TIR sistemos nariams

IRU standartinės tarptautinės draudimo formuluotės 8 straipsnio įgyvendinimas vagystės atveju

Vagysčių skaičius, kai transporto priemonė važiuoja su TIR knygele, pastaraisiais metais žymiai išaugo.
Tokia situacija duoda pasekmes ir Garantijų Grandinei, ir TIR knygelių turėtojams, kuriems dėl vagystės arba plėšimo pateikiama daugiau TIR pretenzijų.

Paskutiniojo IRU Muitinės reikalų komisijos posėdžio metu nuspręsta, jog yra būtina priminti kiekvienam vežėjui apie pagrindinius TIR sistemos garantijos veikimo principus, siekiant pažaboti vagysčių augimą bei siekiant pašalinti nesusipratimą dėl interpretavimo ir įgyvendinimo standartinės formuluotės, numatytos Asociacijos Įsipareigojimo Akte prieš IRU.

Pirmiausia, TIR knygelių turėtojas yra asmeniškai atsakingas neriboto dydžio atsakomybe už muitų ir mokesčių apmokėjimą muitinės tarnyboms ir Garantijų Grandinei, nepriklausomai nuo aplinkybių, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad prekės buvo sunaikintos (TIR Konvencijos 41 straipsnis).

Pagrindinis principas reiškia, kad turėtojas yra įsipareigojęs laikytis prevencijos ir saugumo priemonių, o taip pat ir atgręžtinio reikalavimo teisės, įvykus incidentui TIR transporto metu.
Antra, sutartimi nustatytas finansinis draudimas vagystės ir plėšimo atvejais (8.1 – 8.3 straipsniai) praktikoje kartais neteisingai interpretuojamas ir sukelia nesusipratimus.

Priede pateikiame iš IRU gautą išsamų išaiškinimą (TIR/RAS/G5110/JAC) įsipareigojimų, susijusių su aukščiau paminėtais principais.

Norime pabrėžti, jog TIR turėtojas turi teisę pateikti prašymą kompensacijai gauti ir Garantijų Grandinės draudikai jį išnagrinės bei priims sprendimą, kuris priklausys nuo to, ar TIR knygelės turėtojas griežtai laikėsi visų įmanomų saugumo ir atsargumo reikalavimų.

Muitinės pretenzijų departamentas + 370 5 2740 266


IRU
TIR-RAS/G5110/JAC

IRU standartinės tarptautinės draudimo formuluotės 8 straipsnio įgyvendinimas vagystės atveju

1. Priminimas: pagrindiniai TIR sistemos principai

Bendras TIR sistemos tikslas – kiek galima labiau supaprastinti ir palengvinti krovinių judėjimą tarptautiniame versle, atidedant muitų ir muitinės mokesčių mokėjimą iki to laiko, kol prekės pasieks galutinę paskirties vietą.

Siekiant šio tikslo, TIR sistema nustatė garantijų sistemą (garantą), kurios negalima lyginti su draudimo sistema ir pagal kurią TIR knygelių turėtojas prisiima ypatingus įsipareigojimus.

1.1. TIR knygelės turėtojo apibūdinimas ir vaidmuo pagal TIR Konvenciją

TIR knygelės turėtojas – tai asmuo, kuriam buvo išduota TIR knygelė pagal atitinkamas TIR Konvencijos nuostatas ir kurio vardu išrašoma Muitinės deklaracija TIR knygelės forma bei išvykimo muitinėje nurodoma, kad asmuo pageidauja gabenti krovinius pagal TIR procedūras. TIR knygelės turėtojas įsipareigoja pristatyti į paskirties muitinę (TIR Konvencija, 1 straipsnis) transporto priemonę, transporto priemonių sąstatą arba konteinerį kartu su kroviniu ir tam kroviniui gabenti išduota TIR knygele.

Todėl TIR knygelės turėtojas vaidina pagrindinį vaidmenį TIR transporte, ypatingai, jei transporto operacijos metu padaromi pažeidimai.

1.2. TIR turėtojo įsipareigojimai prieš muitinės tarnybas

Tapdamas TIR knygelės turėtoju bei pasirašydamas Įsipareigojimų Deklaraciją, vežėjas pripažįsta, kad TIR knygelė yra finansinis dokumentas ir kad naudodamas TIR knygeles turėtojas įsipareigoja – neriboto dydžio atsakomybe – už muitų ir muitinės mokesčių apmokėjimą dėl pažeidimų, padarytų TIR transporto metu (įskaitant vagystę arba krovinio, gabento su TIR knygele, dingimą).

1.3. TIR knygelės turėtojo įsipareigojimai prieš TIR garantijų grandinę

Pasirašydamas Įsipareigojimų Deklaraciją, TIR knygelės turėtojas taip pat pripažįsta savo pareiga kompensuoti visas sumas, kurias sumokėjo TIR garantijų grandinė (asociacija, IRU, draudikai) už pretenziją, pareikštą pagal TIR knygelę, kuri jam buvo išduota.

Remiantis bendrai pripažintu teisės principu, ir, turint omeny faktą, kad TIR Konvencija nustato garantijų sistemą, o ne draudimo sistemą, garantuotojai turi bendrą atgręžtinio reikalavimo teisę į tuos, kuriems garantija teikiama.

2. TIR knygelių Turėtojo atsakomybė vagystės ir apiplėšimo (vagystės, panaudojant smurtą) atvejais

2.1. Taikomi nuostatai

Pasirašydamas Įsipareigojimų Deklaraciją, TIR knygelių turėtojas sutinka laikytis šių sąlygų:

 • Įsipareigojimų Deklaracijos 17 punkto: “Pagal 1975 m. Konvenciją ir jos pataisymus tiesiogiai su muitinės įstaigomis spręsti visas pretenzijas bei bylas, atsiradusias, naudojantis turėtojui išduota TIR knygele, ir, jei reikia, tiesiai šioms įstaigoms pilnai apmokėti reikalaujamas sumas. Asociacija apie tai visada turi būti informuojama”.
 • Įsipareigojimų Deklaracijos 21 punkto: “Nedelsiant pranešti asociacijai, pateikiant nustatytą formą, apie: TIR knygelės pametimą, vagystę, poėmį ar sunaikinimą; bet kokį įvykį, trukdantį teisingam TIR operacijos įforminimui”.
 • Įsipareigojimų Deklaracijos 29 punkto: “Pagal 1975 m. TIR Konvenciją (su pataisymais), asociacijai ar jos nurodytiems kitiems asmenims pareikalavus, nedelsiant atlyginti visas sumas, kurios gali būti reikalaujamos iš asociacijos, bet kurios kitos garantuojančios asociacijos, IRU, TIR sistemos draudikų ar juos atstovaujančių asmenų, dėl TIR turėtojui išduotos TIR knygelės”.
 • Įsipareigojimų Deklaracijos 31 punkto: “Asociacijai, bet kuriai kitai garantuojančiai asociacijai, IRU, TIR sistemos draudikams ar juos atstovaujantiems asmenims pareikalavus, perduoti visas turėtojui priklausančias atgręžtinio reikalavimo teises dėl nuostolių atlyginimo, visų asmenų, atsakingų už pažeidimą ar nusižengimą, dėl kurio muitinės įstaigos ėmėsi veiksmų, atžvilgiu”.

Aukščiau paminėti punktai remiasi TIR Konvencijos principais ir yra taikomi visose situacijose, jei TIR sistemos draudikai taiko atgręžtinio reikalavimo teisę. TIR knygelės turėtojo įsipareigojimai vagystės ir apiplėšimo atveju apibrėžti labai tiksliai, TIR knygelės turėtojas privalo labai griežtai jų laikytis, kad galėtų kreiptis dėl galimos Draudikų kompensacijos.

Šie įsipareigojimai nurodyti IRU standartinės tarptautinės draudimo formuluotės (IRU Standard International Wording of Insurance), kuri galioja nuo 1998 metų, 8 straipsnyje, kur rašoma, kad:

“Pagal TIR Konvenciją ir Įsipareigojimų Deklaraciją turėtojas yra pagrindinis skolininkas muitinei. Todėl draudikas, sumokėjęs išmoką pagal jo teikiamą garantiją, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į TIR knygelės turėtoją.

8.1
Tačiau draudikas atsisako atgręžtinio reikalavimo teisės į turėtoją, vagystės, ginkluoto apiplėšimo arba apiplėšimo atveju, jei turėtojas gali įrodyti, kad ėmėsi visų būtinų bei tomis aplinkybėmis įmanomų saugumo ir atsargumo priemonių.

8.2
Be to, jei turėtojas įrodo, kad nei jis nei jo įgalioti asmenys nėra kalti, ir jei jo aktyvios pagalbos dėka galima nustatyti kaltininką (trečiąją kaltą šalį), draudikas laikinai netaiko (suspenduoja) atgręžtinio reikalavimo teisę į turėtoją. Draudikas taikys atgręžtinio reikalavimo teisę atskirai ir kartu (solidariai) su turėtoju į atsakingą už nuostolį trečiąją šalį, nepriklausomai nuo to ar pastaroji turėjo tiesioginės ar netiesioginės naudos iš šio pažeidimo ar klastotės. Jei nepavyksta įrodyti trečios šalies kaltės, trečia šalis nepripažįstama kalta, turėtojas lieka atsakingas už sumos padengimą.

8.3
Jeigu įvykus vagystei, ginkluotam apiplėšimui arba apiplėšimui, turėtojas tiesiogiai sumokėjo muitinės administracijai pagal 1975 m. TIR Konvencijos 8.7 straipsnį arba pagal tą patį straipsnį jam tiesiogiai buvo pateikta pretenzija, jis turi teisę per išduodančiąją asociaciją, kuri pateikia prašymą IRU, reikalauti iš draudiko kompensacijos sumos padengimui per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo iš muitinės.

Draudikas patikrina pretenziją pagal aukščiau paminėtą 8.1 punktą. Draudikas įvertina šią pretenziją pagal principus ir terminus (vieneri metai nuo įforminimo pretenziją pateikusioje šalyje), maksimalią sumą, taikomą mokestiniam reikalavimui, kurį muitinės tarnybos pateikia šalies, kurioje vyko bylinėjimosi procesas, garantuojančiai asociacijai.

8.4
Apdraustoji šalis turi perduoti IRU ir/arba draudikui teisę atlyginti nuostolius ”.

TIR knygelės turėtojo pareiga – įrodyti, kad jis įvykdė visus savo įsipareigojimus.

2.2 Praktiniai veiksmai, kylantys iš TIR Turėtojo įsipareigojimų

Visais atvejais TIR knygelės turėtojo pareiga:

 • imtis visų įmanomų priemonių, siekiant išvengti vagystės (2.2.1 punktas žemiau);
 • įvykus vagystei, reaguoti nedelsiant ir atlikti visus įmanomus veiksmus, kad būtų apsaugotos garantijų grandinės teisės ir sumažintos žalos pasekmės (2.2.2 punktas žemiau).

2.2.1 Priemonės, kurių reikia imtis, siekiant išvengti vagystės

TIR knygelių turėtojas turi daryti viską, kad išvengtų vagystės, tai reiškia, kad jis turi laikytis bent jau žemiau išvardintų prevencijos priemonių:

 • TIR knygelių turėtojas turi būti ypatingai atidus ir, jei tik įmanoma, įdarbinti tiktai kvalifikuotą, patyrusį ir patikimą personalą ir vairuotojus (IRU instrukcija – Prevencijos priemonės prieš organizuotą nusikalstamumą, kurias turi įgyvendinti visi TIR knygelių turėtojai, a) poskyris);
 • naudoti transporto priemones, kurios atitinka saugumo reikalavimus;
 • turi užtikrinti, kad jo vairuotojai laikytųsi elementarių prevencijos taisyklių (pavyzdžiui, nepalikti transporto priemonės be priežiūros ir pan.);
 • TIR knygelių turėtojas turi visada veikti diskretiškai ir nurodyti vairuotojams niekada neatskleisti trečiai šaliai informacijos apie krovinį arba maršrutą (IRU instrukcija – Prevencijos priemonės prieš organizuotą nusikalstamumą, kurias turi įgyvendinti visi TIR knygelių turėtojai, poskyris e), ii); tai ypatingai svarbu, gabenant padidintos rizikos prekes;
 • TIR knygelių turėtojas turi, jei tik įmanoma, užtikrinti, kad transporto priemonė vyktų saugiu maršrutu (pavyzdžiui, remiantis bendra IRU ir ECMT publikacija apie krovininių transporto priemonių parkavimo zonas Europoje) (IRU instrukcija – Prevencijos priemonės prieš organizuotą nusikalstamumą, kurias turi įgyvendinti visi TIR knygelių turėtojai, poskyris e), i);
 • Galiausiai, TIR knygelių turėtojas turi imtis bet kokių kitų tinkamų veiksmų, atsižvelgdamas į aplinkybes.

2.2.2 Veiksmai, kurių reikia imtis, įvykus vagystei

Kai kurių veiksmų TIR knygelių turėtojas turi imtis iš karto, kai tik nustato, kad įvyko vagystė (2.2.2.1 punktas). Kitus veiksmus privalo atlikti kaip galima greičiau po mokestinio reikalavimo gavimo, kuris pirmiausiai pateikiamas TIR knygelės turėtojui, taikant TIR Konvencijos 8.7 straipsnį (2.2.2.2).

2.2.2.1 Veiksmai, kurių reikia imtis nedelsiant, įvykus vagystei (sąrašas gali būti tęsiamas)

Kai tik TIR knygelės turėtojas sužino apie vagystę, jis privalo nedelsiant:

 • kreiptis į muitinės tarnybas “jei jos yra netoliese, jei ne – kreiptis į kitas tos šalies kompetentingas tarnybas. Tarnyba kaip įmanoma greičiau surašys protokolą, kuris yra TIR knygelėje (žr. TIR knygelės naudojimo taisykles paskutinio lapo vidinėje pusėje, paragrafas 13);
 • pranešti apie vagystę policijai ir pateikti skundą (Įsipareigojimų Deklaracija 21 punktas);
 • pranešti apie vagystę visoms suinteresuotoms draudimo bendrovėms (kitoms nei TIR, t.y. civilinės atsakomybės draudimui, CMR draudimui ir pan.), apsaugoti savo teises ir garantinės grandinės teises, įtraukiant nuorodą į draudikui pateikiamą vagystės deklaraciją apie riziką dėl įsipareigojimo apmokėti muitus ir mokesčius, kurių gali būti pareikalauta, dingus prekėms;
 • gauti policijos aktą, kuriame tiksliai nurodomas:

• pavogtų prekių kiekis;
• (jei taikoma) kiekį ir būklę prekių, kurios nebuvo pavogtos;

 • pranešti asociacijai, kuri išdavė TIR knygelę (žr. TIR Turėtojo vadovas, 8 skyrius, 13 punktas);
 • pateikti išduodančiajai asociacijai išsamų įvykio aplinkybių paaiškinimą, kur būtų bent jau ši informacija:

• įvykio data ir vieta;
• nurodyti asmenys, susiję su įvykiu;
• tiksli vieta, kur incidentas įvyko;
• informacija apie saugumo priemones, kurių buvo imtasi prieš ir po incidento tam, kad būtų apsaugoti garantijų grandinės interesai (ypatingai svarbu paaiškinti veiksmus, kuriuos atlikote, kad padėtumėte policijai tirti įvykį);

 • grąžinti TIR knygelę išduodančiajai asociacijai. Jei TIR knygelė buvo pavogta, TIR knygelių turėtojas turi nedelsiant apie tai informuoti išdavusiąją asociaciją ir užpildyti “Deklaraciją dėl negrąžintos TIR knygelės” (“Loss Declaration Form”), paminėtą TIR knygelės turėtojo vadove (žr. TIR turėtojo vadovas, 9 skyrius, 4 punktas).;
 • išsiųsti į išdavusiąją asociaciją bent jau šiuos dokumentus:

• transporto sutartį;
• bet kurį komercinį dokumentą, kurio pagalba būtų galima tiksliai nustatyti krovinio kilmę ir paliudyti komercinę vertę, kurių pagrindu nustatoma muitinė vertė;
• prekių kilmės sertifikatą (jei įmanoma – originalą);
• jei taikoma, CMR, antspauduotą krovinio gavėjo dėl likusios nepavogtos krovinio dalies pristatymo;
• vagystės deklaraciją, adresuotą civilinės atsakomybės draudikams, CMR draudikams ir pan., transporto draudimo sutarties kopiją bei kopijas visos korespondencijos su šiomis draudimo bendrovėmis;

 • jei ne visos prekės buvo pavogtos, bet transporto priemonė sugadinta ir neatitinka privalomų saugumo reikalavimų TIR transportui (pavyzdžiui, dėl sugadinto tento), prekių likutis turi būti perkrautas į kitą transporto priemonę arba kitą konteinerį, dalyvaujant muitinės tarnyboms. Muitinės tarnybos surašo atitinkamą patvirtintą aktą ir naujai transporto priemonei arba konteineriui uždeda naujas muitinės plombas (žr. TIR knygelės naudojimo taisyklės, TIR knygelės paskutinio lapo vidinė pusė, 14 punktas);
 • apsaugoti savo teises ir interesus prieš visus suinteresuotus asmenis, ypatingai krovinio siuntėją, krovinio gavėją, ekspeditorių ir pan.

2.2.2.2 Veiksmai, kurių reikia imtis, gavus mokestinį reikalavimą

Po vagystės arba apiplėšimo TIR knygelės turėtojas išlieka atsakingas už visų muitinės pateiktų mokestinių reikalavimų apmokėjimą (žr. TIR turėtojo vadovas, 11 skyrius, 4 punktas).

Todėl, gavęs mokestinį reikalavimą, TIR knygelės turėtojas privalo vykdyti šiuos minimalius reikalavimus (sąrašas nėra pilnas):

 • IRU standartinės tarptautinės draudimo formuluotės 8.1 straipsnis:

Patikrinti, ar mokestinis reikalavimas yra galiojantis ir, jei šiai pretenzijai yra pagrindo oponuoti, pateikti kompetentingoms tarnyboms skundą mokestinio reikalavimo užginčijimui, siekiant kaip galima labiau apsaugoti garantijų grandinės interesus. Oponavimo atveju, informuoti išduodančiąją asociaciją apie visus pritaikytus veiksmus, užginčijant mokestinį reikalavimą (oponavimo argumentai, kopijos laiškų, adresuotų administracinėms ir teisinėms tarnyboms ir pan.);

 • IRU standartinės tarptautinės draudimo formuluotės 8.3 straipsnis:

Jei mokestinis reikalavimas yra tikrai teisiškai pagrįstas savo turiniu ir forma, TIR knygelės turėtojas privalo, laikydamasis Įsipareigojimų Deklaracijos ir TIR Konvencijos, apmokėti muitinės skolą tiesiogiai kompetentingoms tarnyboms ir nedelsiant apie tai informuoti savo išduodančiąją asociaciją apie visus atliktus veiksmus. Apmokėjimas turi būti atliktas per 30 dienų nuo mokestinio reikalavimo gavimo, siekiant išvengti nereikalingo delspinigių išaugimo. TIR turėtojas tuo pat metu gali kreiptis raštu į išduodančiąją asociaciją, kuri informuoja IRU. Draudikai išnagrinės vežėjo prašymą ir informuos IRU apie savo sprendimą. IRU informuos apie tai išduodančiąją asociaciją.

PRIMINIMAS:

Bet kokiais atvejais TIR knygelės turėtojas privalo pademonstruoti ir įrodyti, kad jis griežtai laikėsi saugumo ir atsargumo priemonių bei stengėsi išsaugoti atgręžtinio reikalavimo teisę pagal galiojančius nuostatus ir įstatymus.

3. Išvados

Tik tuo atveju, jei TIR knygelės turėtojas griežtai laikėsi minimalių sąlygų, išdėstytų aukščiau, įskaitant 30 dienų termino, numatyto IRU standartinės tarptautinės draudimo formuluotės 8.3 straipsnyje, jis gali pateikti garantijų grandinės draudikams prašymą kompensacijai gauti. Draudikai išnagrinės prašymą ir priims sprendimą, remdamiesi minėtos sutarties nuostatomis ir IRU taisyklėmis.

Tačiau, jei TIR knygelės turėtojas nepateikia įrodymų, kad veikė sąžiningai ir profesionaliai, siekdamas išvengti incidento ir, jei jis nepateikia įrodymų, kad veikė teisingai, siekdamas apsaugoti TIR garantijų grandinės teises, jis praranda visas teises dėl draudikų atsisakymo taikyti jam atgręžtinio reikalavimo teisę ir lieka atsakingu už apmokėjimą muitinės tarnyboms. Todėl, jei mokestinis reikalavimas buvo muitinės tarnybų pateiktas garantijų grandinei, TIR knygelės turėtojas bus laikomas finansiškai atsakingu prieš garantijų grandinę.