus Priėmimo ir dalyvavimo TIR garantinėje sistemoje bei šalinimo iš jos taisyklių 1 priede nurodytus dokumentus.
9.Įmonei įvykdžius šiuos reikalavimus, TIR departamento kontrolės ir priežiūros skyrius siunčia pranešimą apie tai Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos bei Muitinės kriminalinei tarnybai ir tik gavę atsakymą apie įmonės galimybes dalyvauti TIR garantinėje sistemoje atnaujina TIR knygelių išdavimą.